Рүстемов Сәулебек Керімбекұлы, ВНС Отдела Новой истории Казахстана, к.и.н.

Еңбек жолы:
1989-1993 ж. М.О. Әуезов атындағы Шымкент педагогикалық институтының жалпы тарих кафедрасының доценті, 1993-1996 ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің аспиранты, 1998-1999 ж. «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакцияның жетекші маманы, 2000-2007 ж. ТЭИ Қазақстанның жаңа заман тарихы бөлімінің меңгерушісі, 2007-2012 ж. Тарихи демография және әлеуметтік процестер бөлімінің меңгерушісі, 2012 жылдың наурызынан бастап Сыртқы байланыс, ақпарат және ғылыми кластер бөлімінің меңгерушісі.

Жарияланымдары:
- Садри Мақсуди және Ресей империясындағы түркі-мұсылман халықтарының азаттық қозғалысы // Гуманитарлық ғылымдар академиясының хабаршысы. – 2003. – №1. – 16-25 б.
- Мусульманская фракция во второй Государственной думе // Проблемы истории становления и развития вузовской системы в Казахстане. Материалы республикансой научно-практической конференции. 18-19 июня 2003 г., посвященной 75-летию Алматинского университета имени Абая. – Алматы, 2003. – С. 187-193.
- Әбдурашид Ибраһим // Жас Түркістан. – 2003. – №6. – 14-20 б.
- Образование и деятельность мусульманской фракции в первой Государственной думе // История Евразии: истоки, преемственность и перспективы. Материалы международных Бекмахановских чтений. – Алматы, 2003. – С. 63-70.
- Консолидация тюрко-мусульманских народов в освободительном движении и мусульманский вопрос в начале ХХ века // Қ.А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің хабаршысы. – 2004. – №5. – С. 88-96.
- Орынбор мүфтилігі және қазақтар // Қазақ тарихы. – 2004. – №4. – 82-87 б.
- Общественно-политические взгляды Мирсаида Султан-Галиева // Центральная Азия и Казахстан в системе современных международных отношении в условиях глоболизации. Материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2004. – С. 255-258.
- «Шуро-и-улема» ұйымының құрылуы мен қызметі // Қазақ тарихы. – 2004. – №6. – 52-59 б.
- ХХ ғасыр басындағы түркі-мұсылмандық студент жастар қозғалысы // Бекмаханов тағылымы – 2004. – 53-56 б.
- Газета «Улфять» // Түркология. – 2004. – №3. – С. 87-94.
- «Сират-ул-мустақим» партиясы // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2004. – №2. – 69-73 б.
- «Иттифақ» партиясы // Қазақстан жоғары мектебі. – 2004. – №4. – 215-219 б.
- Бүкілресейлік мұсылмандар кеңесінің құрылуы мен қызметі // Қ.А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің хабаршысы. – 2004. – №3. – 126-139 б.
- ХХ ғасыр басындағы түркі-мұсылмандық қозғалыстың эмиграциядағы өкілдерінің қызметі хақында // ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. – 2004. – №2. – 55-57 б.
- Қазақтардың Ресей империясындағы өзге түркі-мұсылман халықтарымен өзара байланысы (1905-1907 жж.) // Отан тарихы. – 2005. – №1. – 61-74 б.
- ХVІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасырдың бірінші жартысы кезіндегі татар дін басыларының қазақтар арасындағы қызметі хақында // Түркология. – 2005. – №1. – 61-74 б.
- Ресей империясындағы азаттық қозғалыс және түркі-мұсылмандық студент жастар // Отан тарихы. – 2005. – №3. – 179-184 б.
- Образование и деятельность общественно-политической организации «Шурои-Исламия» // Поиск. Серия гуманитарных наук. – 2005. – №1. – С. 141-146.
- Мұсылман фракциясы жанындағы бюроның құрылуы мен қызметі хақында // Ұлт тағылымы. – 2005. – №1. – 255-260 б.
- Ресей империясындағы түркі халықтарының саяси эмиграциядағы өкілдері және азаттық қозғалыс // Қ.А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің хабаршысы. – 2005. – №3. – 88-93 б.
- «Үлфәт» газеті және түркі-мұсылман халықтарының мүддесі // Абай. – 2006. – №4. – 35-41 б.
- Алаш қозғалысы мен башқұрт ұлттық саяси элитасы өкілдері арасындағы өзара байланыстар тарихынан // Отан тарихы. – 2007. – №4. – 41-48 б.
- Татарстан Республикасының ұлттық мұрағатындағы Қазақстан тарихына қатысты деректер // Қазақстан мұрағатттары. – 2007. – №2. – 97-103 б.
- 1917-1918 жылдардағы Түркістан өлкесіндегі ашаршылық зардаптары // Қазақстан мұрағаттары. – 2008. – №2. – 47-50 б.
- Тарихи сана және ұлттық идея // Проблемы и пути формирования исторического сознания и духовной личности (Сборник республиканского семинара). – Алматы, 2008. – 61-67 б.
- ХХ ғасыр басындағы азаттық қозғалыстағы қазақ-башқұрт байланыстары // Алаш және тәуелсіз Қазақстан: идеялар мен ұстанымдар сабақтастығы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Алматы, 2008. – 152-159 б.
- Жүсіп Ақшораның түркі бірлігін насихаттаудағы рөлі // Қазақстанның тарих ғылымы: дәстүрлер және қазіргі заман. – ҚРҰҒА академигі А.Н. Нүсіпбековтің 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Алматы, 2009. – 160-163 б.
- Казак-татар агартуучыларынын мезгилдүү басма сөз тармагындагы байланышы (ХХ кылымдын башы) // Кыргызстан тарыхынын маселелери. – 2010. №4. – 86-93 б.
- 1916 жылғы көтерілістен кейінгі Жетісу босқындарына түркі-мұсылман халықтарының қолдау танытуы хақында // 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс: тарихы және қазіргі заман. Әбдіғаппар Жанбосыновтың туғанына 140 жыл толуына арналған халықаралық конференция материалдары. – Алматы, 2010. – 105-109 б.
- Жети-Суудагы кыргыз качкындарына жардам // К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин илими журналы. – 2010. – №2. – 17-20 б.
- Қоңырқожа Қожықов және түркі-мұсылман халықтарының азаттық қозғалысы // Ұлттық кітапхана. – 2010. – №2. – 37-40 б.
- Түркістан халықтарының азаттық қозғалыстағы өзара байланыстары (ХІХ ғасырдың 60-90 жылдары) // Қазақстан мұрағаттары. – 2010. – №2. – 94-106 б.
- Орталық Азия халықтары мен Осман империясы түріктерінің ХІХ ғасырдың 70-90 жылдарындағы өзара байланыстары // Орталық Азия: тарихы және қазіргі заман. Х.А. Сүтееваның 60 жылдық мерейтойына арналған ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2011. – 39-44 б.
- Тарихтың қоғамдағы орны мен методологиясы мәселелерінің Ш. Маржани еңбектерінде көрініс табуы хақында // Отан тарихы. – 2011. – №1. – 175-181 б.
- Қазақ-түрік байланыстары тарихынан (ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың бас кезі) // Отан тарихы. – 2011. – №2. – 44-54 б.