Tag: Публикации

 • В гостях у казахов Монголии

  В гостях у казахов Монголии

  Патриотическая доктрина «Мәнгілік ел» Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, направленная на укрепление суверенитета Республики Казахстан, несмотря на более чем двадцатилетний срок существования нашего государства как независимого, бесспорно важна и актуальна. Аксиомой можно назвать высказывания Президента о том, что усиление государственности в стране невозможно без гуманитарной составляющей: соблюдения прав человека, межэтнического согласия и сохранения внутриэтнического единства казахов […]

 • М-А.Х. Асылбек Отан Тарихы туралы ой

  М-А.Х. Асылбек Отан Тарихы туралы ой

  Мың өліп мың тірілген қазақ ұлтының төл тарихы да басынан көп қиыншылықтарды өткізді. Кеңес дәуіріндегі алғашқы буын тарихшылар С. Асфендияров, Т. Рысқұлов және тағы басқалары буржуазияшыл ұлтшыл делініп, 30-жылдары қуғын-сүргінге ұшырап, атылды. Екінші буын – Б. Сүлейменов, Е. Бекмаханов бастаған топ 1948 жылдың аяғы мен 1953 жылдың басында Кенесары Қасымов көтерілісіне байланысты сотталып, Сібірге айдалды. […]

 • М.Х. Асылбек О некоторых дискуссионных вопросах Новой истории и Советского периода Казахстана

  М.Х. Асылбек О некоторых дискуссионных вопросах Новой истории и Советского периода Казахстана

  Следует признать, что к сегодняшнему дню проделана значительная работа по подготовке десятитомной истории Казахстана, произведено распределение многотомника по крупным периодам, как древней и средневековой, новой и новейшей истории, а также по современному периоду. Внутри этих периодов определены также основные этапы развития Казахстана. Обсуждена структура отдельных томов, назначены исполнители соответствующих глав, параграфов и т.д. Значительная часть […]

 • Рецензия на монографию: К. Ускенбай «Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII — начале XV века»

  Одна из интересных страниц в истории Казахстана является история улуса Джучи и его потомков. Огромная территория этого средневекового ханства включала степную зону Казахстана, более того именно казахские степи стали родовым юртом тюрко-монгольских народов, объединившихся в самостоятельное государство в монгольский период мировой истории.   Рецензия на монографию: Каната Ускенбай «Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII — начале […]

 • М.Х. Асылбек О некоторых дискуссионных вопросах Новой истории и Советского периода Казахстана

  М.Х. Асылбек О некоторых дискуссионных вопросах Новой истории и Советского периода Казахстана

  Следует признать, что к сегодняшнему дню проделана значительная работа по подготовке десятитомной истории Казахстана, произведено распределение многотомника по крупным периодам, как древней и средневековой, новой и новейшей истории, а также по современному периоду. Внутри этих периодов определены также основные этапы развития Казахстана. Обсуждена структура отдельных томов, назначены исполнители соответствующих глав, параграфов и т.д. Значительная часть […]

 • Ажигали С.Е. История с одной публикацией

  Ажигали С.Е. История с одной публикацией

  В самом конце прошлого года в Сборнике материалов конференции по казахской диаспоре (Алматы: «Атажұрт», 2013) был опубликован без моего согласия неготовый к печати материал, который представлял лишь предварительные наброски к статье. Естественно, мною было подготовлено опровержение в связи с этой нелигитимной публикацией и направлено письмо в редакцию ж. «Отан тарихы». Однако руководство последнего, почему-то, отказалось […]

 • Асылбек М-А.Х. Бүркіт Аяғанға дауа жоқ!

  Асылбек М-А.Х. Бүркіт Аяғанға дауа жоқ!

  Себебі – еш уәжге тұрмайды. Жақында «Жас Алаш» газетінде профессор Бүркіт Аяғанның көрнекті тарихшы ғалым Қайдар Алдажұмановтың «Тарихқа өтірік жүрмейді» деген мақаласына [1] жауабы жарияланды [2]. Қ. Алдажұмановтың әділ де және деректермен дәйектелген сынына Б. Аяған мырза өзінше жауап беруге тырысқан. Бірақ оның сөзі көбінесе тарихи шындықтан, жалтару, өз кемшіліктері мен қателерін басқа біреуге аудара […]

 • Алдажұманов Қ. Аяғаншылдық – бүгінгі тарих ғылымындағы індет

  Алдажұманов Қ. Аяғаншылдық – бүгінгі тарих ғылымындағы індет

   1.  «Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам» Шынын айтсам, осы мақаланы жазуға құлықсыз едім. Себебі оқырман мұны ғалымдар арасындағы келіспеушілік деп қабылдауы мүмкін. Алайда, бұл Б.Аяған мен Қ. Алдажұманов арасындағы жеке бас дауы емес. Бұл бүгінгі тарих ғылымындағы ахуалдан туындаған пікірталасы. «Жас алаштың» 2013 ж. 19 желтоқсандағы басылымында жарияланған менің «Тарихқа өтірік жүрмейді» деген мақалам жан-жақты тексерістен […]

 • ЖЕР ШЕЖІРЕСІ – ЕЛ ШЕЖІРЕСІ

  ЖЕР ШЕЖІРЕСІ – ЕЛ ШЕЖІРЕСІ

  Т.А. Апендиев, Ш.Ш. Уәлиханов                                             атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері,  гуманитарлық ғылымдардың магистрі    Шежіре арқылы біз халықтың этникалық құрылымы, шығу тегі, таралуы, тұтастығы жөнінде мол мағлұмат бере отырып қазақ тарихының негізгі дерек көзін шежіреден аламыз.  Көшпелі қоғам туғызған қажеттілік және көшпелілердің әдет-ғұрып, салт-санасының негізінде туғаны бізге белгілі. Ел арасында өмір тарихын өте […]

 • Уалтаева А.С. Изучение исторического прошлого казахского народа в свете Послания Главы государства

  Уалтаева А.С. Изучение исторического прошлого казахского народа в свете Послания Главы государства

  Уалтаева А.С. к.и.н., СНС отдела «Проблем народонаселения и исторической персоналистики» Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК Изучение исторического прошлого казахского народа в свете Послания Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Исследование истории нашего народа и изучение богатого прошлого должно основываться на принципах нравственности […]