Токтабай А.У. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетіндегі жылқы феномені: 07.00.07 23.07.2010

 ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты БД 53.33.01 диссертациялық кеңесінің 8 шілдеде 2010 жылы (хаттама № 21) қорғауға қабылданған Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының этнология және антропология бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Тоқтабай Ахмет Уалханұлының «Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетіндегі жылқы феномені» тақырыбындағы 07.00.07 – Этнография,

Сманқұлова Ж.Е. Қазақстан Республикасындағы кәсіби лицейлер мен колледждерінің қалыптасу және даму тарихы (1991-2008): 07.00.02 29.06.2010

ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты БД 53.33.01 диссертациялық кеңесінің 26 наурызда 2010 жылы (хаттама № 10) қорғауға қабылданған Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің Тарихты оқыту және зерттеу технологиясы кафедрасының аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты Сманқұлова Жанат Ерекенқызының «Қазақстан Республикасындағы кәсіби лицейлер мен колледждерінің қалыптасу және даму тарихы» (1991

Берлібаев Б.Т. Қазақстанда тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуы: тарихи-теориялық зерттеу (1920-2001 жж.): 07.007.02, 07.00.09 04.05.2010

 ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты БД 53.33.01 диссертациялық кеңесінің 2010 жылғы 22 сәуірдегі № 11 хаттамасы бойынша қорғауға қабылданған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі академик Т.С. Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Берлібаев Бақдәулет Тұрбекұлының «Қазақстанда тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуы: тарихи-теориялық зерттеу (1920-2001 жж.)»

Алимгазинов К.Ш. Электронный исторический источник: теоретико-методологические аспекты и технология источниковедческого анализа: 07.00.09 24.04.2010

Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук старшего научного сотрудника отдела Историографии, источниковедения и методов исторического исследования Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Алимгазинова Кайрата Шакаримовича, принятой к защите в диссертационном совете ОД 53.33.01 22 апреля 2010 г. (протокол №11) на тему «Электронный исторический источник: теоретико-методологические аспекты и технология источниковедческого

Самашев З. Наскальные изображения Казахстана как исторический источник: дисс… д.и.н.: 07.00.06 02.03.2010

ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология Институты Ә.Х. Марғұлан атындағы археология Институтының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты Самашев Зайнолланың тарих ғылымдарының докторы дәрежесін алу үшін «Қазақстанның жартас суреттері тарихи дерек ретінде» тақырыбында 07.00.06 – археология мамандығы бойынша дайындаған диссертациясын қорғау туралы хабарландыру. Диссертация Институттың БД 53.33.01 диссертациялық кеңесінде 2010 жылдың 26 ақпанында

Смагулова С.О. XX ғасырдың 20-30- жылдарындағы қазақ тіліндегі мерзімді баспасөзі: шығу тарихы мен деректік маңызы. – Тар.ғ.докт. дисс. автореф. 18.01.2010

Диссертация 2010 жылы «26» наурызда сағат 14.00-де Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты жанындағы тарих ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі БД 53.33.01 Диссертациялық кеңестің мәжілісінде қорғалады (050010, Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 29). Диссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих

Отчето работе диссертационного совета ОД 53.33.01 при Институте истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова КН МОН РК за 2006-2008 гг. 23.07.2009

1. Диссертационный совет ОД 53.33.01 при институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК утвержден приказом № 496 от 09.04.2008 г. Комитета по контролю и в сфере образования и науки. В составе диссовета 18 человек. Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по следующим специальностям: 07.00.02 – Отечественная история (История Республики Казахстан) по

Хабарландыру 01.04.2009

ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты БД 53.33.01 диссертациялық кеңесінің 27 наурыз 2009 жылы (хаттама №3) қорғауға қабылданған Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің Қоғамдық пәндер кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты  Махаева Айткүл Шайымқұлқызының «Қазақ-қырғыз саяси байланыстарының тарихы (ХVІІІ ғасырдың екінші жартысы – ХХ ғасырдың бас

Объявление 26.09.2008

27 ноября 2008 г. в 14.30 ч. на заседании диссертационного совета ОД 53.33.01 по присуждению ученой степени доктора исторических наук при Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК состоится  защита диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук  Танатаровой Жамига Тажиковны, принятой к защите в диссертационном совете ОД 53.33.01 4 июля 2008 г.
?>