Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Ғылыми кеңес


2022 ж. Ғылыми кеңестің жұмысы жыл басында бекітілген жоспарға сай жүргізілді. Ол бойынша Ғылыми кеңес отырысы ай сайын, тек жазғы демалыстың екі айын қоспағанда он рет өткізілуі тиіс еді. Сондай-ақ соңғы №10 Ғылыми кеңес отырысы С.Е. Әжіғалидың 70 жас мерейтойына арналып, салтанатты түрде өткізілді.

Жоспарда белгіленген негізгі мәселелер: Институт бойынша ғылыми-ұйымдастыру іс-шаралары, медиа-жоспар, бөлімдердің, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру (БНҚ) және гранттық қаржыландыру (ГҚ) жобалары, Методологиялық және ғылыми семинарлар, Жас ғалымдар кеңесінің – жылдық жұмыс жоспарларын және жарты жылдық, жылдық есептерін  бекіту; Институтта шығарылатын басылымдар («edu.e-history.kz» халықаралық электронды және «Отан тарихы» ғылыми журналдары), Институт сайты, кітапхана жұмысы туралы, БАҚ жарияланымдар, кәсіподақ жұмысы, магистранттар мен докторанттардың тақырыптарын бекіту, т.с.с. мәсеелерден тұрды.

Жыл сайын Институт филиалдарының және бөлімдерінің есептері тыңдалады, ол өз кезегінде құрылымдық бөлімдердің қызметін ұйымдастыруға, туындайтын мәселелерді шешуге септігін тигізеді:

 • Институттың Астана қ. филиалы;
 • Институттың Петропавл қ. филиалы;
 • Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан мен іргелес елдер тарихы бөлімі;
 • Жаңа дәуірдегі Қазақстан тарихы бөлімі;
 • Тарихи демография және  ҚХА бөлімі;
 • XX  ғасырдағы Қазақстан тарихы бөлімі;
 • Этнология және антропология бөлімі;
 • Сыртқы байланыс, ақпарат және ғылыми кластер бөлімі;
 • Тарихнама, деректану және заманауи методология бөлімі;
 • Дүние жүзі тарихы бөлімі.

«Қазақстанның далалық аймағы мен диаспора аумағындағы ескерткіштерді далалық этноархеологиялық (этноархитектуралық) зерттеудің методикасы» ГҚ жобасының жұмысын үйлестіру негізінде Ғылыми Кеңес шешімімен Ескерткіштану ғылыми-зерттеу орталығы құрылды. 

Ғылыми кеңестік шешіміне сәйкес Институттың «құрметті профессоры» атағы көрнекті тарихшы-ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Абдулуақап Қараға берілді.

Ғылыми кеңес отырыстарында жоспарда белгіленген сұрақтармен қатар  жоспардан тыс та біраз мәселелер қарастырылды. Оларды атап өтететін болсақ, іссапарлар туралы есеп, ғылыми еңбектерді баспаға ұсыну, докторанттардың ғылыми тағылымдамадан өтуі, жоба жетекшісін ауыстыру,  мониторингке дайындық, Ескерткіштану ғылыми-зерттеу орталығын ашу, Институттың құрметті профессоры атағын беру, тарих ғылымдарының докторы дәрежесіне іздену үшін диссертация тақырыбын  бекіту (Рыскулов Т.А.), Институт басылымдарда мақала жариялау құны туралы, ҚР ҒЖБМ Ғылым комитеті жариялаған жыл сайынғы конкурсқа, «Үздік ғылыми қызметкер» конкурсына үміткерлерді ұсыну т.с.с. болды.

Іссапар бойынша 13 қызметкер 13 бағыттағы іссапар мен экспедиция (Калыбекова М.Ч. – Мәскеу, Шашаев Ә.К. – Қызылорда, Тоқтабай А.У. – Хорезм, Садвокасова З.Т. – Стамбул, Мухатова О.Х. – Қазан, Уалтаева А.С. – Минск, Бурханов Б.Б. – Астана, Абдулина А. – Ташкент, Орынбаева Г.У. – Қарағанды қ., Қостанай облысы, Касымова Д.Б. – Санкт-Петербург, Балтабаева К.Н. – Новосібір, Құдайбергенова А.И. – Орынбор, Тоқтабай А. – Стамбул)  жұмыстары туралы есеп берді.

Жалпы, 2022 ж. Ғылыми кеңес отырысында әр түрлі мәселелерді қоспағанда 47 мәселе қарастырылып, олардың әрқайсысы бойынша шешімдер қабылданды.

Еңбектерді баспаға ұсыну бойынша жалпы 15 монография және ұжымдық монография, 9 конференция мен дөңгелек үстел материалдары, 6 құжаттар мен материалдар жинағы, сонымен қатарсаяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) бойынша 33 томдық еңбек, 4 әр түрлі еңбек (биобиблиографиялық сөздік, биобиблиографиялық көрсеткіш, оқу-әдістемелік құрал,  мақалалар жинағы) баспаға ұсынылды.

Монографиялар мен ұжымдық монографиялар

 1. Көкебаева Г. Талқыға түскен тағдыр: түркістандық соғыс тұтқындары. Монография. ‒ Алматы: Полиграфия сервис и К0, 2022. ‒ 302 б.  ISBN 978-601-269-121-4
 2. Очерки по истории традиционной структуры казахов в первые советские десятилетия: социально-экономические и социокультурные аспекты / Ж.Б. Абылхожин Ж.Б., Ажигали С.Е., Алимбай Н.А., Турганбаева Л.Р., Жумадил А.К., Орынбаева Г.У. – Алматы: LEM, 2022. – 512 с., илл.
 3. Қазақстандағы оқу-ағарту жүйесі: тарихы мен тағылымы (ХХ ғ. 20-30 жж.). Ұжымдық монография. / авторлар: А.Т. Қайпбаева, О.Х. Мұхатова, А.М. Әбікей т.б.. – Алматы: ИП «Мадияр», 2022. – 352 б.
 4. ХХ ғ. 30-жж.басындағы жаппай ашаршылық кезеңіндегі Орталық Азия республикалары мен Ресейдегі қазақ босқындары: Ұжымдық монография / А.И. Құдайбергенова, М.М. Қозыбаева, С.Н. Мамытова т.б. – Алматы: «Мадияр», ЖК, 2022. – 200 б.
 5. Крестьянство Казахстана в послевоенное десятилетие: социальная трансформация и повседневность: коллективная монография / Козыбаева М.М. Абдрахманова К.К., Әпендиев Т.Ә., Жалмагамбетов Е.А.., Закарья Р., Бекенова А.А., Кали А.Н. / под общей ред. Козыбаевой М.М. – Алматы: ИП «Мадьяр», 2022. – 297 с., ISBN 978-601-269-122-1.
 6. Тоқтабай А. Орта Азия қазақтарының киелі жерлері. – Алматы, 2022. – 276 б.
 7. XVIII ғ.- XIX ғ. бірінші жартысындағы қазақ хандарының, сұлтандарының және батырларының өмірі мен қызметі (Ресей архивтерінің деректері негізінде)». Ұжымдық монография. – Алматы: ИП «Алма», 2022. – 256 б.
 8. Жизнь и деятельности казахских ханов, султанов, батыров XVIII – первой половины XIX вв. (на основе российских архивных источников). Коллективная монография. – Алматы: ИП «Алма», 2022. – 260 с.
 9. The life and activities of the Kazakh khans, sultans, batyrs of the XVIII century – the first half of the XIX century (based on Russian archival sources). Collective monograph. – Almaty: IE «Alma», 2022. – 264 p.
 10. Неизвестные страницы из жизни и деятельности видного государственного деятеля Жумабая Шаяхметова (1902-1966). Коллективная монография. Под ред. Кабульдинова З.Е. Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова. – Алматы: Литера-М. 509 с.
 11. Казахи в Средней Азии: история и судьбы (1920–1950 гг.). Коллективная монография. – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова; ТОО «Литера-М», 2022. – 450 с.
 12. Политические портреты лидеров Младшего жуза в XVIII – I половины XIX веков в отечественной и зарубежной историографии. Коллективная монография: под ред. Г.А. Шотановой – Алматы, 2022. – 300 с.
 13. Мусульманские и православные миссионеры в Казахстане: деятельность и результаты (ХІХ – начало ХХ веков) // Қазақстандағы мұсылман және православие миссионерлері: қызметі мен нәтижелері (ХІХ – ХХ ғғ. басы). Монография. Авт. ұжымы: З.Т. Садвокасова, О.Х. Мұхатова, С.К. Рустемов, А.С. Марғұлан, Б.Б. Бұрханов. – Алматы: 2022 ж. – 462 б.
 14. Түркі дүниетанымы мен мемлекеттілік: тарихисабақтастық пен трансформация (VI-XIII ғ.). – Алматы: «Үш қиян», 2022. – 392 б.
 15. Абдиров М.Ж. Семиреченское казачье войско. Из истории военно-казачьей колонизации Жетысу 1887-1917 гг. Второе издание. – Алматы, 2022.

Мақалалар жинағы т.б.

 1. Орта Азия қазақтарының киелі жерлері. Мақалалар жинағы / Жауапты ред. А.У. Тоқтабай; құраст.: М.Ө. Қарамендина, Н.А. Досымбетов, Е.А. Галимов. – Алматы, ЖШС «Литера-М», 2022. – 240 б.
 2. Политические портреты лидеров Младшего жуза в XVIII – I половины XIX веков в отечественной и зарубежной историографии: библиографический аннотированный указатель / Составители: Ахмет А.К., Джумагалиева К.В., Жумадил А.К. Избасарова Г.Б., Сатенова М.Р. (отв. редактор), Ужкенов Е.М., Шотанова Г.А. (гл. редактор). – Алматы: ТОО «Arnyrprint», 2022. – 184 с.
 3. Ахметова Л.С. Военная журналистика 1940-22 июня 1941 годов: на примере публикаций М. Дауренбаева / учебно-методическое пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2022.
 4. Көмеков Б.Е., Кузембаев Н.Е. Биобиблиографический словарь кипчаковедов. – Алматы, 2022.

Конференция мен дөңгелек үстел материалдары

 1. «Қазақстандағы 1930-шы жылдардағы жаппай ашаршылық және қазақтардың шектес аумақтарға мәжбүрлі қоныс аударуы: заманауи түсіну және ғылыми бағалау мәселелері» = «Массовый голод 1930-х годов в Казахстане и вынужденные откочевки казахов на сопредельные территории: проблемы современного осмысления и научной оценки»: халықар. ғылыми-тәжірб. конф. мат-ры / Құраст. А.И. Құдайбергенова, Ө.И.Исенов, А.А. Бекенова. – Алматы: «Мадияр» ЖК, 2022 ж. – 324 б.
 2. «Жұмабай Шаяхметов және Қазақстанның 1940–1960 жылдардағықоғамдық-саясиөмірі» халықаралықғылыми-практикалықконференциясыныңматериалдары, 30қыркүйек 2022 жыл. – Алматы: Ш.Ш. УәлихановатындағыТарихжәне этнологияинституты. – 168 б.
 3. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ СРЕДИ КАЗАХОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИК СРЕДНЕЙ АЗИИ В 20-50-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА (В СВЕТЕ НОВЫХ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ)» – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, ИП «Алма», 2022. – 350 с.
 4. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Деятельность С. Садвокасулы и эффективность социально-экономического развития Казахстана и Центральной Азии: история и современность». – Алматы: Нұрлы Әлем, 2022. – 240 б.
 5. «1921-1922 жылдардағы Қазақстандағы ашаршылық және оның салдары: зерттеудің жаңа дереккөздері, мәселелері мен болашағы»: Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдар жинағы. = «Голод в Казахстане в 1921–1922 годах и его последствия: новые источники, проблемы и перспективы исследования»: сборник материалов Республиканской научно-теоретической конференции. – Алматы: Ш.Ш. УәлихановатындағыТарихжәне этнология институты, 2022. – 242 б. ISBN 978-601-7342-98-2.
 6. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Казахская степь под российским вассалитетом: история и судьбы степной элиты». – Алматы, 2022. – 132 с.
 7. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Основные итоги разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 29 сентября 2022 г.) / Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алматы: ИП «Мадияр», 2022. – 376 с.
 8. «Научно-методологические основы полной юридической и политической реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане: новые категории жертв репрессий». – Алматы: ИИЭ им. Ч.Ч. Валиханова, 2022. – 248 с.
 9. Миссионерская деятельность в Центральной Азии: история и современность: материалы Международной научно-практической конференции. Алматы, 16 июня 2022 г. – 122 с.

Құжаттар мен материалдар жинағы

 1. Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20–50-е годы XX века (в свете новых архивных источников): сборник архивных материалов. – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, ИП «Алма», 2022. – 620 с.
 2. Жизнь и деятельность казахских ханов, султанов, батыров XVIII – первой половины XIX вв. Сборник архивных документов и материалов. – Алматы: ИП«Алма», 2022. – 348 с.
 3. История образования в Казахстане в архивных источниках (20–30 годы ХХ века). Сборник документов / Сост.: Каипбаева А.Т., Мухатова О.Х., Борбасов С.М., Абикей А.М., Тулентаева К.Ә., Байжуманова З.Б. – Алматы: ИП «Мадияр», 2022. – 621 с.
 4. Неизвестные страницы из жизни и деятельности видного государственного деятеля Жумабая Шаяхметова. Сборник документов и материалов. Алматы: ТОО «Мадияр», 2022. – 636 с.
 5. ХХ ғасырдың 30-жж. басындағы жаппай ашаршылық кезеңіндегі Орта Азия республикалары мен Ресейдегі қазақ босқындары: орналасуы мен бейімделуі = Казахские откочевники в республиках Средней Азии и России в период массового голода начала 30-х гг. XX века: пребывание и адаптация: Архив құжат. мен мат.-р жинағы = Сб. архивных док. и мат. / Құраст. А.И. Құдайбергенова, З..К.. Курманов, М.М. Козыбаева, Р.Ж. Байдалы, А.А. Бекенова. – Алматы: «Мадияр» ЖК, 2022. – 604 б.  ISBN 978-601-7342-71-5
 6. Польские спецпоселенцы в Северо-Казахстанской области (1936-1955 гг.).Сборник архивных документов и материалов. Составители: Гривенная Л.А., Чинишлов В.В. – Алматы: «Литера-М», 2022. – 384 с.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) бойынша 33 томдық еңбек

 1. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 1.–Нур-Султан, 2022. – 622 с.
 2. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 2.–Нур-Султан, 2022. – 548 с.
 3. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 3. Ахмет Байтұрсынұлы. Қиянатқақарсылық. Құжаттар мен материалдаржинағы / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 432 с.
 4. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 4. Народные восстания и протесты в Казахстане в 1920-1930-х гг. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 536 с.
 5. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 5. Вынужденные беженцы. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. –  Астана, 2022. – 640 с.
 6. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 6. Исправительно-трудовые лагеря в Казахстане: Карлаг. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 488 с.
 7. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 7. Депортированные в Казахстан народы и спецпоселенцы. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 368 с.
 8. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 8. Военнопленные–казахстанцы Второй Мировой войны. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 200 с.
 9. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 9. Военнопленные–казахстанцы Второй мировой войны.Акмолинская область. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 632 с.
 10. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 10. Военнопленные – казахстанцы Второй мировой войны. Северо-Казахстанская область. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 648 с.
 11. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 11. Борцы за национальную свободу, независимость и территориальную целостность Казахстана. Сборник документов и материалов. / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 672 с.
 12. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 12. Государственное преследование и политические репрессии участников национально-освободительного движения «Алаш». Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 382 с.
 13. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 13. Государственные акты и документы по насильственнойколлективизации, принудительного оседания, заготовительных и других политических кампаний. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 296 с.
 14. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 14. Антирелигиозная политика советского государства и репрессии против духовенства в Казахстане. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 352 с.
 15. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 15. Северный Казахстан и Алаш. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 408 с.
 16. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 16. Маңғыстау өңіріндегі саяси қуғын-сүргінге қатысты архив құжаттарының жинағы» Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 408 с.
 17. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 17. Политические репрессии в Павлодарском регионе: трагедия народа. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 336 с.
 18. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. (20-50 годы ХХ века). Том 18. Политические репрессии на территории Костанайской области. 1920-1940-е гг. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 344 с.
 19. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 19. Ақмолаоблысындағысаясиқуғын-сүргінтарихы: құжаттар мен деректернегізінде.Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 280 с.
 20. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века).Том 20. Абай облысында кеңестік қуғын-сүргін зобалаңы (архивтік құжаттар жинағы).Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 416 с.
 21. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века).Том 21. Ақтөбе өңіріндегі кеңестік қуғын-сүргін зобалаңы (архивтік құжаттар жинағы). Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 368 с.
 22. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 22. Неизвестные страницы истории Семипалатинского Прииртышья.Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 384 с.
 23. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 23. Ақмола өңірі архив құжаттарында. 1920-1940 жж. Құжаттар жинағы.Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. 352 с.
 24. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 24. Реабилитация жертв политических репрессий в Казахстане: документы, материалы городской комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий при акимате города Алматы. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 320 с.
 25. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века).Том 25. Кәмпеске науқанына қатысты архив құжаттары мен мақалалар жинағы (архив құжаттары негізінде). Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022.– 256 с.
 26. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 26. Оңтүстік өңірдегі саяси қуғын-сүргін. Құжаттар жинағы. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 352 с.
 27. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 27. Батыс Қазақстан облысындағы байларды, кулактарды тәркілеу және жер аудару. (1928-1932 жж.). Архив құжаттарының жинағы. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 376 с.
 28. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 28. Орал, Бөкей губернияларындағы ашаршылық (архив құжаттарының жинағы).Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 352 с.
 29. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 29. Сборник архивных материалов по реабилитации жертв политических репрессий Карагандинской области. Сборник документов и материалов / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 256 с.
 30. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 30. Правовое фреймирование полной реабилитации жертв политических репрессий (на примере раскулачивания и дебаизации). Монография. Автор: Хан В.В. / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 312 с.
 31. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 31. Конфискация байских хозяйств в Казахстане на рубеже 20-30-х гг. XXв. Монография. Автор: Жакишева А.С. /Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. -176 с.
 32. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 32. Политические репрессии в Северо-Казахстанской области. / Под общ. ред. Е.Т. Карина. – Астана, 2022. – 384 с.
 33. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Том 33. Архив құжаттарындағы Түркістан облысының шерлі тарихы. Құжаттар мен материалдар жинағы. / жалпы редакциясын басқарған Е.Т. Қарин. – Астана, 202. – 392 б.