Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

36 айға гранттық қаржыландыру жобалары. (2021-2023)


Смағұл Сәудақасұлының мемлекеттік, қоғамдық және ғылыми-педагогикалық қызметі (жаңа архив және жазба деректер негізінде)


Жоба тақырыбының атауы: «Смағұл Сәудақасұлының мемлекеттік, қоғамдық және ғылыми-педагогикалық қызметі (жаңа архив және жазба деректер негізінде)»

Өтінім берілетін ғылымды дамытудың басым бағытының атауы: 7. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер

Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеудің түрі: 7.2. Гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер: 7.2.1. Ұлы есімдер мен ұлы дәуірлер: әл-Фараби, Абай және Алтын Орда мұрасы. Зерттеудің түрі – іргелі.

Жобаның басталатын және аяқталатын болжамды күні, оның айлармен көрсетілген ұзақтығы: 01.01.2021 ж. – 31.12.2023 ж., 36 ай.

Жобаның ғылыми жаңалығы мен маңызы

Жобаны жасаудың алғышарттары.Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаев бірнеше рет «ұлттық құндылықтар қазақстандық жастарды тәрбиелеудің іргетасы болуға тиіс» деп атап өткен болатын. Осыған байланысты қазақ зиялыларының қалыптасуы мен қазақ автономиясының көш басындағы қоғам санасына әсер еткен мемлекет қайраткерлеріне арналған зерттеулердің өзектілігі артып келеді. Кеңестік тарих ғылымы Алаш зиялыларының теріс жақтарына назар аударып, олардың әлеуметтік шығу тегі мен медреседе оқуына және т. б. түрткі болғаны белгілі. 

Отандық ғалымдардың Қазақстанда және басқа да алыс және жақын шетелдердегі көптеген архив қорларына қолжетімділіктің нәтижесінде тақырыпты ашық және бейтарап зерттеуге мүмкіндік туып отыр. Жаңа архивтік, жазбаша, баяндау және эпистолярлық дереккөздерді ғылыми айналымға енгізу, пәнаралық тәсілдерді қолдану, шетелдік зерттеушілерді, оның ішінде жетекші ресейлік мамандарды қазақ автономиясы тарихын зерттеуге тарту жобаның толық жүзеге асырылуына мүмкіндік береді.

Жобаның ғылыми жаңашылдығын алдыңғы ғылыми зерттеулерге міндетті түрде шолу жасай отырып негіздеу. Нағыз мемлекет қайраткері және елдің ұлы патриоты Смағұл С Сәдуақасовтың өмірбаяндық маңызды кезеңдері оның Ұлы Дала игілігі жолындағы ерен еңбегі, қазақ халқына деген шексіз сүйіспеншілігі, жас ұрпаққа лайықты мысалдардың бірі болып табылады.

Смағұл Сәдуақасовтың сіңірген еңбегіне қазақ мемлекеттілігі мен республиканың территориялық тұтастығы идеясын қолдау кіреді. 1921 жылы ол Семей облысын Сибревкомға бағынудан Қазақ Автономиялық Республикасына бағындырудан этнотерриториялық межелеу процесіне белсенді қатысты. Сібір большевиктері Ресей Федерациясының бақылауында тұрған Батыс Сібірден тыс бұрынғы қазақ жерлерін сақтап қалғысы келгенде, қатал қарсылыққа тап болды. Шектен тыс отансүйгіштігі мен байырғы қазақ жерін қайтарып алғысы келгені үшін ол қатаң партиялық жаза алды. Соған қарамастан, Смағұл қазіргі кең ауқымды Қостанай облысының аумағын Қазақстанның пайдасына шешілуіне құлшыныспен кірісіп кетті. Мұндай мысалдар өте көп.

1922-1925 жылдары ол маңызды мемлекеттік қызметтерді атқарды: Түркістан Орталық Атқару Комитетіндегі ҚАССР-дің өкілетті өкілі, Қазақ автономиясының жер комиссарының орынбасары, республиканың Жоспарлау комиссиясының төрағасы болды. 1925-1927 жылдары ол Қазақстан Халық ағарту комиссары, БКП (б) Қазақ облыстық бюросының мүшесі, содан кейін – «Еңбекші қазақ» газетінің редакторы болды Ол А. Байтұрсыновпен бірге тығыз жұмыс жасай отырып, халық ағарту тақырыбында көп мәселелерді көтерді.

Сондай-ақ, халық трибунасы күштеп ұжымдастыруға, жаппай аштыққа, сондай-ақ аймақтың орталықтың шикізат қосымшасына айналуына ашық түрде қарсы болды, сол үшін ол қуғындалды. Смағұлдың өзі және оның «Сәдуақасовшыл» лақап атымен аталған оның ортасы аймақтағы орталық үкіметке айтарлықтай ықпалды оппозиция болды. Оның бірқатар серіктестерін басшылық қызметтерден шығарып тастады, кейін физикалық тұрғыдан жойды.

1927-1928 жылдары ол Ташкенттегі Қазақ педагогикалық институтының ректоры болды. Смағұл Сәдуақасовтың қаламынан «Жастардың жаңа тәсілі», «Қазақстандағы білім беру мәселелері туралы» және басқа да еңбектер шықты. Тұңғыш қазақ театры үшін ол бірнеше пьесалар жазды, спектакльдерге сыни пікірлер айтты.  1933 жылы ол өте жұмбақ жағдайда қайтыс болды.

Смағұл Сәдуақасовтың бай мұрасы зерттеу КСРО ыдырағанға дейін ұзақ уақыт бойы жабық болды. Оның есімі халықтың жадында мәңгілікке қалды. Ол бар өмірін қазақ халқына, Қазақстан Республикасына қызмет ету жолына арнады. Сонымен қатар, Смағұл Сәдуақасовтың саяси, қоғамдық және ғылыми-педагогикалық қызметінен көптеген оқиғаларын іс жүзінде зерттелмеген болып шықты. Сондықтан, бұл жобада зерттеу тобы оның өмірі мен шығармашылығының жарық көрмеген беттерін зерттейді.

Жоба нәтижелерінің маңыздылығын негіздейтін ғылыми және технологиялық қажеттіліктер. Бұл жоба жаңа тарихи сананы қалыптастыруға, қазақстандық патриотизмнің өсуіне, тарихи әділеттіліктің салтанат құруы мен Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған. Жобаның тақырыбы «Рухани жағыру», «Ұлы даланың жеті қыры», «Архивтер-2025» бағдарламаларының негізгі міндеттеріне жауап береді, сонымен қатар «Мәңгілік Ел» және т.б. ұлттық идеялардың негізгі мазмұнына сәйкес келеді. 

Смағұл Сәдуақасовтың Қазақстан Республикасы мен Орта Азиядағы көршілес республикалардың мемлекеттік шекараларына тұрақтылық беру жөніндегі қызметі мен көзқарастарын, оның көпшілік алдында сөйлеген сөздері мен мақалаларын зерттеу халықаралық ауқымда ғылыми және тәрбиелік маңызға ие. Жобаны іске асыру барысында алынған нәтижелер белгіленген тарихи кезеңдегі аймақтағы саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени процестердің шынайы көрінісін жасауға мүмкіндік береді. Еліміздің азаматтары тарапынан ұлттық тарихқа деген қызығушылық айтарлықтай артады, бұл жоба барысында объективті түрде зерттеледі.

Жобаның мақсаты– Смағұл Сәдуақасовтың мемлекеттік, қоғамдық және ғылыми-педагогикалық қызметін жаңа мұрағаттық және жазбаша дереккөздер негізінде қазіргі заманғы пәнаралық тәсілдерді пайдалана отырып кешенді және жүйелі зерделеу.

Зерттеу нәтижесінде мынадай жарияланымдар жарық көреді:

1) шетелдік рецензияланатын ғылыми журналдарда мақалалар жариялау.

Жобаны жүзеге асыру аясында Arts and Humanities Citation Index индекстерінде индекстелетін рецензияланатын ғылыми басылымда және (немесе) Scopus базасында кемінде 35 (отыз бес) CiteScore бойынша процентильі бар шетелдік (РҒДИ) және нөлдік емес импакт-факторы бар отандық басылымдарда (КОКСОН ұсынған) және 10-нан астам мақала жариялау жоспарлануда.

2) шетелдік және (немесе) қазақстандық баспалардан монографиялар, кітаптар және (немесе) кітаптар тарауларын басып шығару. Жоба нәтижелері бойынша ұжымдық монография, архив құжаттар жинағы шығарылады, сондай-ақ конференция материалдарының екі жинағын (республикалық және халықаралық) басып шығару жоспарлануда. 

2021 ж.

Web of Science базасында енетін және (немесе) Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index индекстелетін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымдағы мақала

1. Dikhan Qamzabekuly etc. How was the army of the Alash state built? // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 28, No. 3, 2021 Р. 85-96.       SCOPUS

2. Dihan Qamzabekov. Buxoro Respublikasidagi qozoqlar va ishbilarmon Mirza Naurizboy o’g’li // Buhara Jumhuriyati 101 yaşinda buxoro jumhuriyati 101 yoshda. İstanbul: Kutlu Yayınevi (Taşkent: “Mumtoz” nashriyoti) 2021. P. 95-113. SCOPUS.

РИНЦ

1. Булгауов Ш.Т., Мұқанова Г.Қ. Смағұл Садуақасовтың Қазақстанды «кеңестендіру» туралы көзқарастары төңiрегiндегi тарихнамалық дискурс Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» № 3(27), 2021. Индексируется в РФ, РИНЦ

2. Муканова Г.К. Этнокультурное поле трансграничных регионов как фактор интеграции (взгляды Смагула Садвокасова) // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов международной научной конференции / отв. ред. С.Г. Максимова. – Вып. 10. Том 2. – Барнаул: Изд-во Алтайского Университета, 2021. СС. 154-158. РИНЦ

3. Муканова Г.К. Проблема этничности / идентичности в инородческой периодической печати в России в годы Первой мировой войны // История. Историки. Источники. 2021. № 4. Москва. Эл.журнал. С.67-77. РИНЦ

4. Муканова Г.К. Рецензия на: Абусеитова М.Х. Казахское ханство. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Алматы: Шыгыс пен Батыс, 2020. – 344 с. // Этническая культура. – 2021. – Т. 3, № 3. – С. 51-53. – ISSN 2713-1688. doi:10.31483/r-99456. Журнал «Этническая культура» издается в РФ БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. индексируется в РИНЦ. https://journalec.com/ru/article/99456/discussion_platform

БҒСБКұсынған отандық журналдарда шыққан мақалалар

1. Муканова Г.К., Байжуманова З. Б. Ахмет Байтурсынов и Смагул Садвокасов: консенсус в поисках национально-государственной идентичности // Отан тарихы. 2021, № 3 (95) СС. 84-92. КОКСОН

2. Муканова Г.К. Анализ парадигмы экономического развития Казахстана через призму взглядов С. Садвокасова // The Journal of Economic Research & Business Administration. №3 (137). 2021. 25–36 с. Вестник КазНУ им. аль-Фараби. КОКСОН

3. Mukanova G.K. Non-confessional aspects of self-identification leaders in the context of the history of Kazakh autonomy // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия историческая. №2 (101). 2021 г. P. 55-64. КОКСОН

4. Муканова Г.К., Жуматай С. Тема межкультурной коммуникации в письменном наследии элиты Алаш // Вестник КазНУ. Серия Журналистика. 2021 № 4. (сдана в редакцию)

5. Муканова Г.К., Жуматай С. «Белые пятна» в изучении земельной практики и межкультурной коммуникации элиты Алаш // Вестник КазНУ. Серия историческая. 2021 № 4. (сдана в редакцию).

6. Кабульдинов З.Е. Некоторые аспекты из общественно-политической жизни С. Садуакасова. // Отан тарихы. 2021, № 4 (96). КОКСОН

Халықаралық конференцияның ғылыми жинағында шыққан мақалалар

1. Муканова Г.К. Аграрный вопрос и взгляды руководителей Казахской автономии. Смагул Садвокасов // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы аграрной истории Казахстана в советский период: власть и общество». 25 мая 2021 г. Алматы: ИИЭ им. Ч. Валиханова, 2021. СС. 144-149.

2. Муканова Г.К. Этнокультурное поле трансграничных регионов как фактор интеграции (взгляды Смагула Садвокасова) // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов международной научной конференции / отв. ред. С. Г. Максимова. – Вып. 10. Том 2. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2021. СС. 154-158.

3. Муканова Г.К. Смагул Садвокасов о миграции культурных проектов в пределах этнопространства «Западная Сибирь – Казахстан» // Сборник тезисов Межд. Научн. Форума «Этнопространство Западной Сибири: современная языковая ситуация». Под ред. Г.Ч.Файзуллиной. 22 октября 2021. Тобольск, Изд-во МЦИТО, 2021. СС. 34-38.

4. Кабульдинов З.Е. Актуальные направления развития исторической науки Казахстана на современном этапе // 30 лет Независимости РК: исторический курс, вехи развития и перспективы». ХVI Материалы Межд. Евраз. научн. форума. Нур-Султан, 2021. СС. 70-81

5. Байжуманова З.Б. 1920-30 жж. Қазақстандағы білім беру мәселелері (архив құжаттары негізінде) «Академик М.Қ. Қозыбаев және отандық тарихтың заманауи тұжырымдалуы»: халықаралық ғылыми-теориялық конференция материаладарының жинағы. – Алматы: Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 2021. – 254-258 бб.

Монография

1. Козодой В.И. Алихан Букейханов: человек-эпоха. – Новосибирск: ООО «Дом мира», 2021. – 312 с.

БАҚ-тағы жарияланымдар

1. Муканова Г.К. Триумфальные марши Алаш // Мысль. 2021. № 4. С 36-42.

2. Қамзабекұлы Д. Мемлекет театрының туған күні // газета «Ақмешіт апталығы». № 26 3 сәуір 2021 ж. 3 бет.

3. Мұқанова Г.К. Ол қазақ журналистикасының негізін қалады // «Аққайын» газеті, 27 мамыр 2021 ж, 2 бет.

4. Муканова Г.К. Он создавал казахстанскую журналистику // Газета «Колос». 27 мая 2021 года, с.3.

5. Муканова Г.К. «Комиссия считает целесообразным…» 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий // Вечерний Алматы, 27 мая 2021 года № 63, с.20.

6. Муканова Г.К. «Стенная газета Акмол-РОСТА» об ашаршылык // газета «северный Казахстан» от 5 августа 2021 года. № 89, с.7.

7. Муканова Г.К. Казахи-студенты в Киеве в начале ХХ века // журнал «Мысль». 2021. № 6. С.39-45.

8. Интервью Г.К. Мукановой 25.06.2021 телеканалу «Almaty.tv» Право на доброе имя: в Алматы комиссия ищет сведения о жертвах политических репрессий.https://almaty.tv/news/obschestvo/1937-pravo-na-dobroe-imya-komissiya-v-almaty-ischet-svedeniya-o-dgertvakh-repressiy

9. Муканова Г.К. Коммунизм с казахской спецификой // ж. Мысль, № 7. 2021. Сс.37-40.

10. Муканова Г.К. Реабилитация должна быть полной // https://postfactum.kz Аналитический, общественно-политический и информационный журнал, 4 августа 2021 года. https://postfactum.kz/ru/obshchestvo/72-reabilitatsiya-dolzhna-byt-polnoj

11. Муканова Г.К. Репрессии и судьбы // https://postfactum.kz Аналитический, общественно-политический и информационный журнал, 28 августа 2021 года https://postfactum.kz/ru/eksklyuziv/102-repressii-i-sudby

12. Муканова Г.К. Официальная реабилитация так и не состоялась // Акмолинская правда. 2021 августа 27. № 97. С.? https://apgazeta.kz/2021/08/27/smagul-sadvakasov-oficzialnaya-reabilitacziya-tak-i-ne-sostoyalas/

13. Муканова Г.К. Академик А. Е. Крымский о казахской литературе и сборнике «Молодой Казахстан» С. Садвокасова // журнал CHYGYS. 2021. # 3. С. 87-91.

14. Байжуманова З.Б. Научная командировка в г. Оренбург // Сайт Института истории и этнологии им Ч.Ч. Валиханова https://iie.kz/?p=12885

15. Муканова Г.К. Научная командировка в г. Нур-Султан // Сайт Института истории и этнологии им Ч.Ч. Валиханова  https://iie.kz/?p=12736

“Смағұл Сәдуақасов белгілі қоғам қайраткері және ағартушы” атты республикалық дөңгелек үстелде жасалған баяндамалар. 2021 жыл11 маусым

1. Муканова Гюльнар Кайроллиновна, Байжуманова Замзагуль Бекежановна «Из опыта верификации автографов Смагула Садвокасова в архивах РК и РФ: сравнительный анализ». (2021 жыл 11 маусым)

2. Қабылдинов Зиябек Ермұқанұлы «Кіріспе сөз». (2021 жыл 11 маусым)

3. Бұлғауов Шотбек Тұрсынбекұлы «Қазақстанның ірі мемлекет және қоғам қайраткері Смағұл Сәдуақасов (тарихнамалық аспект)» (2021 жыл 11 маусым)

4. Қамзабекұлы Дихан «Ұлт театрын қалыптастырып-дамытудағы Смағұл Сәдуақасұлының еңбегі» (2021 жыл 11 маусым)

5. Жұматай Самат «С. Сәдуақасұлы туралы ауызша тарихи деректемелер» (2021 жыл 11 маусым)

Зерттеу тобының мүшелері:

Муканова Гюльнар Қайроллинқызы –жобаның ғылыми жетекшісі, тарих ғылымдарының кандидаты, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері.

Түйіндеме. Смағұл Садвакасовтың өмірі мен қызметін зерттеумен айналысады. «Смағұл Садвакасовтың публицистикасы» (2014 ж.), «Орталық Азия және отарсыздандыру мәселелері, ХХ ғ. С.Садвокасовтың, М.Әуезовтің Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік бірегейлігін нығайту жөніндегі мемлекеттік және қоғамдық қызметін, олардың мемлекеттік тіл үшін күресі және республиканың территориялық тұтастығы мен «байырғы халықты» қамтитын интеллектуалды тарих антологиясы» және «Коммуникаторлар мен коммунарлар: Қазақстанның аналитикалық журналистикасы» (2018) атты 3 монографиялардың авторы.

Жобадағы атқаратын жұмысы: жобаға жетекшілік ету, жоғары деңгейдегі ғылыми журналдарда мақалалар жариялау, мұрағат құжаттарының жинағы мен ұжымдық монографияны дайындау.

Қабылдинов Зиябек Ермұханұлы  – тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі

Түйіндеме. Жаңа дәуірдегі Қазақстан тарихы кезеңінің маманы. XVIII ғ. мәселелері бойынша Қазақстанда және шетелдік зерттеушілер арасында танымал. 5 монографияның, 7 оқу құралының және 1 Қазақстан тарихы оқулығының, 450-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы. Зерттеушінің еңбектері шетелдердің рецензияланған журналдарда жарияланған.

Жобадағы атқаратын жұмысы: зерттеудің құрылымы мен концепциясын дайындауға қатысу, жоғары деңгейлі ғылыми журналдарда мақалалар жариялау және архив құжаттары жинағының кіріспесі мен ұжымдық монографияның тарауларын жазу.

Козодой Виктор Иванович – тарих ғылымдарының докторы, профессор.

Түйіндеме. БелгіліАлаш қайраткерлерінің (Ә. Бөкейхан және басқалары) өмірі мен шығармашылығын зерттеумен айналысады. Сібірдегі көппартиялық жүйе тарихы, Сібірдегі қоғамдық және саяси өмір, революция тарихы мәселелеріне қызығушылық танытады. 5 монографияның авторы.

Жобадағы атқаратын жұмысы: Ресей архивтерінен аталған жобаға қатысты архивтік материалдарды жинау, ғылыми мақалаларды дайындау. Жоба аясында ұжымдық монографияның жеке бөлімін әзірлеуге және материалдар жинағын, бұқаралық ақпарат құралдарында ғылыми және ғылыми-көпшілік мақалаларды жариялауға қатысады. Жоба бойынша халықаралық ғылыми конференцияларға қатысады.

Бұлғауов Шотбек Тұрсынбекұлы– тарих ғылымдарының кандидаты.

Түйіндеме. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Алаш тарихнамасының зерттеушісі, 1 монографияның және зерттеу тақырыбына арналған бірқатар ғылыми мақалалардың авторы. Ол қазақстандық деректану мәселелерімен айналысады, Қазақстан тарихы бойынша С. Сәдуақасовтың еңбектерін дерек көздері ретінде зерттейді.

Жобадағы атқаратын жұмысы: С. Сәдуақасовтың өмірі мен шығармашылығы тарихы бойынша архивтік материалдарды жинау және өңдеу, аралық және қорытынды есептер жазу, ұжымдық монография мен архив құжаттар жинағын дайындауға қатысу.

Байжуманова Замзагүл Бекежанқызы – ғылыми қызметкер.

Түйіндеме. 15-тен астам ғылыми жарияланымдардың авторы, Институтта орындалған «Халық жадындағы құжаттық хроникалар: пәнаралық синтез әдістерімен деректанулық зерттеу (компьютерлендірілген талдау және мәліметтер базасын құру)», «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы», «Қазақстанның тарихи энциклопедиясы», «ХХ ғ. 20-30 жж. дәстүрлі қазақ қоғамын жаңғырту саясатындағы зайырлы білім мен ағарту жүйесі», «Смағұл Сәдуақасұлының мемлекеттік, қоғамдық және ғылыми-педагогикалық қызметі (жаңа мұрағаттық және жазбаша деректер негізінде)» атты гранттық және бағдарламалық-нысаналы жобаларын жүзеге асыруға қатысты. Еліміздегі архивтерімен қатар Орынбор, Астрахань архивтерінде ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізді.

Жобадағы атқаратын жұмысы: тарихи, этнографиялық, фольклорлық материалдарды жинауға қатысу, ғылыми мақалаларды жариялау, архивтер мен кітапханалардағы жұмыстар, жоба тақырыбындағы әдебиеттерді талдау, көрсетілген тақырып бойынша картографиялық, далалық материалдарды зерттеу, ғылыми жұмыстар жазу.

Куркеев Ержан Маралұлы– Л. Гумилев атындағы ЕҰУ PhD докторанты, тарих магистрі.

Түйіндеме. 10-нан астам ғылыми жарияланымдардың авторы, жобаның орындаушысы.

Жобадағы атқаратын жұмысы: жоба тақырыбы бойынша архивтік құжаттарды жинау, материалдарды талдау және жүйелеу, жоғары рейтингі бар ғылыми журналдарда мақалалар жариялау және архив құжаттарының жинағы мен ұжымдық монографияны дайындауға қатысу.

Жұматай Самат – Л. Гумилев атындағы ЕҰУ PhD докторанты, тарих магистрі.

Түйіндеме. 10-нан астам ғылыми жарияланымдардың авторы, жобаның орындаушысы.

Жобадағы атқаратын жұмысы: жоба тақырыбы бойынша архивтік құжаттарды жинау, материалдарды талдау және жүйелеу, жоғары рейтингі бар ғылыми журналдарда мақалалар жариялау және архив құжаттарының жинағы мен ұжымдық монографияны дайындауға қатысу.

9. Сүлеймен Салтанат– лаборант

Жобадағы атқаратын жұмысы: Архив құжаттарының жинағына материалдарды теру, жоба тақырыбы бойынша архивтік құжаттарды жинау, дөңгелек үстел, конференцияларды ұйымдастыру, ұжымдық монографияның техникалық жұмыстарын атқару және дайындауға қатысу.

Зерттеу тобындағы қызметкерлердің жоба тақырыбына қатысты басты жарияланымдары:

1. Mukanova G.K. et al, Barriers to Effective Public Sector Financial Budgeting as compared between developed countries, Russian Federation and countries of Central Asia such as Kazakhstan and Kyrgyz Republic, // Social Science and Humanity #3 2016.  the 5th The International Conference «Social Science and Humanity» by SCIEURO in London, 23-29 September 2016, p.94 -102. Thompson Reuters

2. MukanovaG.K. The Kazakh expatriate community of the XX century through the prism of diplomacy // Bylye Gody – 2014, Vol. 31. Is. 1, P. 82-85 // EID: 2-s2.0-84901669625Part of ISBN: 20739745 журналимеетпроцентиль – 87

3. MukanovaG.K. Russian Consuls in Xinjiang: Legislative initiatives at the turn of XIX-XX centuries // Bylye Gody – 2015 Vol. 37. Is. 3, 586 – 594 рр. // journal-article EID: 2-s2.0-84944262620Part of ISBN: 20739745 журналимеетпроцентиль – 87

4. MukanovaG.K. The Russian parliamentarism XX century: Socio-cultural mission and media resources of the state Duma, in Emigration // Bylye Gody – 2016 Vol. 39. Is. 6, 500-508 рр. | journal-article EID: 2-s2.0-4973499917 Part of ISBN: 20739745 – имеетпроцентильвScopus – 87

5. MukanovaG.K. Russia and China on the way to the alliance of civilizations, the end of the XIX – Early XX centuries (on the example of printed publications) // Bylye Gody – 2018 | journal-article DOI: 10.13187/bg.2018.2.776EID: 2-s2.0-85049048579Part of ISBN: 23100028 20739745, журнал имеетпроцентильвScopus – 87

6. MukanovaG.K. Investment activities of international financial organizations and their contribution to the sustainable development of the Republic of Kazakhstan // Journal of Social Sciences Research – 2018 | journal-article DOI: 10.32861/jssr.spi3.126.129EID: 2-s2.0-5058985887Part of ISBN: 24119458 24136670 (Kaldiyarov, D.A., Kantureev, M.T., Sharipov, A.K., Abdykadyrova, A.M., Bedelbayeva, A.E.)

7. MukanovaG.K. The Eurasian Mission of the Imperial Russian Geographical Society, the middle of the XIXth and early XXth centuries,Евразийская миссия Императорского русского географического общества (середина ХIХ – начало ХХ вв.) // Bylye Gody. – 2019. Vol. 52. Is. 2, pp. 757-765 DOI: 10.13187/bg.2019.2.757 https://doi.org/10.13187/bg.2019.2.757 EID: 2-s2.0-85069743827Part of ISBN: 23100028 20739745 / имеетпроцентильвScopus – 87

8. Муканова Г.К. (в соавт.) Борьба с терроризмом и электронные СМИ: государственные интересы и этика Интернет-журналистики // «Наука и жизнь Казахстана», 2016 № 1, сс. 107 – 113.

9. Муканова Г.К. Дискурс «Дипломатия и внешняя политика в контенте медиа Казахстана» // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия Журналистика. № 1 (37) 2015, cc. 192-198.

10. Муканова Г.К. Методология и методы системного мониторинга медиа Центральной Азии: Зарубежный и национальный опыт // Вестник КазНУ серия журналистика. 2016 № 1 (36), сс. 37-45.

11. Муканова Г.К. Общность истории и культуры Центральной Азии: методология исследования маргинальных областей // «Отан тарихы», 2015 № 4, c. 117 – 124.

12. Муканова Г.К. Логистика коммуникаций Центральной Азии: Китай – Казахстан – Иран. История и современность // “Наука и жизнь Казахстана”, 2016 №2 (36), с. 93 – 100.

13. Муканова Г.К. Публицистика Смагула Садвокасова. Монография. – Алматы: «Қазақ уиверситеті», 2015. – 360 с.

14. Муканова Г.К. Социальная журналистика Казахстана, первая треть ХХ в. – Алматы: «Қазақ университеті», 2015 – 229 с. ISBN 7978-601-04-1274-3.

15. Муканова Г. Нация в движении: Казахская трансграничная миграция в контексте международных отношений в Центральной Азии (сер. ХIХ – ХХ вв.) 2-е изд. – Алматы: «Қазақ университеті», 2018. – 20,2 п.л. (ISBN 978-601-04-0865-4)

16. Қабылдинов З.Е. Смағұл Сәдуақасұлы – белгілі мемлекет және қоғам қайраткері. // Керей. kz ақпараттық танымдық порталы http://kerey.kz/?p=12443

17. Қабылдинов З.Е. Абырой мен Парыз. Честь и долг. – Алматы, 2015. – 592 с.

18. Кабульдинов З.Е. Астана: прошлое и настоящее Книга, Астана, ИПТКА «Глобус» 2017. – 344 с.

19. Кабульдинов З.Е., Кайыпбаева А.Т.История Казахстана (XVIII в.-1914 г.) Учебник для 8 класса общеобразовательной школы. 2 издание, переработанное. (Рекомендован МОН РК). Алматы: Атамұра, 2016. – 316 б.

20. Қабылдинов З.Е. Қазақстан тарихы. Хрестоматия Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған хрестоматия. (ҚР БҒМ ұсынған). Алматы: Атамұра, 2016. – 154 с.

21. Кабульдинов З.Е., Оразов Р.Е. История Казахстана (начало XX в. -1945 г.)» Учебное пособие для 9(8) классов общеобразовательных школ. – Алматы: Атамұра, 2019. – 112 с.

22. Қабылдинов З.Е., Шаймерденова М.Д., Куркеев Е.М. Қазақстан тарихы (XX ғасырдың басынан Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанға дейін жалпы білім беретін мектептің 9 (8) – сыныбына арналған оқулық – Алматы: Атамұра, 2019. – 192 б.

23. Булгауов Ш.Т.  Қазақстандағы ұлт мәселесінің зерттелуі // ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. – 2014. №3(73). – Алматы 2014.  №3(74)

24. Булгауов Ш.Т. Кеңестік кезеңдегі Қазақстандағы ұлт мәселесі шетел зерттеушілерінің еңбектерінде // ҚазҰПУ. «Хабаршысы». №1(44), 2015.  54-60 бб. 106-109 бб.

25. Булгауов Ш.Т. Prisoners of war of the Triple Alliance within Kazakhstan (орысша) // Bylye gody. – 2015. – Vol.35. Is.1.  P.152-158. 

26. Козодой В.И. Гучков Александр Иванович – от рядового довоенного министра (0,5 п/л) // Гуманитарные проблемы военного дела. Военно-научный журнал. Выпуск № 1.- Новосибирск, 2014.

27. Козодой В.И. (в соавторстве). Великая русская революция: национальный контекст // Сборник материалов межрегиональной научной конференции «Межнациональное согласие как фактор инновационного развития региона». -Новосибирск: СГГА, 2014.

28. Байжуманова З.Б. Ауызша тарих: деректемелік талдау мәселелері. // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы, 2016. – № 3(07). (қосавторлар – Жүгенбаева Г.С., Қоңқабаева А.Н., Бұрханов Б.Б.)

29. Байжуманова З.Б. Күреңбелге этно-тарихи экспедиция // Электрондық журнал «edu.e-history.kz /ru/publications/view/233

30. Байжуманова З.Б. Қазақстандағы саяси ғылымның қалыптасу тарихы // ІІ-ші А. Нүсіпбеков оқулары – Алматы: «Елтаным баспасы», 2014. 197-200 бб.

31. Байжуманова З.Б. Жаркент өңірі тарихынан // Отан тарихы №2(66) 2014 ж. 169-175 бб.