«ОТАН ТАРИХЫ» ЖУРНАЛЫНЫҢ АВТОРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Мақаланы жазу ережесі:

Мақала көлемі 1 аралық, 14 шрифтпен жазылғанда 10-15 беттен кем емес, А4 форматта.

  • Оң, сол жағы 2 см, төменгі және жоғары жағы – 2 см.

  • Негізгі мәтін Word редакторында теріледі.

  • Негізгі мәтіннің шрифтісі – Times New Roman. Мәтін 14 шрифтпен жазылғанда 10-15 беттен кем болмасын, 1 аралық. Стиль біркелкі болу үшін шрифтік бөлуді қолданбаңыз (курсив, сызу, т.б.). Азат жол – 1 см.

Әдебиет деректеріне жақша қойылады (Иванов 1908: 12). Библиографиялық тізім 14 кегльмен мақаланың соңында алфавиттік тәртіппен, нөмірленбей беріледі.

Графиктер, суреттер және фотолар мәтінге жазылған жеріне қойылады.

Суреттің астына атауы жазылады (14 кг, кәдімгі):

- иллюстрация астына, ортасына Сурет сөзінен кейін, реттік нөмірмен (14 кг, кәдімгі);

- кесте астына, оң жағына Кесте сөзінен кейін реттік нөмірмен (14 кг, кәдімгі). Мәтінде бір ғана сурет болса, нөмірленбейді.

Авторлар туралы мәлімет, мақала аты үш тілде беріледі. Бірлескен авторлар рет санымен номерленеді.

Мысалы: Ахметова Ж.Е.1, Султанова Д.А.2

1 Тарих ғылымдарының кандидаты, профессор. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Қазақстан, Алматы. E-mail: ahmetova08@gmail.com

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент. Абай атындағы ҚазҰПУ. Қазақстан, Алматы. E-mail: sultanova@mail.ru

ЕСКЕРТУ! Үш тілде мәлімет дәл осы үлгіде беріледі. Кафедра жазылмайды.

Мақала құрылымы:

ҒТАМР шифры қойылу керек.

Автордың аты-жөні, ғылыми атағы, ғылыми лауазымы, қызметі, ұйымның аты.

Мақала аты

Мақаланың аңдатпасы және кілт сөздер (10 сөзге дейін) (үш тілде қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 0,5 бет), электронды почта.

Мақала кіріспе, әдістеме, негізгі бөлім, қорытынды бөлімдерден тұру керек, соңында әдебиеттер тізімі жазылады.

Әдебиеттер номерленбей, алфавитпен беріледі. Қазақ, орыс, т.б. тілдердегі әдебиеттер латын қаріпіне ауыстырылып, тік жақша ішіне әдебиеттің ағылшын тіліндегі аудармасы беріледі. – , // деген белгілер қойылмайды. Басылымның шыққан жері толық жазылады. М., Л., А., А-А., СПб. деп қысқартылмайды.

Мысалы: Gokhberg L., Kuznetsova T. (2011) Strategiya-2020: novye kontury rossiiskoi innovatsionnoi politiki [Strategy-2020: New Outlines of Innovation Policy]. Foresight-Russia, vol. 5, no 4, pp. 8–30.

Yadrintsev N.M. (1981) Sibirskie inorodcy, ih byt i sovremennoe polozhenie [Siberian natives, their life and current situation]. – Sankt-Peterburg: Ed. I. M. Sibiryakov. – 310 p.

Сілтеменің мақала ішінде берілу үлгісі: (Залесский, 1991: 25). Бір автордың бір жылы шыққан екі кітабына сілтеме берілген кезде, жыл соңына «а», «б» деп белгіленеді: (Саду, 2001а: 15), (Саду, 2001б, 22).

МАҚАЛА МӘТІНІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

- 1. Кіріспе (зерттеу мәселесінің өзектілігі);

- 2. Материалдар мен әдістер (материалдар мен әдістер нақты жазылады);

- 3. Талдау (осы тақырыппен кімдер айналысқаны туралы тарихнама сипатталады);

- 4. Нәтижелері (Мақаланың негізгі бөлімі);

- 5. Қорытынды;

- 6. Егер мақала қандай да бір ғылыми қордың не жобаның қаржыландыруынан болса, көрсетуіңізге болады.

- Әдебиеттер (түп нұсқа тілінде). Әдебиет алфавиттік тәртіппен жазылу керек, 20 тізімнен кем болмау қажет.

- References (транслитерацияда егер сілтеме ағылшын тілінде болмаса, жақша ішінде ағылшын тіліндегі мағынасы беріледі). Егер орыс тілінен аударылса, сілтеме соңында (In Russian) деп көрсетіледі).

Транслитерация үлгісі:

 

Суляк, 2012 – Суляк С.Г. Этнодемографические процессы в Бессарабии в XIX – начале XX в. // Русин. Международный исторический журнал. 2012. № 1 (27). С. 6-26.

Sulyak, 2012 – Sulyak S.G. Etnodemograficheskie protsessy v Bessarabii v XIX – nachale XX v. [Ethno-Demographic processes in Bessarabia in the XIX - beginning of the XX ages]. Rusin. International historical magazine, 2012, Nr 1 (27), pp. 6-26 [in Russian].

Мақаланың құны банктың комиссиясынсыз таза 3000 (үш мың) теңге.

Банк реквизиттері:

РГКП «Институт истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова» КН МОН РК

БИН 990340002982

КБЕ .16

ИИК KZ 318 560 000 000 081 691 АО «БанкЦентрКредит»

БИК KCJBKZKX

Юр.адрес г.Алматы ул.Шевченко 28

Тел. 261-67-19

Факс 272-69-72

Журнал поштасы: kazhistory@bk.ru