Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Институт ардагерлері


ВОСТРОВ Вениамин Васильевич


(28.01.1924, Ақмола обл. Балкашин ауд. Сандықтау а. – 1979, Алматы) – ғалым-тарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты, Ұлы Отан соғысына қатысқан. 1945-50 ж. С.М. Киров атынд. Қазақ мемл. ун-нің (қазіргі әл-Фараби атынд. ҚазҰУ) тарих ф-тін бітірді. Ун-ті бітіргеннен кейін 23.12.1951-01.10.53 ж. КСРО ҒА этнография ин-тының Ленинград бөлімінің аспирантурасында оқиды. 1953 ж. «Культура и быт казахского колхозного аула (по материалам Джаныбекского района Западно-Казахстанской области Казахской ССР)» тақырыбында канд. дисс. қорғады. 1953-55 ж. – ҚазКСР ҒА Қоғамдық ғылымдар бөлімінің ғалым хатшысы, 1955 ж. – Тарих, археол. және этногр. ин-тының Этногр. бөлімінің аға ғыл. қызметкері болып жұмыс атқарған. Маңғышлақ (1957) және Қызылорда (1958) этногр. экспед.-на жетекшілік жасады. 1959 ж. аға ғыл. қызметкер ғыл. атағы берілді. В.-тың ғыл. зерттеулерінде қаралған мәселелер – қазақ халқының егіншілік, тұрғын үй, этн.  тарихы мен шежіресі. Қазақ этногр-ның түрлі мәселелері бойынша бірқатар жалпыодақтық ғыл. сессиялар мен мәжілістерде (Тбилиси, М., Львов, Самарқанд қ.) мазмұнды баяндамалар жасаған.

Шығ.: Казахи Джаныбекского района Западно-Казахстанской области (историко-этногр. очерк) // Труды ИИАЭ АН КазССР. т.З. 1956; Некоторые изделия казахских мастеров-зергеров (по материалам экспедиции 1955 г.) // Труды ИИАЭ АН КазССР, т.6, 1958; К истории развития оседлого жилища у казахов (резюме доклада) // Материалы Второго совещания археологов и этнографов Средней Азии (29.10-4.11.1956. Сталинабад). – М.-Л., 1959; Новые материалы по этнографии казахов-адаевцев // Труды ИИАЭ АН КазССР, т. 8, 1960; К истории развития оседлого жилища у казахов // Материалы к историко-этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана. ТИЭ. Т.48. – М., 1961; К истории развития оседлого жилища у казахов // Материалы к историко-этнографического атласу Средней Азии и Казахстана. – М.-Л., 1961 (ТИЭ, т. 48); Казахи (в соавт. И.В. Захаровой). – М., 1963; Родоплеменной состав и расселение казахов (конец ХІХ-нач. XX вв.) (в соавт. с М. Мукановым). – А-Ата, 1968; Казахи // Укр. СЭ. – Киев, 1969; К новому укладу быта (о коренных преобразованиях культуры и быта крестьянина в эпоху социализма) (в соавторстве с Р. Сулейменовым). – А-Ата, 1970; Материальная культура казахского народа на современном этапе (в соавторстве с X. Кауановой). – А-Ата, 1972; Казахи // Народы Советского Союза (в соавт. с X. Кауановой). – М.; Этнографическое изучение казахского народа: к 50-летию образования КСРО // СЭ. 1972, №4 (в соавторстве);Развитие этногр. науки в Казахстане (в соавт.) // СЭ, 1974, № 4; Казахское народное жилище (в соавт. с И. Захаровой). – А-Ата, 1989; Қазақ шежіресі хақында (бірлескен авторлықта). – Алматы, 1998.

З. Төленова, А.Н. Қали