Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан мен іргелес елдер тарихы бөлімі


Аты-жөні: ТОРЛАНБАЕВА КЕНЖЕ ӨСКЕНБАЙҚЫЗЫ

Лауазымы: жетекші ғылыми қызметкер

Ғылыми дәрежесі, атағы: тарих ғылымдарының докторы

Байланыс деректері: e-mail: torlanbayeva@mail.ru

Өмірбаяны:

Торланбаева Кенже Өскенбайқызы 1972 жылы 21 қыркүйекте Жамбыл облысы, Жамбыл қаласында дүниеге келген. 1993 жылы орта мектепті үздік бітірді. 1995 жылдан бері Алматы қаласында тұрады.

Білімі: жоғары

1993-1998 жж – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті., тарих факультеті, шығыстану кафедрасы (үздік диплом). Мамандығы: тарихшы-шығыстанушы.

1999-2002 жж – Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының Таяу және Орта Шығыс елдері бөлімінің аспиранты.

2008-2009 – Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының Таяу және Орта Шығыс елдері бөлімінің докторанты.

Ғылыми дәрежесі: Ю.А.Зуевтың жетекшілігімен «Қаған билігі институты (Екінші Шығыс Түрік қағанаты, 682-744)» тақырыбында кандидаттық диссертация сәтті қорғады. 2010 жылы Орталық Азиядағы манихейлік діннің таралу тарихы бойынша докторлық диссертациясын сәтті қорғады. Біліктілік келесі мамандықтар бойынша берілді: жалпы тарих және тарихнама, деректану және тарихи зерттеу әдістері.

Кәсіби тәжірибесі:

2022 жылдан қазіргі уақытқа дейін – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы бөлімінің бас ғылыми қызметкері

2014 – 2018 жылдар – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері, Қазақстанның көне және ортағасырлар тарихы бөлімінің меңгерушісі.

1999 -2013 жж. – Р.Б., Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының Таяу және Орта Шығыс бөлімінің кіші ғылыми қызметкері, ғылыми қызметкері, жетекші ғылыми қызметкері болды

2004 – 2010 жж – Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты жанындағы диссертациялық кеңестің ғылыми-техникалық хатшысы болды.

Марапаттары:

2005 ж. – М.Әуезов атындағы жас ғалымдарға арналған Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің сыйлығы.

Халықаралық гранттар:

2011 ж. – Дидро бағдарламасы бойынша (Франция, Париж) француздық «Адамды зерттеу үйлері» (Maison des Science de l`Homme) қорының «Манихей жазба дәстүрі» тақырыбына грант.

2008-2010 ж. – Free Society Foundation (Будапешт) () «Орталық Азиядағы Ислам және Исламға дейінгі нанымдар: манихейліктегі аскетизм және Ясауия бауырластығы» тақырыбына грант.

2007-2008 ж. – Француз Орталық Азияны зерттеу институтының (IFEAC, Ташкент) «Түркі манихейлігі: жазба дереккөздері мен тарихнамасы» грант.

2005 ж. – «Адамды зерттеу үйлері» (Maison des Science de l`Homme) француз қорының «Орта ғасырлардағы түркі мемлекеттеріндегі қоғамдық ұйым» тақырыбына грант.

Ғылыми бағыты: научные интересы связаны с изучением древней и средневековой истории Казахстана и Центральной Азии, тюркология, социальная антропология, религиоведение.

Была исполнителемв 15 научных проектах, из которых руководителем в проекте «Институт политической власти в древней и средневековой истории Казахстана и сопредельных странах» в 2015-2017 гг., Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова.

Жарияланымдар: отандық және шетелдік басылымдардағы 60-тан астам мақалалар мен шолулардың авторы.

Мақалалар және баяндамалар:

1 Колониальная политика России в отношении в отношении ислама в Казахстане (по материалам Оренбургского Государственного архива) \\ Отан тарихы, № 4, 2021.

2 Содержание власти-управления у Центрально-Азиатских кочевников. \\ Вестник НАН РК, №1, 2020. – С. 163-172.

3 The role of religion in the heritage of the Kazakh intelligentsia during the period of colonialism// Вестник НАН РК, № 1, 2018, с. 136-140.

4 Тюркские рунические памятники как источник по истории Казахстана \\ Вестник НАН РК, № 2, 2016.

5. Жетысуйский центр преемственности кочевой государственности – Материалы международной научно-практической конференции «Ұлы дала тарихы мен мәдениеті» – Алматы, 2020. – С. 334-347

6 Тюркский период в истории Центарльной Азии \ Книга-Альбом «История и культура Великой Степи», Алматы, 2020, с. 243-270.

7 Институт политической власти в средневековой истории Казахстана. – Коллективная монография. Алматы: Наш мир, 2017.

8 Қазақстан тарихының түркі деректемелері. – монография. Павлодар: Кереку баспасы, 2016.

9 К истории Казахстана на рубеже веков (I в. до н.э. – II в. н.э.) – Материалы международной научно-теоретической конференции «Теоретико-методологические подходы и проблемы изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии», Алматы, 2015

10 Казахское ханство: эволюция и преемственность. – Вопросы конституционального строительства и роль Лидера Нации: Сборник материалов III Конгресса историков – Астана: Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, 2015.

11. Тюркский каганат и Согд (к истории взаимоотношений скотоводческих и земледельческих обществ). – Казахстан: история, общество, культура: Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 550-летию образования Казахского ханства. – Алматы: КазГУМЯиМО, 2015.

12 Тюркские рунические памяники как источники по истории Казахстана» \\ Вестник НАН РК, № 2, 2016.