«ОТАН ТАРИХЫ» ЖУРНАЛЫНЫҢ АВТОРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 24.04.2018

Мақаланы жазу ережесі: Мақала көлемі 1 аралық, 14 шрифтпен жазылғанда 10-15 беттен кем емес, А4 форматта. Оң, сол жағы 2 см, төменгі және жоғары жағы – 2 см. Негізгі мәтін Word редакторында теріледі. Негізгі мәтіннің шрифтісі – Times New Roman. Мәтін 14 шрифтпен жазылғанда 10-15 беттен кем болмасын, 1 аралық. Стиль біркелкі болу үшін шрифтік бөлуді қолданбаңыз

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ! 01.03.2017

Редакция журнала «ОТАН ТАРИХЫ» уведомляет о приеме научных статей при условии соответствия нижеследующим требованиям по ГОСТу 7.1- 2003: Статья представляется объемом от 10-12 стр. до двух печатных листов в печатном виде на диске (Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал, сноски по требованию НЦ НТИ, концевые) или отправляется по электронной почте kazhistory@ bk.
?>