Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова

Статьи ККСНВО


2019


 1. Абдулина А.Т. Великие имена Великой Степи: Озбекали Жанибеков // Вестник КазНПУ. Серия «Исторические и социально-политические науки». – 2019. – № 4 (63). – С. 374–377.
 2. Алдажуманов К.С., Джунисбаев А.А., Бурханов Б.Б. Казахстанские воинские соединения 1941-1945 годов и отражение их боевого пути в материалах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации // Шығыс. – 2019. – № 1. – 82–93 бб.
 3. Әпендиев Т.Ә. Лезгиндердің генезисі мен қазақстанға қоныстану тарихы // Отан тарихы. – 2019. – № 1. – 189–205 бб.
 4. Әпендиев Т.Ә. Қазақстандағы қарақалпақтар: тарихы мен мәдениеті // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – 2019. – № 3(19). – URL: http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/1237.
 5. Әпендиев Т.Ә. Ресейдің революцияға дейінгі тарихнамасындағы қазақтардың субэтникалық және генеалогиялық топтарын зерттеу (XVIII–XX ғасырдың басы) // The Bulletin. – 2019. – 6(382). – Р. 346–354. ҚР ҰҒА Хабаршысы. – 2019. – № 6. – 346– 354 бб.
 6.  Байжуманова З.Б., Кудайбергенова А.И. Астраханская экспедиция // Шығыс. – 2019. – № 1. – 94–101 бб.
 7.  Жугенбаева Г. 1916 ж. бас көтеру және М. Тынышбаев қызметі // Хабаршы Абай ат. ҚазҰПУ. –2019. – № 4(63). – 23–30 бб.
 8.  Жугенбаева Г. Азаттық үшін күрес тарихының ауызша деректемелері // Қазақ тарихы. – 2019. – № 7(174) қыркүйек. – 12–15 бб.
 9.   Жугенбаева Г.С., Хинаят Б. Мажар деректемелеріндегі Ұлы дала тарихы мен мәдениеті // Шығыс. – 2019. – № 1. – 157–170 бб.
 10.  Жұмаділ М.Т.Международное признание казахского археолога // Вестник КазНУ: серия историческая. – Т. 95. – 2019. – № 4. – С. 150–153.
 11. Зикирбаева В.С. Фотоматериалдардың этнографиялық дереккөз ретіндегі маңызы // Отан тарихы. – 2019. – № 1. – 47–58-бб. (в соавторстве с Ә.Қ. Шашаев).  
 12. Қаипбаева А.Т. Отарлық саясат жағдайындағы Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған халық-азаттық көтеріліс (1836–1838 жж.) // Отан тарихы. – 2019. – № 2 (86). – 115–127 бб.
 13.  Қаипбаева А.Т. Тарихи зерттеулердегі Сырым Датұлының тұлғалық бейнесі. // Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршы «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2019. – № 3. – 250–256 бб.
 14.  Қаипбаева А.Т. Ілияс Омаров және ұлттық мәдени мұра // e-history kz. мамыр. – 2019. – – URL: https://edu-e–history-kz.translate.goog/ru/publications/view/1130?_x_tr_sl=kk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc. 
 15. Қаипбаева А.Т. Сақ-ғұн дәуіріндегі рухани-моральдік ережелерге негізделген дала заңы // Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршы «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2019. – № 4 (63). – 278–283 бб. (авторлық бірлестікте).
 16. Калыбекова М.Ч. Государственная политика СССР в отношении депортированных народов: проблемы разрушения национальной идентичности в 30-60-е годы ХХ века //  Отан тарихы. – 2019. – № 2 (86). – Б. 152–167.
 17. Калыбекова М.Ч. Санитарно-медицинское обслуживание и состояние в Казахстане в годы Великой Отечественной войны // Вестник ЖенПУ. – 2019. – № 3 (79). – С. 181–187. – URL:  https://vestnik.kazmkpu.kz/jour/article/view/277/260.
 18. Kalybekova M.Ch. Forced resettlement of peoples to Kazakhstan as a form of repressive policy of the USSR (1937–1945) // Электронный журнал Edu-history. – 2019. – № 4. – URL: https://edu.e-history.kz/en/publications/view/1323.(соавторство).
 19. Касымова Д.Б. Конструирование культурного концепта счастья в Сталинском Казахстане (1930-е годы) и Куляш Байсеитова // Қазақ тарихы. – 2019. – № 1. – С. 31–35.
 20. Kassymova D.B. Comparing official and literary discourses on sino-soviet border crossings of 1962 // Вестник КазНУ им. Аль. Фараби /Journal of history. – 2019. – № 4 (95). – С. 47–56. – URL: https://bulletin-history.kaznu.kz doi.org/10.26577/JH-2019-4-h6.
 21. Козыбаева М.М. Оренбургская экспедиция (комиссия) 1734-1744 гг. по колонизации казахской степи: цели, этапы, последствия // Отан тарихы. – 2019. – №3 (87). – С. 58–72. (Кабульдинов З.Е.)
 22. Козыбаева М.М. Қазақ ұлттық этнографиялық келбетінің айнасы. «Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі». 5 томдық энц. (Ғыл. ред. және жоба жетекшісі Н. Әлімбай. – Алматы: «Әлем Даму Интеграция» ЖШС, 2018). Сын-пікір // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – 2019. – № 1 (17) (З.Е.Қабылдинов, С.М. Борбасов).
 23. Кубеев Р.Д. О некоторых вопросах джадидистских образовательных учреждений в Казахстане в контексте соотношения традиционализма и модернизма // Отан тарихы. – 2018. – № 1. – С. 165–180 (соавтор Мурзаходжаев К.М.).
 24. Құдайбергенова А.И. Академик М.-А.Х. Асылбековтың ғылыми және қоғамдық қызметінің негізгі қырлары // Отан тарихы. – 2019. – № 2 (86). – 64–80 бб. ISSN 1814–6961. URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/2.
 25. Кудайбергенова А.И. Государственная политика СССР в отношении депортированных народов: проблемы разрушения национальной идентичности в 30-60-е годы ХХ века // Отан тарихы. – 2019. – № 2 (86). 152–167 бб. (в соавторстве с М.Ч. Калыбековой). ISSN 1814 – 6961. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/22/23.
 26. Морякова М.Т. Ақ Орданың саяси тарихының кейбір мәселелері (ХІІІ – XV ғғ. басы) // Электронный научный журнал «Edu.e-history.kz». –2019. – № 1(17) (соватор Арепова А.Д.)
 27.  Мухатова О.Х. Қазақ даласындағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихының зерттелуі (ХІХ ғасырдың екінші жартысы – ХХ ғасырдың бас кезі) // Отан тарихы. – 2019. – № 1. – 75–87 бб;
 28. Мухатова О.Х. Қазақ даласындағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихының зерттелуі (ХІХ ғасырдың екінші жартысы – ХХ ғасырдың бас кезі) // Отан тарихы. – 2019. – № 3. – 65–79 бб;
 29. Орынбаева Г.У. Из истории казахских родов, не входящих в жузы (по материалам Западно-Казахстанской области) // Отан тарихы. – 2019. – № 4. – C. 136–151.
 30. Орынбаева Г.У. Фундаментальный научный труд: этнографическая энциклопедия казахов // Отан тарихы. 2019. № 2. С. 229 – 239.
 31. Садвокасова З.Т. Исследование национально-освободительного движения современными историками // Отан тарихы. – 2019. – № 1. – С. 5–17. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/21/22.
 32. Сатенова М.Р. Из истории принятия российского подданства казахами Старшего жуза // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz». – 2019. – № 1 (17). – URL: https://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1175.
 33. Смагулов Б.К. Изучение некоторых субэтнических и генеалогических групп казахов в дореволюционной российской историографии (XVIII – начало XX вв.) // Отан тарихы. 2019. № 2 (86). С. 16–35.
 34. Smagulov B.K. The study of burial ritual of the Kazakhs of Kazakhstan and Omsk region in the XIX – XX centuries URL: edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. 2019.  № 3 (19). URL: http:// edu.e-history.kz/kz/publications/view/1232.
 35. Смагулов Б.К. Генеалогическая группа «қожа» в этническом составе казахов в XVIII – XX в. URL: http://edu.e-history.kz/kz/publications/ view/1190. 2019.
 36. Смагулов Б., Тылахметова А. Туленгуты в этническом составе казахов (XVIII – начале XX в.) // Отан тарихы. 2019. № 3 (87). С. 146–158.
 37. Смагулов Б.К. Общественная и военно-политическая деятельность Тоньюкука в период Второго Тюркского каганата (VII – VIII вв.). URL: https://edu.e-history.kz/kz/publications/view/1304 (2019. № 4 (20).
 38. Уалтаева А.С. Ғ.Н. Бөкейханов қоғам және мемлекет қайраткері //  Электронный научный журнал еdu-e-history.kz. – 2019. – № 17. – URL: https://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1216.
 39. Уалтаева А.С. Қазақ-үнді әдебиетіндегі ұлттық характері (салыстырмалы сипаты) // Электронный научный журнал еdu-e-history.kz. – 2019. – № 2(18). – URL: https://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1147.