Governance


Kurmanalina Nurgul Nursultanovna


Name, surname: KURMANALINA NURGUL N.

Position: Academic Secretary

Degree, title: PhD

Contact details: e-mail: nurgulca@mail.ru

Biography

Born May 1, 1985 in with. Sagabien of the Aksu district of Almaty region. In 2002, she graduated with honors from the secondary school named after T. Toktarov. Since 2002 she has living in Almaty.

Degree: in 2017 she successfully defended her doctoral dissertation on the historiography of the struggle of the Kazakh people against the Dzungar invasion. Domestic scientific consultant – Doctor of Science, prof. T.A. Tulebayev, foreign – Dr. Shirin Akiner. A postdoctoral research internship was held at the Central Asian Forum at Cambridge University (Cambridge, UK).

Professional experience:

2022 to the present – Scientific Secretary of the Institute of History and Ethnology named after Ch.Ch. Valikhanov.

2009-2019 – Laboratory assistant, junior researcher, researcher, senior researcher, leading researcher, head of the department of historiography, source studies and modern methodology of the Institute of History and Ethnology named after Ch.Ch. Valikhanov

2009 – Assistant Secretary of the Faculty of General Humanitarian Training (FOGP) of the Kazakh Head Architectural and Construction Academy, methodologist of the correspondence department of the Almaty College of Economics

2008 – laboratory assistant, methodologist of the department of educational and methodological work of the Kazakh Academy of Sports and Tourism

2007-2008 – caretaker, tour guide of the museum D.A. Kunaev

Incentives:

2018 – medal and certificate “Best Young Scientist” of the Institute of History and Ethnology named after Ch.Ch. Valikhanov.

Research interests: research interests are associated with the study of historiography of the Kazakh-Dzungar wars, the history and historiography of Kazakhstan of the new time, oral history, the problem of the holy places of the Kazakhs, educational activities.

She was a performer in 8 scientific projects, of which the leader in the project «New declassified Russian archives about unknown pages of the life and work of Kazakh khans, sultans, batyrs (18th – first half of the 19th centuries)».

She was the executor in 8 scientific projects, of which the leader in the project “New declassified Russian archives on unknown pages of life and activities of Kazakh khans, sultans, batyrs (XVIII – first half of XIX centuries)”

Publications: author of more than 60 articles and reviews published in domestic and foreign publications.

Articles and reports:

1 ХІХ ғ. қазақ қоғамындағы жатақтардың жағдайының орыс тарихнамасында зерттелуі //«Президенттің 2008 жылғы Халыққа жолдауына сәйкес туындаған қоғамдық ғылымдардың проблемалары» (тарих факультетінің магистранттарының мақалалар жинағы) Абай ат. ҚазҰПУ. – Алматы, 2008. – Б. 64– 69.

2 Шоңай батыр тарихынан // «Аудиовизуалды құжаттар тарихи білім жүйесінде» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 15 қараша 2013. / Жауапты ред. Н.К. Алпысбаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 252 б. – Б. 125– 128.

3 Ел аузындағы Көтентәуіп әулие тарихынан // Бекмаханов оқулары аясындағы «Е.Б. Бекмаханов және тарихи тұлғаларды тану мәселелері»: халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – Б. 107–110.

4 Из современной казахстанской историографии этнонима «калмык» // Материалы Международной (заочной) молодежной научно-практической конференции «Наука в современном мире» / под общ. ред. А.И. Вострецова. – Нефтекамск: РИО ООО «Наука и образование», 2015. – С. 13–15.

5 Қазақ-жоңғар күресін зерттеудегі халық ауыз әдебиетінің орны // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных статей VІІІ Междунар. научн.-практ. инт.-конф. – Переяслав-хмельницкий, 2015. – Вып. 8, ч. 2. – С. 58–61. https://iscience.in.ua/arkhyv/22-23-dekabria-2015/isctoricheskie-nauki-3/863-kaxak-gon-1.

6 Ойрат этнонимінің зерттелу тарихынан // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – URL: http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/277 (бірл. авт. Төлебаев Т.Ә.).

7 Казахско-джунгарские отношения в трудах дореволюционных российских ученых // Bylye Gody. – 2016. – Vol. 41, Is. 3. – С. 753–760 (соавт. Тулебаев Т., Сексенбаева Г., Байгунаков Д.). – URL: http://bg.sutr.ru/journals_n/1472756644.pdf.

8 Қазақ-жоңғар күресі мәселелерінің 1920-1953 жж. зерттелуі // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеум. ғыл. сериясы. – 2016. – № 3 (50). – Б. 310– 315.

9 Некоторые вопросы современной российской историографии казахско-джунгарских отношений // Bylye Gody. – 2016. – Vol. 39, Is. 1. – С. 253-260. (соавт. Тулебаев Т., Алпысбаева Н.) http://bg.sutr.ru/journals_n/1458582608.pdf.

10 Жоңғарлар туралы қытай тарихнамасынан // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. – 2016. – № 3(82). – С. 54-60. (бірл. авт. Қанай Ө.)

11 Халық ауыз әдебиетіндегі қазақ-жоңғар күресінің кейбір мәселелері // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғыл. сер. – 2016. – № 2 (49). – Б. 366– 371.

12 М. Тынышбаевтың Ақтабан шұбырынды… туралы тұжырымдарына орай // Интеграционные процессы в науке в современных условиях: матер. межд. научн.-прак. конф. – Прага, 2016. – Б. 138-141. https://elibrary.ru/item.asp?id=28169983.

13 История русско-крымских отношений: новая книга – новый взгляд // Евразийский союз ученых (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал. №2(23) / 2016. Часть 3. – С. 141-143. (соавт. Тулебаев Т.А.) http://euroasia-science.ru/istoricheskie-nauki/istoriya-russko-krymskix-otnoshenij-novaya-kniga-novyj-vzglyad//.

14 Nomadic Empire and Its Enemy: The Views of English-speaking Historians // «The Ninth International Conference on Eurasian scientific development». Proceedings of the Conference. Austria, Vienna. 2016. – Р. 53-57. (co-author Tulebaev T.) http://ppublishing.org/upload/iblock/291/Conf-Eurasia-09.pdf.

15 Тәуелсіз Қазақстандағы қазақ-жоңғар күресінің зерттелу мәселелері // Отан тарихы. – №3. – 2017. – Б. 37–52.

16 Қазақ-жоңғар қатынасы алыс шетел зерттеушілерінің еңбектерінде // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – URL: http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/725. – 2017.

17 Просветительская работа царского правительства в Семиречье в начале ХХ века (по документам фонда заведующего переселенческим управлением Семиреченской области) // Bylye Gody. 2018. Vol. 49. Is. 3. September, 2018. – С. 1296–1306. https://bg.cherkasgu.press/journals_n/1535635865.pdf.

18 Қазақ-жоңғар соғысының тарихнамасынан (1953-1991 жж.) // Edu.e-history.kz электрондық ғылыми журналы. 2018. URL: http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/846

19 К вопросу историографии сакральных объектов казахов Узбекистана // LINGVO-SCIENCE. – № 24. – 2019. – С. 3–5.

20 Из истории деятельности общества «Талап» // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 73. –Ч.8. – С. 162– 168. (соавт. Каипбаева А.Т.)