Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова

Статьи ККСНВО


2021


 1. Абдулина А.Т. К практике миссионерской деятельности Русской православной церкви в Семиречье // Отан тарихи. – 2021. – № 2. – С. 66–79. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/31/31. 
 2. Әбікей А.М. 1928–1929 жж. Қазақ байларын тәркілеу науқаны // edu.e-history электронды журналы. – URL: https://edu.e-history.kz/ru/publications/view/652.
 3. Әжіғали С.Е., Әшім Б.Ә. Доңызтаудың Беспай және Изенағаш діни-тұрғын кешендеріндегі мешіттердің ерекшеліктері // Отан тарихы. – 2021. № 1. – 169–179 бб.
 4. Ажигали С.Е., Орынбаева Г.У. О научном наследии востоковеда, библиографа и этнографа Нигмета Сабитова и увековечении его памяти: конференция к 125-летию ученого // Отан тарихы. 2021. № 1. С. 201 – 210.
 5. Ажигали С.Е. Культово-жилищный комплекс Кайнар второй половины XVIII – начала ХХ в. на Северном Устюрте как историко-культурный и архитектурный памятник // Археология, этнография и антропология Евразии (ж-л СО РАН). 2021. № 4. – С. 109–119. (Соавт. Турганбаева Л.Р.).
 6. Әпендиев Т.Ә. Кенесары ханның батырлық тұлғасы // Отан тарихы. – 2021. – № 4. – 91–99 бб.
 7. Әпендиев Т.Ә. 1945–1955 жж. Қазақстандағы ауыл халқының демографиялық жағдайы // ҚР ҰҒА Хабаршысы. – 2021. – № 6. –  215–226 бб.
 8. Байжұманова З.Б. Ахмет Байтурсынов и Смагул Садвокасов: консенсус в поисках национально-государственной идентичности // Отан тарихы. – 2021. – № 3 (95) – С. 84–92 (в сооавторстве Мукановой Г.К.).
 9. Бекенова А.А. Қазақ босқындары ХХ ғ. 30-шы жж. басында Батыс Сібірде: бейімделу және орналасу мәселелері // Отан тарихы. – 2021. – № 3(95). – 110–118-бб. (соавтор  Қозыбаева М.М.).
 10. Женис Ж.  Моңғол империясының құрылу кезеңіндегі  идеологиялық ахуал // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – 2021. – № 10 қазан-қараша.
 11. Женис Ж. United States-Russian conflict over wealth and oil in Central Asia and the caucasus // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – 2021. – № 7(45).
 12. Женис Ж. Қазақ хандығындағы жүздік бөліністің рухани-идеологиялық негізі және ондағы билердің орыны//Абай атындағы ҚҰПУ Хабаршысы, «Тарих және әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2021. –  3(70). – 77–83 бб.
 13. Жунусова Б.Н. Исторический аспект формирования польской диаспоры в Казахстане // Отан тарихы. – 2021. – №1(93). – С. 118–127 (в соавтор с Камалджановой Т.А).
 14. Жүнісова Б.Н. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаттағы басымдықтары: қазіргі жағдайы және негізгі мәселелері // Отан тарихы. – 2021. – №  4(96). – 191-203 б. (соавтор Борбасов С.М.).
 15. Касымова Д.Б. Некоторые аспекты развития сельского хозяйства в казахстане в послевоенное время: директивный стиль // Электронный научный журнал «Edu.e-history.kz». – 2021. – № 1(25) (Кудайбергенулы Б.).
 16. Касымова Д.Б. Некоторые аспекты вопросов языковой политики в послевоенное время и позиция руководства Казахской ССР // Отан тарихы. – 2021. – № 2 (94). – С. 114–126 (соавтор Кудайбергенулы Б.).
 17. Касымова Д.Б. Роль Жумабая Шаяхметова в развитии системы образования в Казахской ССР // Вестник Карагандинского университета. Серия «История. Философия». 2021. – № 4 (104). –  P. 54–63.  DOI 10.31489/2021HPh4/54-64 (Т.М. Аминов, А.И. Исаева).
 18. Kassymova D.B. Ukrainian ethno-cultural centers in Almaty city and ALmatinskaya oblast: current situation and сhallenges // Отан тарихы. – 2021. – № 2. – Р. 1701–78. DOI 10.51943/1814-6961_2021_2_170 (соавтор Litvin D.).
 19. Қозыбаева М.М., Қазақ босқындары XX ғ. 30-шы жж. басында Батыс Сібірде: бейімделу және орналасу мәселелері // Отан тарихы. – 2021. – № 3 (95). – С. 110-118.  – URL: https://otan.history.iie.kz/main/article/ view/95 (Бекенова А.А.).
 20. Қозыбаева М.М., Қазақстандағы 1921-1922 жылдардағы ашаршылық және оның зардаптары (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде) // Отан тарихы. – 2021. – № 4 (96)№ – 149-157 бб. (Құдайбергенова А.И., Байдалы Р.Ж.).
 21. Қозыбаева М.М. Саяси қуғын-сүргінге ұшыраған әйелдер (ақмола облысы бойынша) // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz»  2021. № 3(27) (Қ.Қ. Сәрсембина, Х.Б. Маслов).
 22. Kozybayeva M.M. Urban family in the context of studying the everyday life of north Kazakhstan cities. IN 1920-1930s // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz». – 2021. – № 4 (28).
 23. Кочиев Э.Р. Сравнительный анализ политических репрессий казахов и турок-Ахыска // Электронный научный журнал  «Edu.e-history.kz». – 2021. – Вып. – № 3 (27). – URL: https://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1700). DOI 10.51943/2710_3994_2021_3_1.
 24. Морякова М.Т. Феномен оседлой культуры в кочевой среде (на примере золотоордынского городища Актобе) // Отан тарихы. – 2021. – С. 230–238 (соавт. Ужкенов Е.М., Шотанова Г.А.).
 25. Кенжебаев Ғ.К., Жомарт Ж. ХХ ғасырдың 90-жылда-рындағы Қазақстан Республикадағы жоғары білім мен ғы-лымды ұйымдастырудың тәжірибесі мен даму үрдістері // Вестник Каз ГПУ имени Абая. Серия «Исторические и социально-политические науки». – 2022. – №1(72).
 26. Конкабаева А.Н. Некоторые аспекты голода в Казахстане в 1921-1922 годах: в архивных документах и письменных материалах // Отан тарихы. – 2021. – № 4. – 166–172 бб. (в сооавторстве Мурзаходжаевом К.).
 27. Құдайбергенова А.И. Маңғыстау өңіріндегі аштық пен босқыншылық (1920 ж. соңы – 1930 ж. басы) // Отан тарихы. – 2021. – № 3. – С. 126–135 (в сооавторстве с Байдалы Р.Ж.). ISSN 1814 6961. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/article/view/88/80.
 28. Құдайбергенова А.И. Қазақстандағы 1921-1922 жылдардағы ашаршылық және оның зардаптары (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде) // Отан тарихы. – 2021. – № 4(96). – 149–157 (в сооавторстве с Козыбаевой М.М., Байдалы Р.Ж.). ISSN 1814 6961 – URL: https://otan.history.iie.kz/main/article/view/185.
 29. Маргулан А.С. Анализ восточных летописей по генеалогии Чингисхана и эмира Тимура // Отан тарихы, 2021. – 4. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/33/33.
 30.  Мұхатова О.Х., Қаипбаева А.Т. Қазақ халық ағарту институты және оның қызметі // Вестник КазНУ. Серия Историческая. – 2021. – №1 (93). – С. 15-28. ISSN 1563-0269, еISSN 2617-8893.
 31. Мухатова О.Х. Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы Халық ағарту комиссариатының қызметі // Отан тарихы. – 2021. – № 1 (93). – С. 15–28. DOI 10.51943/1814-6961_2021_1_15
 32. Мухатова О.Х. Қазақстандағы 1920-жылдардағы оқу-ағарту // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Исторические науки. Философия. Религиоведение – 2021. – № 2 (135). – С. 35–47. ISSN: 2616-7255, eISSN: 2663-2489
 33. Мұхатова О.Х. Қазақстандағы 1920–30 жылдардағы білім беру жүйесі тарихының тарихнамасыь // Отан тарихы. – 2021. – № 3 (95). – С. 5–15. DOI 10.51943/1814-6961_2021_3_5.
 34. Мұхатова О.Х. Аrchival terminology in the USSR and in post-Soviet countries: continuity and change // Archives and Manuscripts – URL: https://doi.org/10.1080/01576895.2021.1913757 10 May 2021.
 35. Рустемов С.К.Түркістандағы мұсылмандық // Отан тарихы. – № 2. – 77–91б. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/31.
 36. Садвокасова З.Т. Материалы ЦГА РК как источник по изучению миссионерской деятельности православных проповедников (XIX-начало XX веков) // Вестник КарГУ. Серия историческая №3(103). 2021 г., С.97-108 – URL: https://history-philosophy-vestnik.ksu.kz/apart/srch/2021_history_3_103_2021.pdf.
 37. Шашаев Ә.Қ., Құрманалина Н.Н., Қоңқабаева А.Н. Сәбитовтың қоғамдық-ғылыми мұрасы мен өмірінің бастапқы кезеңі // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – 2021. – № 3(27). – URL:  https://edu.e-history.kz/kz/publications/view/1684.
 38. Шотанова Г.А., Ужкенов Е.М., Маргулан А.С. Города и оседлые поселения Западного Казахстана в эпоху средневековья (на примере жизнедеятельности Золотоордынского городища Актобе) // Bulletin of history. – 2021. – №4 (103). – URL: https://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/1263. В соавторстве.
 39. Шотанова Г.А., Тұлғалар тарихының зерттеулері. // Вестник КазНу им. Аль-Фараби. Серия историческая. – 2021. – № 4. 22 желтоқсан // https://doi.org/10.26577/JH.2021.v103.i4.16.
 40. Шотанова Г.А. «Формульный стиль» и язык эпоса в казахск.их и зарубежных источниках. // «edu.e-history.kz» Электронный научный журнал. – 2021. – № 2(26). – URL: https://doi.org/10.51943/2710_3994_2021_2_1.