uskenbayӨскенбай Қанат Зұлқарышұлы 1977 жылы туылған

Тарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты (21.11.2003), XIII–XVII ғғ. Қазақстан және Орта Азия елдерінің ортағасырлар тарихы аясында сарапшы, баспаға дайындаушы және редактор

«Семей» Мемлекеттік университеті Гуманитарлық факультетінің тарихи-мұрағаттық бөлімін тәмамдады (1998)

 

ҚР БҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының аспиранты (1999 – 2002)

 

01.09.1997 – 05.10.1998 жж.:

А. Ибраев атындағы орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі (Семей қ.)

 

05.01.2002 – 05.01.2004 жж.:

ҚР БҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Ежелгі және ортағасырлар және іргелес елдер тарихы бөлімінің кіші ғылыми қызметкері

 

05.01.2004 – 20.01.2005 жж.:

ҚР БҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Ежелгі және ортағасырлар және іргелес елдер тарихы бөлімінің ғылыми қызметкері

 

20.01.2005 – 11.03.2005 жж.:

ҚР БҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Ежелгі және ортағасырлар және іргелес елдер тарихы бөлімінің аға ғылыми қызметкері

 

10.03.2005 – 01.02.2006 жж.:

«Қазақ энциклопедиясы» ЖШС жауапты хатшысы, орыс тіліндегі жарияланымдар орталығының жетекшісі

 

01.02.2006 – 05.09.2006 жж.:

Қазақстан тарихы және «Абылай хан атындағы халықаралық және әлем тілдері университеті» АҚ мәдениеттанушылары кафедрасының аға оқытушысы

 

07.03.2006 – 18.04.2008 жж.:

ҚР БҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Ежелгі және ортағасырлар және іргелес елдер тарихы бөлімінің аға ғылыми қызметкері

 

01.04.2006

«АБДИ Компани» АҚ Баспа бөлімінің бас редакторы, жетекшісі

 

01.03.2012 – осы күнге дейін:

ҚР БҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Ежелгі және ортағасырлар және іргелес елдер тарихы бөлімінің меңгерушісі.

 

Сонымен қатар оқытушылық және ғылыми-зерттеушілік қызметтерін де атқарып келеді:

-       ҰҚК Академиясында «Елтану» курсы бойынша аға оқытушы (2003–2004);

-       Алматыдағы «Сорос–Казахстан» қорының жазғы университетінде ортағасырлардағы Қазақстан тарихы бойынша дәріс оқыды (2008);

-       Номадтардың мәдени мұрасы мәселесі бойынша ҚазҒЗИ аға ғылыми қызметкер (2010);

-       «Nota bene» басқару Мектебінде Қазақстан тарихы бойынша топ-менеджерлердың ұлттық компаниясына тренинг (дәріс-әңгіме) (2011).

Қазақстан және Орта Азия тарихына қатысты Қазақстан және Ресей баспаларында ғылыми-жарияланымдық еңбектері белгілі. Атап айтқанда, Татарстан Республикасы Ғылым Академиясында жеке монографиясы жарық көрді. Гонконгта 2008 ж. орыс тілінде, 2010 ж. қазақ тілінде жарыққа шыққан «Большой атлас истории и культуры Казахстана» (880 б.) кітабының бас ғылыми редакторы. Татарстан Рсепубликасы ҒА Ш. Марджани атындағы Институттың М.А. Усманов атындағы Алтын Орда тарихы зерттеу орталығының жылдық ғылыми редакциялық ұжымының мүшесі, «Золотоордынская цивилизация» (Қазан,Ресей Федерациясы).

 

Негізгі ғылыми еңбектері:

 1. Преемственность внешнеполитических приоритетов от Ак‑Орды Урус‑хана до Казахского ханства // Отан тарихы. 2001, № 3, с. 129—134.
 2. Жошы ұлысының құрылуы // Абай. 2002, № 1, 12—14-б.
 3. Восточный Дашт‑и Кыпчак в XIII – первой трети XV вв. Из истории Ак‑Орды // Вопросы истории Казахстана. Исследования молодых ученых. Часть III. А., 2002, с. 7—37
 4. Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государсвтенности // Отан тарихы. 2004. № 1. С. 89–95.
 5. Улусы первых Джучидов. Проблема терминов Ак-Орда и Кок-Орда // Тюркологический сборник / 2005: Россия и Великая Степь / Редкол. т.: С.Г. Кляшторный и др. Москва: Вост. лит., 2006, с. 353—380 (1,6 п.л.).
 6. Қазақ мемелекетінің қалыпасуы. Ақ Орда мемлекеті // Қазақ мемелекеттігінің тарихы. Ерте және орта ғасыр дәуірі. Алматы: «Адамар», 2007. – 416 б. 261–280 б.
 7. Формирование казахской государственности. Государство Ак-Орда (XIII–XV вв.) // История Казахской государственности (древность и средневековье). Алматы: «Адамар», 2007. – 416 с. С. 261–280.
 8. Держава Урус-хана. Военно-политические аспекты усиления Ак-Орды в 1360–1370-е годы // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. 2008. № 2. С. 103–144.
 9. Большой атлас истории и культуры Казахстана / Гл. рук. проекта А.Ш. Бимендиев; Гл. ред. колл.: К.М. Байпаков (пред.) и др.; Научный редактор К.З. Ускенбай. – Алматы: АО «АБДИ Компани», 2008. – 880 с.: карты, ил.
 10. Клавдия Антоновна Пищулина. Биобиблиография ученых Казахстана / Сост.: К.З. Ускенбай, канд. ист. наук. Редкол.: К.С. Алдажуманов, канд. ист. наук, профессор (гл. ред.), К.К. Абугалиева, директор ЦНБ МОН РК (отв. ред.), О.П. Бравач, Т.В. Вдовухина, Е. Торекулов (библиогр. ред.). Алматы, 2009. – 120 с. [Составитель, редактор и автор вступительной статьи К.З. Ускенбай].
 11. Қазақстан тарихы мен мәдениетінің үлкен атласы / Жобаның бас жетекшісі Ә.Ш. Бимендиев; бас редакция жетекшісі: К.М. Байпақов (төраға) және т.б.; Ғылыми редактор Қ.З. Өскенбай; Редактор А.Мамашұлы. – Алматы: «АБДИ Компани» АҚ, 2010. – 880 б.
 12. Становление Казахского ханства и политической организации казахов (середина XV – начало XVII в.) // Историко-культурный атлас казахского народа. Ред. коллегия: к.и.н. И.В. Ерофеева (ответ. редактор) и др. – Алматы: Print-S, 2011. С. 22–39. (§ 2.1).
 13. Джучи в Дашт-и Кыпчаке //  Отан тарихы. – 2012. – № 4. – С. 96–102.
 14. [монография:] Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века. Проблемы этнополитической истории Улуса Джучи / Ред. И.М. Миргалеев. – Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2013. – 289 с.
 15. [статья:] Dašt-i Kipčak im ethnohisorischen Raum Eurasiens im 12.-16. Jh. // Unbekanntes Kasachstan. Archäologie im Herzen Asiens. Band II. Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museum Bochum vom 26. Januar bis zum 30. Juni 2013. Herausgeber: Thomas Stöllner, Zajnolla Samašev. Unter Mitarbeit von: Alexander Gorelik, Gabriele Körlin. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum Bochum, 2013. – S. 889–901. (Совместно с Vadim Trepavlov)
 16. «Султан справедливый, величие мира и веры Токтогу хан» (690/1291–712/1312–1313 гг.) (Нумизматический источник о распространении ислама в Улусе Джучидов) // От Онона к Темзе. Чингисиды и их западные соседи = From the river Onon to Thames. Chingizids and Their Western Neighbors: к 70-летию Марка Григорьевича Крамаровского [сборник] / [ред.-сост.: В.П. Степаненко, А.Г. Юрченко]. – М.: Изд. дом Марджани, 2013. – 568 с. – С. 273–332. (Совместно с П.Н. Петровым).