Морякова Малика Темірханқызы.

1994 жылы 18 шілде Алматы облысы, Ақсу ауданында туған.

2013 жылғы қарашадан 2017 жылға дейін ҚР БжҒМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында Жаңа дәуірдегі Қазақстан тарихы бөлімінде аға лаборант қызметінде жұмыс істеген. 2018 ж. қаңтар – 2019 ж. қыркүйек -  кіші ғылыми қызметкер.

2019 ж. қыркүйек айынан бастап Сыртқы байланыс, ақпарат және ғылыми кластер бөлімінде ғылыми қызметкер ретінде жұмыс атқарады.

10 астам ғылыми мақалалары бар.

ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған ғылыми басылымдарда:

 1. Морякова М.Т. О некоторых вопросах казахского-могульских отношений в научном наследии В.П. Юдина //«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы – 2018. – №3(15)

2. Арепова А.Д., Морякова М.Т. Ақ Орданың саяси тарихының мәселелері (XIII–XV ғғ. басы) / http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/1166

3. Морякова М.Т., Арепова А.Д. ХІІІ–XIV ғғ. Шығыс Дешті Қыпшақтағы этникалық процестердің ерекшеліктері // «Қоғамдық сананың сабақтастығы мен жаңғыруындағы бірлік пен әртүрлілік кескіні арқылы Батыс пен Шығыс мәдениетінің сұхбаты: ежелгі дәуір, ортағасыр, жаңа заман» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Алматы, 2019. – 175-180 бб.

РҒДИ базасына кіретін басылымда:

Морякова М.Т. Об особенностях семейно-брачных отношений в традиционном казахском обществе // II Международная научно-практическая конференция «Казахи в Евразийском пространстве: история, культура и социокультурные процессы», посвященная 30-летию казахского национально-культурного движения в России (входит в систему РИНЦ). – Омск, 2019. – С. 89-92.

Конференция материалдары жинақтарында:

 1. Морякова М.Т.Казахско-могульские сражения при Хакк-Назар хане // «III-і Арғынбаев оқулары. Қазіргі заман этнография ғылымы және оның қоғамдық жаңғырудағы ролі» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, 2018 ж. – 376-378-бб.

2. Морякова М.Т. Социализирующая роль университетов в воспитании интеллектуальной нации // Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. V Халықаралық Фараби оқулары. Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті. – Алматы, 2018. – 428-432-бб.

3. Морякова М.Т. Қазақ-моғол байланыстарына қатысты мұсылман деректері // «Рухани жаңғыру» бағдарламасын практикалық тұрғыда жүзеге асырудағы жас тарихшы-ғалымдардың міндеті» атты жас тарихшы ғалымдардың VІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. – Алматы, 2019.

Басқа ғылыми басылымдарда (энциклопедияда):

1. Морякова М. Абақ // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 20-б.

2. Қабылдинов З.Е., Морякова М. Андреев Иван Григорьевич // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 169-б.

3. Морякова М. Әдік // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 297-б.

4. Морякова М. Балуан Шолақ // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 400-б.

5. Морякова М. Барақ // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 402-б.

6. Морякова М. Барақ Шүрекұлы // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 403-б.

7. Морякова М. Бөкеев Оралхан // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 510-511-бб.

8. Морякова М. Ғазы би // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 605-б.

9. Морякова М. Еңке төре // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 698-б.

10. Морякова М. Ескелді Жылгелдіұлы // Қазақстан тарихы. Энциклопедия. / Жалпы ред. басқарған  Қабылдинов З.Е. – Т. 1 – Алматы: «ЛИТЕРА-М» ЖШС, 2019. – 848 б., (илл.). – 723-б.