“MODERN DÜNYADA KAZAKİSTAN: TARİHİ YOL TARTIŞMASI” KONFERANSI


Devlet Başkanı Kasımm-Jomart Tokayev’in emriyle “Kazakista’’ın eski çağlardan günümüze tarihi” başlıklı 7 ciltlik akademik bir yayın geliştirilmektedir. Ana tarihimizin yazılması sırasında bir takım çalışmalar yapılmıştır. Kazakistan tarihi ile ilgili 7 cildin planı, konsepti, görevleri tartışıldı. Ülkemize ünlü tarih bilim adamlarının katılımıyla metodolojik bir seminer-danışma ve çeşitli konferanslar düzenlendi.

14 Nisan 2023 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Devlet Tarihi Enstitüsünde ZOOM platformunda “Modern dünyada Kazakistan: tarihi yol tartışması” konulu bir konferans çevrimdışı ve uzaktan gerçekleştirildi.

Konferans, akademik yayın “Kazakistan tarihi”nin 7. cildine adandı ve Kazakistan tarihi çalışmalarının gerçek sorunlarını ele almak, bilimsel araştırmanın ana yönlerini ortaya çıkarmak için düzenlendi. Konferansa bilim adamları, yüksek öğretim kurumlarının öğretmenleri, uzmanlar, siyaset bilimciler, arşiv, müze ve kütüphane çalışanları, doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, yerel tarihçiler katıldı.

Konferansa Devlet Tarihi Enstitüsü müdür vekili, tarih bilimleri doktoru, profesör B.G. Ayağan açılış konuşması ile “Modern tarihin tarihçilik sorunları” konulu bir konuşma yaptı. Rapor, ulusal tarihyazımı araştırmasının sorunlarını tartıştı.

Konferansın genel oturumunda hukuk bilimleri doktoru Profesör E.K. Nurpeyisov “Kazak SSC’nin Devlet Egemenliği Bildirgesinin ideolojik ve hukuki anlamı”, siyaset bilimleri doktoru, Kazakistan Cumhuriyeti eski büyükelçisi T.S. Süleymanov “Dış politika oluşumunun sorunları ve kazanımları, bağımsız Kazakistan’ın gelişimi”, tarih bilimleri adayı A.T. Abdulina “Kazakistan’daki diasporaların temsilcilerinin dillerinin ve kültürlerinin gelişimi”, tarih bilimleri doktoru, profesör G.M. Mendikulova “Cumhuriyetin diaspora politikası Kazakistan’ın egemenliğine ulaşması”, tarih bilimleri doktoru, profesör K.I. Koblandin “Kazakistan Cumhuriyeti’nin diaspora politikasının başarıları”, tarih bilimleri doktoru, profesör A.M. Auanasova’nın “1991-1995’te Kazakistan’da devlet gücünün Sovyetlerden arındırılmasının tarihi” konulu raporları duyuldu.

Konferansa katılan bilim insanları, 7 ciltlik akademik yayın hazırlama çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Tarihçilerin karşı karşıya olduğu gerçek görevlerden biri, Kazakistan tarihinin doğru, nesnel, tahrif edilmemiş ve niteliksel bir şekilde yazılması gerektiğidir. Kazakistan tarihinin güncel konuları göz önünde bulundurularak daha önce bilimsel dolaşıma girmemiş yeni arşiv belgelerinin incelenmesi, günümüz dünyasında tarihsel hafızanın ve adaletin yeniden tesis edilebilmesi için Milli Güvenlik Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının arşivlerinden tespit edilen tarihi kaynaklara yer verilmesi gerektiğine işaret edildi.

Konferansta bahse konu önemli konulara ilişkin öneri ve temenniler dikkate alınarak Konferans Kararı kabul edilmiştir. Konferansı özetlemek gerekirse, aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:

1. Kazakistan’ın modern tarih biliminin çalışmasında tarihsel bir bakış açısıyla çalışmaların koordinasyonunu yoğunlaştırmak;

2. Sistematik ve nesnel araştırma amacıyla siyaset bilimciler, sosyologlar, dilbilimciler, hukukçular, ekolojistler, siyaset psikolojisi uzmanları vb. araştırma çalışmalarına dahil eilmesi;

3. Kazakistan tarihinin incelenmesinde modern teorik metodolojinin kullanılması;

4. Akademik metinleri bilimsel tarzda yazmaya daha fazla özen gösterin;

5. Açıklayıcı materyallerin (fotoğraflar, haritalar, infografikler vb.) daha geniş kullanımı;

6. Yazar metinlerinin gereksinimlere göre biçimlendirilmesi.

Konferansın katılımcıları, çalışmanın üst düzeyde organize edildiğini not ettiler ve organizatörlere, Kazakistan tarihi araştırmasında mevcut yönler üzerine diyaloğa katılma fırsatı verdikleri için şükranlarını dile getirdiler.

Devlet Tarihi Enstitüsü müdür vekili, Tarih Bilimleri Doktoru, Profesör B.G. Ayağan