Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова


27 айға гранттық қаржыландыру жобалары. (2020-2022)


Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20-50-е годы XX века (в свете новых архивных источников)


Руководитель проекта:  Кабульдинов З.Е.

ИРН: AP08856670

Жоба тақырыбының атауы: «XX ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикаларының аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағаттық деректер негізінде)».

Өтінім берілетін ғылымды дамытудың басым бағытының атауы: 6. «Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер)

Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы: 6.3 Гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер: 6.3.5 Жеті қырлы Ұлы дала: мұра және тарихи қоғамның рухани жаңғыруы.

Жобаның басталатын және аяқталатын болжамды күні: 1.10.2020 – 31.12.2022 жж.; 27 ай.

Өзектілігі. Кеңес Одағының бұрынғы республикаларындағы 1920–1950 жылдардағы саяси қуғын-сүргіндер пролетариат диктатурасының және таптық күрестің большевиктік идеясымен, сондай-ақ сталинизм мен жеке басқа табынушылықтың күшеюімен тікелей байланысты болды. Көптеген зерттеушілер бұл тақырыпқа саяси қуғын-сүргіннің ауқымын түсіндіруге тырысады, мысалы Қазақстан арқылы КСРО-ның әр қырынан 5 миллионға жуық қуғын-сүргінге ұшыраған, соның ішінде лагерьлер арқылы өткен кезді атайды. Біз бұрын құпияландырылған құнды мұрағаттық құжаттарды ашуымыз, сондай-ақ қуғын-сүргінге ұшырағандардың тағдыры туралы материалдарды жинау жөніндегі жекелеген мұрағаттар мен қоғамдық қорлардың бытыраңқы қызметі ғылыми негіздемені, нақты жіктеуді және оларды кең ғылыми айналымға енгізуді талап етеді. Орта Азия республикаларында қазақ халқының арасында саяси қуғын-сүргіндерді зерттеу жөніндегі ғылыми жұмыс, сондай-ақ сталиндік террор құрбандарын оңалту процестері жалғастырылуы тиіс. Орта Азия республикаларында жаппай саяси қуғын-сүргіндерді зерттеу мәселесі қуғын-сүргінге ұшырағандардың, соның ішінде біздің қандастарымыздың барлық аттары, әкесінің аттары мен тектері анықталғанға дейін аз зерттелген тақырып болып қала береді.

Қазақстан Орта Азияның барлық республикалары ішіндегі 1920-1950 жылдары сталиндік террордың қалыптасуы мен күшеюі кезінде ең едәуір зардап шеккені белгілі. Егер Қазақстанда 100 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшыраса, көрші Қырғызстанда 39 мың адам ату жазасына кесілді. Бүгінгі таңда қазақ халқының өкілдеріне қарсы жазалау әрекеттерінің тетігін (себептері мен салдарларын) анықтау, жергілікті билік әрекеттерінің сипаты мен мотивін анықтау қажеттілігі туындап отыр, сондай-ақ Орта Азия республикаларының аумағындағы зардап шеккен қазақ этносының өкілдерінің саны мен әлеуметтік құрамына сипаттама беру қажет.

Жоба мақсаты – 1920-1950 жылдары Орта Азияның қазақ халқы арасында саяси қуғын-сүргіннің объективті тарихын қалпына келтіру және жазу үшін мұрағаттық және жазбаша материалдарды, ауызша куәліктер мен куәгерлердің естеліктерін анықтау және кешенді зерттеу.

Жарияланымдар зерттеуден күтілетін нәтижелер болып табылады:

– шетелдік рецензияланатын ғылыми журналдарда мақалаларды жариялау. Осы жоба аясында Arts and Humanities Citation Index индекстелетін және(немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда 1 мақала және нөлдік емес импакт-факторы бар отандық басылымдарға (ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған) 2 мақала, рецензияланған шетелдік басылымда (RSCI) 1 мақала жариялау жоспарлануда.

 • ғылыми мақала түріндегі жарияланымдар отандық ғылыми журналдарда және басылымдарда («Отан тарихы», «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы», «Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ Хабаршысы», «Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы», «Қазақ тарихы», «еdu.history.kz» электрондық журналы және т.б.) ұсынылатын болады.

– мазмұны іске асырылған жобаның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін суретті басылым болып табылатын 15 б. т. көлемді ұжымдық монография.

 Қол жеткізілген нәтижелер: 2020-2021 жылдарға арналған жобаны іске асыру барысында ғылыми айналымға алғаш рет енгізіліп, бірегей деректанулық база құрастырылды және қалыптастырылды. Мәселеге теориялық-тарихнамалық және деректанулық талдау жүргізілді. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей және Украинаның мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттарында жинақталған жаңа деректі материалдар негізінде ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азияның кеңестік республикаларында саяси қуғын-сүргін құрбандарының және саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккендердің 741 жаңа есімі анықталды. Мұрағат құжаттары бойынша қысқаша өмірбаяндық мәліметтер жасалынды және нақтыланды, олардың нәтижелері ғылыми журналдардағы мақалаларда, ғылыми конференциялардағы баяндамаларда және шетелдік жарияланымдарда ұжымдық монографияларда бөлімдер түрінде көрініс тапты:

Жоба бойынша 2020 жылғы жарияланымдар

БҒССҚЕК (КОКСОН) ұсынған басылымдардағы мақалалар:

1 Балтабаева К.Н., Калыбекова М.Ч. Историографический обзор литературы по истории политических репрессий казахов в Средней Азии // «edu.e-history.kz»  электрондық журналы – 2020. – № 4 (24) қазан-желтоқсан.

2 Калшабаева Б.К. ХХ ғ. 20-50 жж. Орта Азиядағы қазақтардың қоныстану тарихының саяси-әлеуметтік факторлары // Отан тарихы. – 2020. – № 4 (92).

Нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдардағы мақалалар (РҒДИ (РИНЦ):

1 Балтабаева К.Н. Судьба репрессированной казахской семьи из Ойротии. // Исторический курьер. Сибирское отделение Российской академии наук. Новосибирск.  – 2020. – № 5 (13). – С. 109–122. // URL: http:// istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-5-09.pdf (жүгіну уақыты 21.11.2020)

Конференцияларға, семинарларға, дөңгелек үстелдерге қатысу:

1 Балтабаева К.Н. Политические репрессии в 30-х годах ХХ века: изломы жизненного пути // Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты өткізген ғалым-антрополог, ҚР ҰҒА академигі, Болон ғылым академиясының корреспондент – мүшесі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Оразақ Ысмағұлұлы Ысмағұловтың 90 жылдығына арналған «Оразақ Ысмағұлов – Қазақстандағы антропологиялық зерттеулердің негізін қалаушы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Алматы қаласы,2020 ж. 5 қараша.

2 Калшабаева Б.К. Орта Азиядағықазақтардыңэтнодемографиясы  (ХІХ ғ. 60 жж. 1920 жж.) // Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты өткізген ғалым-антрополог, ҚР ҰҒА академигі, Болон ғылым академиясының корреспондент – мүшесі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Оразақ Ысмағұлұлы Ысмағұловтың 90 жылдығына арналған «Оразақ Ысмағұлов – Қазақстандағы антропологиялық зерттеулердің негізін қалаушы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Алматы қаласы,2020 ж. 5 қараша.

3 Балтабаева Кулгазира Нурановна, Калыбекова Манара Чальтеновна Историографический обзор литературы по истории политических репрессий казахов в Средней Азии // Ш. Ш. Уәлихановтың туғанына 185 жыл толуына орай «Ш.Ш.Уәлихановтың тарихи-мәдени мұрасы рухани жаңғыру аясында» атты Халықаралық ғылыми-теориялық онлайн-конференция, Алматы қаласы, 2020 ж. 4 желтоқсан.

4 Рыскулов Тимур Азизбекович. Политические репрессии среди казахов Кыргызстана в период 1928-1951 гг. // Ш. Ш. Уәлихановтың туғанына 185 жыл толуына орай «Ш.Ш.Уәлихановтың тарихи-мәдени мұрасы рухани жаңғыру аясында» атты халықаралық ғылыми-теориялық онлайн-конференция, Алматы қаласы, 2020 ж. 4 желтоқсан.

Жоба бойынша 2021 жылғы жарияланымдар

 1. Шығарылған монографиялар мен мұрағат құжаттарының жинақтары, сондай-ақ конференция материалдарының жинақтары: 1

ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында) – Алматы: Ш.Уәлиханов атындағы ТЭИ, 2021 ж. 6 қазан. – 246 б.

 1. Рецензияланатын шетелдік басылымдардағы мақалалар (РҒДИ (РИНЦ): 1

– Калыбекова М.Ч., Кабульдинов З.Е.  Из истории политических репрессий казахов в Республике Узбекистан: историографический обзор проблемы в научном журнале // Thescientificheritage (Венгрия). -2021. -VOL 5, No 72 (72). – Р.15-18.DOI: 10.24412/9215-0365-2021-72-5-15-18.

 1. БҒССҚЕК (КОКСОН) ұсынған Рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымдардағы мақалалар және (немесе) шолулар: 1

-Қалшабаева Б.К.Өзбекстандағы қазақтардың саясиқуғынсүргінге ұшырауының тарихи аспектілері (ХХ ғ. 30 – жылдары) // ҚазҰУ хабаршысы. Тарих топтамасы. -2021. №2. – 99-109-бб.

 1. Республикалық ғылыми журналдардағы мақалалар: 4

– Джумашев А. М. Облик и состояние города Нукуса в середине XX века: в мемуарах и воспоминаниях // InternationalScientificJournal «Theoretical&AppliedScienc», – 2021 Issue: 05 Volume: 97 Published: 30.05.2021;

– Балтабаева К.Н. Пидахмет Бобкин и его потомки // «edu.e-history.kz» халықаралық электрондық ғылыми журналы. – https: // edu.e-history.kz/ru/publications/view/1681;

– Рыскулов Т.А. Жизнь и деятельность СегизбаеваСанжараБактыбаевича в 1920-1940 гг. // Түркістан хабаршысы – 2021 – № 2 (4) – 30-36-бб.

-Кочиев Э.Р. Сравнительный анализ политических репрессий казахов и турок-Ахыска // «edu.e-history.kz» халықаралық электрондық ғылыми журналы. -2021. -№3 (27).  РИНЦ. DOI 10.51943/2710_3994_2021_3_1

 1. Халықаралық және (немесе) республикалық конференциялар жинақтарындағы мақалалар: 1

– Кочиев Э.Р.  Анализ Источников по Истории Политических Репрессий Казахов в Таджикистане //  «Кеңестік кезеңдегі Қазақстанның аграрлық тарихының өзекті мәселелері: билік және қоғам» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.–Алматы: Ш.Ш.Уәлиханов атындағы ТЭИ. 2021 ж. 25 мамыр, – 109-117-бб.

 1. Халықаралық және (немесе) республикалық конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, форумдарға қатысу: 9

– Джумашев А.М.  Каракалпакская автономия в составе Казахской АССР: становление советского аппарата управления// «Қазақ мемлекетінің құрылуы мен нығаюының тарихы: жаңа ашылымдар мен ғылыми бағалар» атты халықаралық ғылыми-теориялық онлайн-конференциясы. Нұр-Сұлтан қаласы, 2021 ж. 22 қаңтар;

– Мұқаметханұлы Н., Балтабаева К.Н. Босқындар // «XXI ғасырдың үшінші онжылдығында Қазақстанда тарих ғылымының дамуына жаңа серпін» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция, Алматы қаласы, 2021 ж. 28 қаңтар;

– Балтабаева К.Н. Баранбаев виновным себя НЕ ПРИЗНАЛ (к 125-летию со дня рождения) // «Аллаяр Досназаров және Қарақалпақстанның жаңа тарихы» атты республикалық ғылыми конференциясы, Қарақалпақстан, Нүкіс қаласы, 2021 ж. 16 сәуір (баспада);

– Кочиев Э.Р. Особенности и характер политических репрессий среди казахов в Центральной Азии в период с 1920 по 1950 года. Выявление имён репрессированных» // ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында) – Алматы: Ш.Уәлиханов атындағы ТЭИ, 2021 ж. 6 қазан;

– Балтабаева К.Н. Наперекор ударам судьбы: ПидахметБобкин и его потомки  // ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында) – Алматы: Ш.Уәлиханов атындағы ТЭИ, 2021 ж. 6 қазан;

– Балтабаева К.Н. «Дело сдать в архив». Архивное дело Р.13511 Каная Баранбаева // ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында) – Алматы: Ш.Уәлиханов атындағы ТЭИ, 2021 ж. 6 қазан;

– Балтабаева К.Н. Казахстанские беженцы 1916–1930-е годы // Ш.Ш. Уәлиханов атындағы ТЭИ, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті және Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия ұйымдастырған «Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін: ерекшеліктері мен ерекшеліктері» тақырыбындағы онлайн дөңгелек үстел, Нұр-сұлтан қаласы, 2021 ж. 26 ақпан;

– Балтабаева К.Н. Новые документы о судьбе Каная Боранбаева – репрессированного наркома юстиции Киргизской (Казахской) АССР // «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» – «Болашақ үшін естелік» халықаралық жобасы аясында «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі: тарих және жады» атты ғылыми-тәжірибелік форумы. Талдықорған қаласы, 2021 ж. 31 мамыр;

– Балтабаева К.Н. «Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары (1920–1953-жж.)»: источник по изучению политических репрессий казахов за пределами Казахстана // «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» – «Болашақ үшін естелік» халықаралық жобасы аясында «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі: тарих және жады» атты ғылыми-тәжірибелік форумы. Талдықорған қаласы, 2021 ж. 31 мамыр;

 1. БАҚ-тағы жарияланымдар – 6:

– Мұқаметханұлы Н., Балтабаева К.Н. 1916 жылы Қазақстаннан Қытайға өткен босқындар // Egemen Qazaqstan. 1921 ж. 8 маусым;

– Балтабаева К.Н. «Баранбаев виновным себя НЕ ПРИЗНАЛ» // Юридическая газета. 2021ж. 1 маусым;

– Калыбекова М.Ч., Кочиев Э.Р.  Репрессированы, но не забыты // Вечерний Алматы. 2021 ж. 27 мамыр, №63. – 21-б.;

– Кочиев Э.Р. Статья под названием «Объективно и реалистично» // Вечерний Алматы. 2021 ж. 28 қаңтар;

– Рыскулов Т.А. Вдали от Родины // Вечерний Алматы № 63, 2021 ж. 27 мамыр,  бейсенбі.– 21-б.

– КочиевЭ.Р по Посланию Президента Казахстана Касым-ЖомартТокаева под названием «Зная прошлое, смотрим в будущее» // Вечерний Алматы. 2021 ж. 7 қыркүйек, №106-107.

Зерттеу тобының мүшелері:

 1. Кабульдинов Зиябек Ермуханович – ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, тарих ғылымдарының докторы, профессор – 54 жаста, еңбек өтілі 29 жыл, жоба жетекшісі, ҚР БҒМ «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері (2017 ж.), 4 монографияның, 7 оқу құралының, ҚР БҒМ ұсынған 3 оқулық пен хрестоматияның, 500-ден астам ғылыми мақалалардың авторы, 3 ұжымдық монографияның бірлескен авторы. 40-тан астам ғылыми жобалардың қатысушысы және жетекшісі (2000-2020 жж.). Оның жетекшілігімен 5 кандидаттық және докторлық диссертация қорғалды. Жұмыстың бағыты мен сипаты – БҒҚ, ғылыми жобаны басқару және үйлестіру. Жоғары рейтингтік ғылыми мақалаларды жариялау және мұрағаттық құжаттар жинағын және ұжымдық монографияны дайындауға қатысу. Бағдарлама шеңберінде жоба тақырыбы бойынша мұрағаттық құжаттарды жинаумен, материалдарды талдау және жүйелеумен, сондай-ақ ғылыми еңбектерді жариялаумен айналысатын болады. Ұжымдық монографияны, мұрағаттық және жазбаша құжаттар жинағын әзірлеуге, жоғары импакт-факторы бар ғылыми мақалаларды және БАҚ-та мақалаларды, сондай-ақ конференция материалдарын жариялауға қатысады.
 2. 2. Абдырахманов Толобек Абылович – тарих ғылымдарының докторы, профессор, 55 жаста, еңбек өтілі 35 жыл, Қырғызстанда жаппай саяси қуғын-сүргінді зерттеумен айналысады: оның жетекшілігімен қуғын-сүргін құрбандарының 10 томы жарық көрді (Бішкек, 2020 ж.). Жұмыстың бағыты мен сипаты – ЖҒҚ, Қырғызстан аумағындағы саяси қуғын-сүргінді зерттеу, жоғары рейтингті журналдарда жариялау және мұрағаттық құжаттар жинағын дайындау, ұжымдық монографияның бір бөлігін дайындауға қатысу, ғылыми журналдарда ғылыми мақалаларды және БАҚ-та мақалаларды жариялау.
 3. Джумашев Аскар Мамбетович – тарих ғылымдарының докторы, 52 жаста, Ғылым академиясы жүйесіндегі жұмыс өтілі 30 жыл, ЖОО оқытушылық қызметі 17 жыл. Өзбекстан Республикасы Ғылым Академиясының Қарақалпақ бөлімшесінің гуманитарлық ғылымдар ғылыми-зерттеу институтының тарих бөлімінің меңгерушісі, Нүкіс, Қарақалпақстан / Өзбекстан. Ғылыми бағыттары: ХХ ғасырдағы Қарақалпақ мемлекеттілігі, саяси элита, Кеңес өкіметінің ұлттық және репрессиялық саясаты, ұжымдастыру саясаты, Экология және демография мәселелері, т.б., 80-нен астам жарияланымның авторы. Александр фон Гумбольдтқорының Гумбольдт университеті, Берлин, Германия, Герда Хенкель қорының DAAD стипендианты. Берлин қаласындағы Гумбольдт университетінде (Германия) тағылымдамадан өтті. Жұмыстың бағыты мен сипаты – ЖҒҚ, жоба тақырыбы аясында мұрағат және кітапхана қорлары бойынша материалдарды жинау және өңдеу, жоғары рейтингті журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау, мұрағат құжаттары жинағын дайындауға қатысу. Жоба шеңберінде зерттелетін мәселе бойынша материалдарды жинаумен, ғылыми өңдеумен айналысатын болады. Ғылыми мақалалардың жарияланымдарын, сондай-ақ Өзбекстан бойынша монографияның бөлімін дайындауға қатысу жоспарлануда.
 4. Қалшабаева Бибизия Кенжебековна, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент – 60 жаста, еңбек өтілі 35 жыл, жобада ЖҒҚ, 1 монографияның, 4 оқу-әдістемелік құралдың және отандық және шетелдік журналдарда жарияланған 150-ден астам ғылыми мақалалардың авторы. Жұмыстың бағыты мен сипаты – ЖҒҚ, Қазақстан мен Түркіменстан мен Өзбекстанда зерттелетін мәселелер бойынша мұрағаттық материалдарды жинау және өңдеу. Аралық және қорытынды есептерді жазу. Жоба аясында Қазақстан мен Орта Азия елдерінде зерттелетін мәселелер бойынша мұрағаттық және жазбаша материалдарды жинаумен және өңдеумен айналысатын болады, оқу, ұжымдық монографиялар мен ғылыми және ғылыми-көпшілік мақалаларды дайындауға қатысу жоспарлануда.
 5. Байдилдеев Жумагул Рыскулбекович – тарих ғылымдарының кандидаты, доцент – 46 жаста, еңбек өтілі 21 жыл, жобада ЖҒҚ, 30-дан астам ғылыми-көпшілік мақалалардың, 20 ғылыми-деректі кітаптардың, 100 ғылыми мақалалардың авторы (қырғыз, орыс, қазақ және түрік тілдерінде). Жұмыстың бағыты мен сипаты – ЖҒҚ, жоба тақырыбы аясында мұрағаттық және кітапханалық қорлар бойынша материалдарды жинау және өңдеу, жоғары рейтингтік журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау, мұрағаттық құжаттар жинағын дайындауға қатысу. Жоба аясында зерттелетін мәселе бойынша материалдарды жинаумен, ғылыми өңдеумен айналысатын болады. Ғылыми мақалалардың жарияланымдарын, сондай-ақ Қырғызстан бойынша монографиялар бөлімін дайындауға қатысу жоспарлануда.
 6. Балтабаева Кульгазира Нуранова – тарих ғылымдарының кандидаты, доцент – 65 жаста, еңбек өтілі 35 жыл, жобада ЖҒҚ. Кеңес дәуірінің тарихы бойынша маман. Мемлекеттік органдардың тапсырысы бойынша жобалардың жетекші орындаушысы, Ресей мен Қазақстан ғалымдарының ғылыми монографияларының рецензенті және жауапты редакторы. 3 монографияның және 300 мақаланың авторы, Кеңес дәуірінің тарихы мен тарихи тұлғатану мәселелері бойынша ғылыми конференциялардың ұйымдастырушысы және баяндамашысы. Ресей (Мәскеу, Новосібір, Омбы, Томск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Тюмень) және Қазақстан мұрағаттарында жұмыс тәжірибесі бар. Ресей мен Қазақстандағы қазақ зиялыларының, соның ішінде сталиндік режим әсерінен қуғын-сүргінге ұшырағандардың (Әлихан Бөкейханов, Мұхамеджан Тынышпаев, Әбілқайыр Досов және т.б.) өмірлері мен шығармашылық қызметтері туралы бірқатар мақалалардың авторы. Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылын өткізу және жалпыұлттық келісімге және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алуға арналған республикалық іс-шараларды ұйымдастыру жөніндегі мемлекеттік комиссия мүшесінің жұмыс тәжірибесі бар. Жұмыстың бағыты мен сипаты – ЖҒҚ, жоба тақырыбы аясында мұрағаттық және кітапханалық қорлар бойынша материалдарды жинау және өңдеу, жоғары рейтингтік журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау, мұрағаттық құжаттар жинағын дайындауға қатысу. Жоба аясында зерттелетін мәселе бойынша материалдарды жинаумен, ғылыми өңдеумен айналысатын болады. Ғылыми мақалалардың жарияланымдарын, сондай-ақ Қырғызстан бойынша монографиялар бөлімін дайындауға қатысу жоспарлануда.
 7. Калыбекова Манара Чальтеновна – 51 жаста, жұмыс тәжірибесі 26 жылдан аса, тарих ғылымдарының кандидаты, Бельгия Еуропалық Университетінің құрметті профессоры, «Болашақ» халықаралық стипендиясының лауреаты (Ұлыбритания, 2013-2014), “2018 жылғы Университеттің үздік оқытушысы”грантының лауреаты. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері 150-ден астам ғылыми жарияланымдарда көрсетілген. Хирш-5 индексі бар (Scholar Citations), 51 сілтеме. Оның жетекшілігімен 1 докторлық диссертация және 40 кандидаттық диссертация қорғалды. Авторлық құқықты мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі – 4. Жұмыстың бағыты мен сипаты – ЖҒҚ, жоба тақырыбы аясында мұрағат және кітапхана қорлары бойынша материалдарды жинау және өңдеу, жоғары рейтингті журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау, мұрағат құжаттары жинағын дайындауға қатысу. Жоба шеңберінде зерттелетін мәселе бойынша материалдарды жинаумен, ғылыми өңдеумен айналысатын болады. Ғылыми мақалалардың жарияланымдарын, сондай-ақ Тәжікстан бойынша монографияның бөлімін дайындауға қатысу жоспарлануда.
 8. Касымова Дидар Бейсенгалиевна – 59 жаста, жұмыс тәжірибесі 35 жылдан аса, тарих ғылымдарының кандидаты. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері 90-нан астам ғылыми жарияланымдарда көрсетілген. Жұмыстың бағыты мен сипаты – ЖҒҚ, жоба тақырыбы аясында мұрағат және кітапхана қорлары бойынша материалдарды жинау және өңдеу, жоғары рейтингті журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау, мұрағат құжаттары жинағын дайындауға қатысу. Жоба шеңберінде зерттелетін мәселе бойынша материалдарды жинаумен, ғылыми өңдеумен айналысатын болады. Ғылыми мақалалардың жариялануын, сондай-ақ Түркіменстан бойынша монографияның бөлімін дайындауға қатысу жоспарлануда.
 9. Куркеев Ержан Маралұлы – тарих магистрі, 29 жаста, еңбек өтілі – 8 жыл, PhD докторант, жоба орындаушысы, 10-нан астам ғылыми жарияланымдардың авторы. Жұмыстың бағыты мен сипаты – ҒҚ, ғылыми мақаланы дайындау үшін зерттелетін мәселелер бойынша мұрағаттық материалдарды жинау және өңдеу. Жоба аясында зерттелетін мәселе бойынша материалдарды жинаумен, ғылыми өңдеумен, сондай-ақ жоғары импакт-факторы бар ғылыми мақалаларды жариялаумен, сондай-ақ аралық және қорытынды есептерді дайындаумен айналысатын болады.
 10. Кочиев Эльнур Рафик-Оглы – халықаралық қатынастар магистрі; жұмыс бағыты мен сипаты – КҒҚ, жоба тақырыбы аясында мұрағат және кітапхана қорлары бойынша материалдарды жинау және өңдеу, жоғары рейтингті журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау, мұрағат құжаттары жинағын дайындауға қатысу. Жоба шеңберінде зерттелетін мәселе бойынша материалдарды жинаумен, ғылыми өңдеумен айналысатын болады. Ғылыми мақалаларды жариялауға, сондай-ақ Тәжікстан бойынша жинақтың бөліміне қатысу жоспарлануда.

Жоба бағыты бойынша зерттеу тобының негізгі қызметкерлерінің жарияланымдары:

 1. Kabuldinov Z. “Alien Elements” in the Social Structure and Everyday Life of City Population in Northern Kazakhstan in the 1920s (as exemplified by Akmolinsk). // Life Science Journal. – 2014. – Vol.11 – Iss. 9 – P. 348-351. ISSN 1097-8135SJR_2014: 0,161 (Scopus) – 0,7 (coauthor – Kozybayeva M.M.)
 2. Kabuldinov Z. City Family of North Kazakhstan in 1920-1930s. // The Anthropologist. International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2015. – Vol. 22 (3) – P. 560-567 (Thompson Reuters) – 0,7 (coauthor – Kozybayeva M.M.) https://doi.org/10.1080/09720073.2015.11891916
 3. Kabuldinov Z. The customs of politeness among Russian Kazakhs // The Anthropologist. International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2016. – Vol. 22 (3) – P. 560-567 (Thompson Reuters) (Absadykov A., Issenov, O., Aitmukhambetov, A., Berdyguzhin, L.) https://doi.org/10.1080/09720073.2016.11892142
 4. Kabuldinov, Z. Civil and legal activities of the lawyer Turlybayev in Siberia at the beginning of the 20th century // Bylye Gody. – 2017. – Vol. 44, Is. 2. – P. 597-607 (Baidaly R.Zh., Aitmuhambetov, A.A., Nauryzbaeva, E.K.) DOI:10.13187 / bg.2017.2.597 – Scopus базасында CiteScore журналы процентиль – 87%
 5. Kabuldinov, Z. Sultanmamet Sultan and His Diplomacy in Relations with the Russian Regional Authorities in the Area of the Middle Irtysh Region (the 2nd Half of 18th Century) // Istoriya. – 2019. – Vol. 1(75) – P.79-99. DOI: 10.18254 / S0002571-7-1
 6. Kabuldinov, Z. Muslim prisoners of World War I in the camps of the triple alliance countries // Bylye Gody. – 2020. – Vol. 55. Is.1 – P. 352-359 (Kokebayeva, G.K., Mukhazhanova, T.N., Akhmetova, Y.T.). DOI: 10.13187/bg.2020.1.352 – Scopus базасында CiteScore журналы процентиль – 87%
 7. Kabuldinov Z. Kazakh migrants within West Siberia during famine in Kazakhstan in the beginning 30-ies of XX centure // Қазақстан мұрағаттары – Астана, 2012 – №3 (23)–С.19-23.
 8. Кабульдинов З.Е. Жумабай Шаяхметов – видный общественный и государственный деятель Казахстана// Доклады Казахской Академии образования. – Астана, 2011, №3-4, С. 84-88.
 9. Кабульдинов З.Е. Репрессии среди омских казахов: некоторые восстановленные страницы истории // IV Омские исторические чтения материалы региональной научной конференции – Омск, 2017. – С. 147-151
 10. Кабульдинов З.Е. Массовые откочевки населения из республики и роль Турара Рыскулова в спасении голодающего казахского населения (в начале 30-х годов 20 века) // Сборник материалов Международной научной конференции на тему «Незабвенные великие личности казахской нации», приуроченная к 125 летию выдающегося государственного деятеля Турара Рыскулова. – Шымкент, 2019.- с. 20-26
 11. Кабульдинов З.Е. Особенности пребывания казахов-откочевников в Сибири (в начале 30-х годов 20 века) // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Региональной общественной организации Сибирскоий центр казахской кульутры «Молдир» «Казахи в Ервазийском пространстве: история, кульутра и социо-кульутрные процессы. – Омск, 14-15 мая 2014 г. – Омск, 2014 – С.199-203
 12. 12. Абдырахманов Т.А. Миграционная политика в Казахстане и Кыргызстане: история и современность Монография. – Шымкент, 2013. (соавтор).
 13. Абдырахманов Т.А. История кыргызов и Кыргызстана / Монография. – Шымкент, 2015.
 14. 14. Абдырахманов Т.А. К вопросу колониального завоевания Кыргызстана // Вестник КГУ им. И. Арабаева, спец. Выпуск «Кыргызстан и современный мир: геополитический аспект». – 2014.
 15. Абдырахманов Т.А. Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары (1920-1953 ж.) – Бишкек, 2018 – Т. 1-10.
 16. Қалшабаева Б. Орталык Азия қазақтары (тарихи-этнографиялык зерттеу). – Алматы, 2011.
 17. Калшабаева Б. Некоторые проблемы истории формирования казахской диаспоры Кыргызстана // Этносоциальные и этнокультурные процессы в Средней Азии: история и современность. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти ученого-этнографа Какен Мамбеталиевой. – Бишкек, 2010.
 18. Калшабаева Б. Родовой состав и расселение казахов Туркменистана // Вестник Прикаспия. Археология. История. Этнология. – Элитса, 2010. – 2. С. 144-149.
 19. Балтабаева К.Н. Год межнационального согласия и памяти жертв политических репрессий // Вестник Министерства науки – Академии наук РК. – 1997. – № 6. – С. 14–16.
 20. 20. Балтабаева К.Н. Мухамеджан Тынышпаев и некоторые проблемы истории казахов // Железнодорожный транспорт Казахстана: история и перспективы экономического роста: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Алматы: КазАТК, 2004. – Т. 2. – С. 100–104.
 21. Балтабаева К.Н. Расширение казахской диаспоры в конце 20–30 гг. XX в. // Ғасырлар бойы созылған қасирет. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандардың еске алу күніне арналған респ. ғыл.-тәжірибелік конф. материалдары. – Қарағанды, 2012. – С. 25–31.
 22. Балтабаева К.Н. Әлихан Бөкейханның ұлтты рухани жетілдіру жайлы философиялық ой-түйінділеулері // «Әлихан Бөкейхан және Алаш тағылымы» атты Респ. ғыл.-тәжірибелік конф. материалдары. – Қостанай: Ахмет Байтұрсынов ат. Қостанай мемлекеттік университеті, 2016. – 154–158 б. (К. Қоңырбаевамен бірге).
 23. Куркеев Е.М. Оңтүстік-Батыс Сібір қазақтарының XVIII-XX ғасырлардағы этнографиялық зерттелу тарихынан // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршысы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. N 2 (61), 2019. – С. 324-327.
 24. Куркеев Е.М. Этникaлық және ұлттық cәйкеcтіктің кейбір мәcелелері // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 2(18) 2019.