Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

27 айға гранттық қаржыландыру жобалары. (2020-2022)


«Қазақстандағы мұсылман және православиелік миссионерлер: қызметі мен нәтижелері (XIX – XX ғасырдың басы)» ГҚ жобасы бойынша есеп


1. Құжаттар жинағы үшін жиналған материалдарды топтастыру, сондай-ақ монография жазу кезінде пайдалану мақсатында басылымдарды зерделеудің және құжаттарды жинаудың соңғы кезеңі өткізілді.

2. 26 ақпан – 15 наурыз аралығында жобаға қатысушылар З.Т. Сәдуақасова мен А.С. Марғұлан Стамбул қаласына іссапарға барып, жоба бойынша материалдар жинады. Олардың ішінде ХХ ғасырдың басындағы исламды тарату қызметі туралы жұмыстар бар. Кітапханаларда: Ататүрік, Сүлеймани, IRCICA, ISAAM сонымен қатар XVIII – XX ғасырдың басында Ресей империясындағы исламның жағдайы туралы шетелдік ғалымдардың монографиялары зерттелді.

Жобаға қатысушылар З.Т. Садвокасова мен О.Х. Мұхатов 2022 жылдың 18 мамыры мен 31 мамыры аралығында құжаттық материалдарды анықтау мақсатында Қазан қаласында (Ресей Федерациясы) ғылыми іссапарда болды. Дінтану семинариялары қорларының мұрағат материалдары және басқалары арасында жоба тақырыбы бойынша жаңа мәліметтер анықталды. Лобачевский атындағы Қазан Федералды университетінің ғылыми кітапханасының сирек кітаптар қорында 19-20 ғасырдың басындағы басылымдар зерттелді.

3. ХҒПК өткізілді, конференция материалдары дайындалды.

Орталық Азиядағы миссионерлік қызмет: тарих және қазіргі заман: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 16 маусым 2022 ж. – 122 б.

4.  XIX ғасырдағы Қазақстан тарихы мамандарына, дінтанушыларға, студенттерге және барлық мүдделі адамдарға арналған Ұжымдық монография дайындалып, жарияланды:

Мусульманские и православные миссионеры в Казахстане: деятельность и результаты (ХІХ – начало ХХ веков) // Қазақстандағы мұсылман және православие миссионерлері: қызметі мен нәтижелері (ХІХ – ХХ ғғ. басы). Монография. Авт. ұжымы: З.Т. Садвокасова, О.Х. Мұхатова, С.К. Рустемов, А.С. Марғұлан, Б.Б. Бұрханов. – Алматы: 2022 ж. – 462 б.

5. Аталған ұжымдық монографияның тұсаукесері өткізілді. (28.10.2022 ж.)

6. Басылымдар:

WebofScience, Scopus халықаралық дерекқорларымен индекстелген рецензияланған ғылыми басылымда :

  1. Садвокасова З.Т., Кабульдинов З.Е., Маргулан А.С., Оразов Р.Е. Methods of Missionary Activity of Orthodox Preachers among Kazakhs in the XIX century// Былые годы 17(1) 2022 г., С.135-144. DOI: 10.13187/bg.2022.1.135
  2.  Кали А.Б., Махаева А.Ш., Эрпай И., Рустемов С.К. Роль татар в общественно-политической жизни Семиречья в начале ХХ века // Былые годы №17(2) 2022 г. – С. 922-933. DOI: 10.13187/bg.2022.2.922.

Нөлдік емес импакт-факторы ҒДИ)бар рецензияланатын шетелдік басылымда:

  1. Садвокасова З.Т. Миссионерская деятельность среди раскольников в Казахстане (вторая половина XIX — начало XX века) // Вестник ИвГУ 1, 2022 г., С. 113-122.

Нөлдік емес импакт-факторы бар рецензияланған отандық басылымда (БҒССҚК ұсынған):

  1. Мұхатова О.Х. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы православиелік миссионерлердің қызметі // Отан тарихы №1(97) 2022 ж., 89-100 бб.
  2. Абдулина А.Т. К историографии проблемы православного миссионерства в Казахстане // Отан тарихы №1(97) 2022 г., С.101-108.
  3. Рүстемов С.К., Бұрханов Б.Б. Орынбор мүфтилігі және қазақтар // Отан тарихы №2(98) 2022 ж., 134-142 бб.

Конференция материалдарында бар мағалалар:

  1. Мухатова О.Х. Жетісуда қалмақтарды шоқындыру (XIX ғасырдың екінші жартысы) // Материалы международной научно-практической конференции «Миссионерская деятельность в Центральной Азии: история и современность» Алматы, 16 июня 2022 г. – с. 78-86.
  2. Садвокасова З.Т. Маргулан А.С. Действия православных епископов по сохранению и распространению веры в первой половине XIX века (по материалам Оренбургской архивной комиссии) // Материалы международной научно-практической конференции «Миссионерская деятельность в Центральной Азии: история и современность» Алматы, 16 июня 2022 г. – с. 100-107.
  3. Рустемов С.К. Орынбор мүфтилігі және қазақтардың рухани өмірі // Материалы международной научно-практической конференции «Миссионерская деятельность в Центральной Азии: история и современность» Алматы, 16 июня 2022 г. – с. 93-99.
  4. Бурханов Б.Б. Религиозные и традиционные особенности мусульман Казахстана во второй половине XIX-начале XX вв. // Материалы международной научно-практической конференции «Миссионерская деятельность в Центральной Азии: история и современность» Алматы, 16 июня 2022 г. – с. 42-52.