Dünya tarihi bölümünün araştırma çalışmalarının ve faaliyetlerinin ana yönleri


Bölümün araştırma çalışmaları üç alanda yürütülmektedir: birinci alan yabancı ülkelerin tarihini kapsar; ikinci yön, Kazakistan’ın siyasi ve sosyo-ekonomik tarihini dünya tarihi süreci bağlamında inceleme sorunuyla bağlantılıdır; üçüncü alan, genel olarak dünya tarihinin ve özel olarak Kazakistan tarihinin teorik ve metodolojik sorunlarının incelenmesidir. Gelecekte, bölümün araştırma çalışmaları aşağıdaki sorunları incelemeye odaklanacaktır:

  • bireysel Avrupa ülkelerinin tarihinin incelenmesi (bir ülkenin seçimi, bilimsel potansiyelin mevcudiyetine göre belirlenir);
  • dünya savaşları tarihi, uluslararası ilişkiler tarihi, savaş esirlerinin sorunlarının incelenmesi;
  • tarihi yatay olarak incelemek, yani aynı dönemlerdeki halkların ve ülkelerin geçmişinin karşılaştırmalı bir analizi;
  • Rusya İmparatorluğu ve SSCB’nin gelişimi bağlamında Kazakistan’ın modern ve yakın tarihinin önemli olay ve olgularının incelenmesi.