ККСНВО makaleleri


2018


 1. Абылхожин Ж.Б., Бурханов Б.Б., Кубеев Р.Ж. Октябрьская революция 1917 года и ее социальная база: научная несостоятельность некоторых традиционных историографических мифологем // Вестник Карагандинского университета. Серия «История. Философия». – Караганда, 2018. – № 2 – С. 21–29. – URL: https://history-philosophy-vestnik.ksu.kz/apart/2018-90-2/3.pdf.
 2. Әбікей А.М. Aстана мемлекеттілігіміздің нышыны // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. № 2 (57). – Алматы, 2018. – 39–43 б. – URL: https://bulletin-histsocpolit.kaznpu.kz/index.php/ped/issue/view/43/49 (авторлық бірлестікте).
 3. Әбікей А.М. Саттардың жазушы ретінде қалыптасуы // Қазақ тарихы. – 2018. – № 5 (162). – 38–40 б. – URL: https://kaztar.kz/wp-content/themes/bolid/documents/5-18.pdf.
 4. Әпендиев Т.Ә. Қазақ ханы Алиакбардың тарихи қолжазбасы // ҚР ҰҒА хабаршысы. – 2018. – № 2. – 116–119 бб.
 5. Әпендиев Т.Ә. Қабылбек Сарымолдаевтың өмірі және саяси қызметі // ҚазҰПУ хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. – 2018. – № 3. – 347–353 бб.
 6. Әпендиев Т.Ә. Әзімхан Кенесариннің қоғамдық-саяси қызметіт// Отан тарихы. – 2018. – № 4. – 124–136 бб.
 7. Жетписбай Н. Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс алдындағы Кіші жүздегі әлеуметтік-саяси жағдай // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – 2018. – № 3 (15). – URL: https://edu.e-history.kz/kz/publications/view/937.
 8. Калыбекова М.Ч. Жұмағали Тілеулиннің қоғамдықсаяси және ағартушылық қызметі // Вестник ЖенПУ. – 2018. – № 4 (76). 105–109 бб. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhmaalitileulinnioamdysayasizhneaartushylyyzmeti.
 9. Kassymova D.B. TurksMeskhetians of Kazakhstan: geopolitical context of repatriation options // КазНУ им. аль-Фараби. Хабаршы. Тарих сериясы. – 2018. – № 4 (91). –  С. 41–49.
 10. Құрманалина Н.Н. Қазақ-жоңғар соғысының төңкеріске дейінгі тарихнамасынан // Отан тарихы. – 2018. – № 3(83). – Б. 112–120.
 11.  Құрманалина Н.Н. Қазақ-жоңғар соғысының тарихнамасынан (1953–1991 жж.) // Edu.e-history.kz электрондық ғылыми журналы. – 2018. – URL:http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/846.
 12.  Құрманалина Н.Н. Қазақ-жоңғар соғысының көршілес елдердегі тарихнамасынан. 2018. – URL:https://edu.e-history.kz/kz/publications/view/960.
 13. Құрманалина Н.Н. Абылай хан тұлғасы мен оның қазақ-жоңғар күресіндегі қызметінің зерттелу мәселелеріне орай // Хабаршы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2018. – № 3(58). – 212–216 б.
 14. Морякова М.Т. О некоторых вопросах казахскомогульских отношений в научном наследии В.П. Юдина // Электронный научный журнал «edu.ehistory.kz». – 2018. – № 3(15).
 15. Құдайбергенова А.И. Тың және тыңайған жерлерді игеру жылдарындағы Қазақстанның этнодемографиялық дамуы // Отан тарихы. – 2018. – № 4 (84). – Б. 67–77. ISSN 1814–6961. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/20/21.
 16. Құдайбергенова А.И. Қазақстандағы субэтникалық топтардың статистикалық материалдардағы көрінісі // edu.e-history.kz. – 2018. – № 3(15). – URL: https://edu.e-history.kz/kz/publications/view/988.
 17. Құдайбергенова А.И. Отанын сатқандар әйелдерінің Ақмола лагері» тамұғында // edu.e-history.kz. – 2018. – № 4(16) (в соавторстве с Г.А. Омарова, К.М. Мурзаходжаев). – URL: https://edu.ehistory.kz/ru/publications/view/1000.
 18. Маргулан А.С. Analysis of historical processes on the basis of formational and civilizational approaches // Оtan tarikhy. – 2018. – № 2. – Р. . – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/18/19.
 19. Murzahodzhaev K.M., Kubeyev R.D., Оn some matters of jadidist educational institutions in Кazakhstan in the context of traditionalism and modernism correlation // Отан тарихы. – 2018. – №1(81). – С. 165–180.
 20. Мурзаходжаев К.М., Кудайбергенова А.И., Омарова Г.А.Отанын сатқандар әйелдерінің ақмола лагері» тамұғында // edu.e-history.kz. – 2018. – № 4(16).
 21. Оразов Р.Е. Сыздық Сұлтанның Хиуа хандығындағы азаттық қозғалысқа араласуы // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2018. – № 2(57). – 279–287 бб. – URL: http://rmebrk.kz/journals/4640/19077.pdf.
 22. Рустемов С.К. Тарихтың қоғамдағы орны мен методологиясы мәселелерінің Ш. Маржани еңбектерінде көрініс табуы хақында // Отан тарихы. – 2018. – № 1. – 175–181. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/17/18.
 23. Рустемов С.К.  Қазақ-түрік байланыстары тарихынан (ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың бас кезі) // Отан тарихы. – 2018. – № 2. – 44–54 б. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/18/19.
 24. Рустемов С.К. «Шуро-и-улема» ұйымының құрылуы мен қызметі  // edu-history.– 2018. – № 2. – URL: https://edu.e-history.kz/kz/publications/view/893.
 25. Садвокасова З.Т. Преференции в колониальной политике самодержавия в Казахстане // Отан тарихы. – 2018. – № 2 (82). – С. 70–80. – URL: https://otan.history.iie.kz/main/issue/view/18/19.
 26. Уалтаева А.С. Тамгалытас и Кайши – памятники ламаистского культа в Жетысу // Мир большого Алтая. – 2018. – № 4(3). – С. 388–394 (соавт. Григорьев Ф.П, Железняков Б.А.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36414486  (Russian Science Citation Index).
 27. Уалтаева А.С. Движение «Алаш» в пространстве исторической памяти (источниковедческий и археографический обзор материалов Архива Президента Республики Казахстан) // Мир большого Алтая. – 2018. – № 4(3). – С. 394–412. – URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36414480 (Russian Science Citation Index).
 28. Шотанова Г.А. Политика колониальных властей по отношению к казахскому народу в материалах Государственного архива Астраханской области» // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» сериясы. – 2018. – № 4(64). – URL: http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20190308093637.pdf.