Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Жаңа дәуірдегі Қазақстан тарихы бөлімінің меңгерушісі


Аты-жөні: ШОТАНОВА ҒАЛИЯ АЙТЖАНҚЫЗЫ

Қызметі: Жаңа дәуірдегі Қазақстан тарихы бөлімі меңгерушісінің м.а., жетекші ғылыми қызметкер

Ғылыми дәрежесі, атағы: тарих ғылымдарының кандидаты

Байланыс деректері: e-mail: galia8.09@mail.ru.

Өмірбаяны:

1981 ж. 8 қыркүйекте Атырау облысы, Атырау қ. дүниеге келді. 1998 ж. сол жерде Н.К. Крупская ат. орта мектебін бітірді. 2009 ж. бері Алматы қ. тұрады.

Білімі: жоғары

1998 – 2003 жж. – Х. Досмухамедов ат. Атырау мемлекеттік университеті, тарих факультеті. Мамандығы: тарих және география.

2004-2007 жж. – Х. Досмухамедов ат. Атырау мемлекеттік университетінде аспирантура.

2007 ж. – Р.Б. Сүлейменов ат. Шығыстану институтында тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғау. Мамандық: 07.00.09 – Тарихнама, деректану және тарихи зерттеудің әдістері.

Ғылыми дәреже: 2007 ж. тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «Астрахан ғылыми қоғамдары мен мекемелерінің материалдары Қазақстан тарихының дереккөзі ретінде (XIX ғасырдың II жартысы – 1917 ж.)» тақырыбында диссертация қорғады.Ғылыми жетекшісі – т.ғ.д., проф. К.Л. Есмағамбетов.

Кәсіби тәжірибесі:

2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Ш.Ш. Уәлиханов ат. Тарих және этнология институтының Жаңа дәуірдегі Қазақстан тарихы бөлімі меңгерушісінің м.а.

2019 ж. – Ш.Ш. Уәлиханов ат. Тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері.

2018 ж. – Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ халықаралық қатынастар факультетінің доценті.

2010 – 2018 жж.  Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті Шығыстану факультеті Таяу Шығыс өңірі тілдері және аударма кафедрасының доценті. 

2015 – 2017 жж. – Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ шығыстану факультеті Таяу Шығыс аймағы тілдері және аударма кафедрасының меңгерушісі.

2008 – 2009 жж. – Атырау облысы Тарих және археология орталығының ғылыми қызметкері.

2008 – 2009 жж. – Атырау облысының тарихи-мәдени мұрасын қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекциясының аға ғылыми қызметкері.

2007 ж. – 21.09.2009 ж. – Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының доценті.

2004-2006 жж. – Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының аға оқытушысы.

1.02.2003 ж. – 11.05.2004 ж. – Тарих және география пәнінің мұғалімі, Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті жанындағы элитарлық мектеп.  

2002 – 2003 жж. – «Регион таймс» қаржы-экономикалық журналының корреспонденті (Алматы қ.).

2000 – 2001 жж.  «Біз және әлем» («Мы и вселенная») ғылыми-көпшілік журналының тілшісі (Алматы қ.).

Қосымша ақпарат:

2007 – 2009 жж. – Х.Досмухамедов ат. АМУ Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы.

2009 – 2011 гг. – ҚР Президенті жанындағы жастар саясаты жөніндегі Кеңестің мүшесі.

2019 – қазіргі уақытқа дейін – Ш.Ш. Уәлиханов ат. Тарих және этнология институты Ғылыми кеңесінің мүшесі.

Ғылыми қызығушылықтары: революцияға дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-саяси құрылымының өзгеруін, отарлау проблемасын зерттеу; XIX – XX ғасырлар аралығындағы Ресейдің ғылыми қоғамдары мен мекемелерінің қызметін зерттеу. 

ҚР БҒМ ҒК қолдауымен «Қазақстандық шығыстанудың қазіргі заманғы өлшемі» (2016-2017 жж.); BR05233709 «Ұлы Дала тарихы мен мәдениеті» ғылыми-техникалық бағдарламасы бойынша «Қазақ хандығы мемлекеттілікті қабылдағаннан таратқанға дейін» (2019-2020); «Тарих бойынша шетелдік мұрағаттар мен қорлардағы археографиялық жұмыстар (анықтау, талдау, цифрландыру)» (2019-2020 жж.); «Қазақ хандарының, сұлтандарының, батырларының өмірі мен қызметінің белгісіз беттері туралы жаңа құпиясыздандырылған Ресей мұрағаттары (18 – 19 ғ. 1 жартысы)» (2019-2020 жж.). сияқты бірқатар ғылыми жобалардың қатысушысы. Сонымен қатар, келесі ғылыми жобалардың ғылыми жетекшісі: «Отандық және шетелдік тарихнамадағы Кіші жүз көшбасшыларының XVIII – XIX ғ. 1 жартысындағы саяси портреттері» (2020-2022) және «Ақтөбе Лаэти Алтын Орда қалашығын қайта құру: деректанулық және тарихнамалық аспектілер» (2021-2023 жж.).

Жарияланымдар: отандық және шетелдік басылымдарда жарияланған 60-тан астам мақалалар мен шолулардың авторы.

Мақалалары мен баяндамалары (кейбір еңбектері):

1. К истории вопроса о деятельности басмаческого движения на территории Казахстана по материалам ЦГА РК // Региональная история: опыт и основные направления исследований в независимом Казахстане. Материалы республиканской научно-практической конференции. КазНПУ имени Абая. Аалматы, 2014 г.

2. Вопросы сохранения историко-культурного наследия казахстанских степей // Қазақ хандағы мен түркілердің рухани мәдениеті; тіл және тарих: Респ. ғыл.-прак. конф. матер. – Тараз, 2015.

3. Мустафа Чокай в борьбе на пути к независимости (на основе труда К.Л. Есмагамбетова «Әлем таныған тұлға») // Мұстафа Шоқай: Саясаткер және ғалым: Халықар.ғыл.конф. Алматы қ, 15 қазан 2015. –Алматы, 2015.

4. Краткий очерк об истории функционирования «Шелкового пути»: Сб. матер. междунар. науч.-метод. конф. «Диалог культур стран Великого Шелкового пути». Турция, г. Эрзурум. – Эрзурум, 2016.

5. Territorial disputes between the Kazakhs and the Cossacks in the 19th century // Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries. The VI International Academic Congress. United Kingdom, Cambridge, England, 24-26 May 2016. – Р. 394-399.

6. Evolution of the formation of the Islamic Republic of Iran and its role in the modern world map // Матер.междунар. науч.-практ. конф. «Духовно-исторические связи народов Ирана и стран Центральной Азии», посвящ. 75-летию КазУМОиМЯ им. Абылай хана. 15-16.05.2017 г. – Алматы, 2017.

7. Роль и значение богатырей в народных эпосах Алтая. // Международная научно-теоретическая конференция «Роль батырства в казахстанской науке». – КазНУ имени аль-Фараби, – Алматы, 2018.

8. Политика колониальных властей по отношению к казахскому народу в материалах Государственного архива Астраханской области». // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» сериясы, №4(64), 2018.

9.Роль Астраханского государственного архива в изучение дореволюционного Казахстана. // Профессионал года 2018. Сборник статей. – Пенза, 2018 г. – С. 38-43.

10. Катанов Николай. Историческая энциклопедия Казахстана. Т. 2. Алматы, 2020.

11. Основные аспекты политики Российской империи по отношению к казахам Западного Казахстана в XIX веке. // Известие Казахского университета МОиМЯ им. Абылай хана. – Алматы, 2020.

12. Рядовые герои победы (на примере О.Султангалиева и Б.Кулова). // Сборник материалов республиканской научной конференции «75-летие Великой победы: память, уроки, перспективы исследований». – Алматы, 2020.

13. Изменение социальной структуры казахского общества в XVIII – XIX вв. // Научный Татарстан АНРФ. Казань, 2020. №2. С. 5-16.

14. Из истории Букеевской орды по материалам Казанского и Астраханского архивов

«Шыгыс». Алматы, 2020. №4

15. Этнограф-ғалым Салық Бабажанов. // «edu.e-history. kz» электрондық ғылыми журналы № 4(24) қазан-желтоқсан, 2020.

16. Образ Джангир хана в политике управления степью в отечественной и зарубежной

историографии. // «edu.e-history. kz» электрондық ғылыми журналы № 4(24) октябрь-декабрь, 2020.

17. История Сарайчика и Актобе в зеркале российской историографии дореволюционного периода. // «edu.e-history .kz» электрондық ғылыми журналы № 4 (24) октябрь-декабрь, 2020.

18. Материалы Петровского общества о развитие народного образования в Букеевской орде. // «edu.e-history .kz» электрондық ғылыми журналы № 3 (23) июль-сентябрь, 2020

19. Казахские батыры в народном героическом эпосе. // Научный электронный журнал «Инновации. Наука. Образование \ Отв. ред. Сафронов А.И.  – Тольятти: − 2020.−  №  22  (ноябрь).−  2028  с.− С.2004-2012. URL: http://innovjourn.ru

20. Султан правитель Западной части Младшего жуза – Айшуак Баймухамед. // Международной научно-практической конференции «II Абылайханские чтения», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, 80-летию КазУМОиМЯ им. Абылай хана и реализации программы «Рухани жаңғыру». 14 апреля 2021 г.

21. Золотоордынские города западного Казахстана как центр взаимовлияния оседлой и кочевой культур. // Международной научно-практической конференции «II Абылайханские чтения», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, 80-летию КазУМОиМЯ им. Абылай хана и реализации программы «Рухани жаңғыру». 14 апреля 2021 г.

22. Взаимоотношения Турции и России в контексте энергетического партнерства. // «CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS». Russian Edition. Журнал социально-политических исследований. Том 22, Выпуск 3. 2019. СКОПУС. – С.38-48.

Монографиялар, оқу құралдары және т.б.:

1. Материалы Астраханских научных обществ и учреждений как источник по изучению истории Казахстана ( II – ая половина XIX века – XX в.). – Алматы, 2019 г. – 252 с.

2. Политическая история стран Востока. Учебное пособие. – Изд. «Эверо». – Алматы, 2018. – 200 с.

3. Инкорпорированные и внежузовые группы в составе казахов (XVIII – начало XX

в.): коллективная монография. – Алматы: Атамура, 2020. – 401 с.

4. История средневековой Кореи: монография/ Ужкенов Е.М., Шотанова Г.А. – Алматы, 2020. – 200 с.

Редакциялық алқа құрамында:

1. Народно-освободительное движение казахского народа в XIX – начале XX веков / Сост.: Сатенова М., Оразов Р.Е. – Сборник архивных документов и материалов. (в составе редакционной коллегии) – Алматы, 2019 г. – 639 с.

2. Из казахско-российских отношений. XVIII век. // Сост.: Сирик В.А. – Сборник архивных документов и материалов: сост.: Сирик В. (редакциялық алқа құрамында) – Алматы, 2019 г. – 639 с. Алматы, 2019 г. – 521 с.

3. Из истории Великой степи. 18 в.: коллективная монография. // Под ред. Кабульдинова З.Е. – Алматы, 2020 г.

4. Цинская Империя и казахские ханства. // Сост.: Хафизова К.Ш. – Нур-Султан, 2020 г.