Monograflar


2020


 1. Абдулина А.Т. К истории архивного строительства в Казахстане (1918–1945). – Алматы: Эверо, 2020. – 300 с.
 2. Абылхожин Ж.Б. Постсталинский период в истории Казахстана: череда обреченных реформ и несостоявшихся деклараций (1953–1991 гг.) – Алматы: КБТУ, 2020. – 468 с.
 3. Абылхожин Ж.Б., Бурханов Б.Б., Кубеев Р.Д., Крупко И.В. в соавторстве Мифотворческие тенденции и фальсификации в современной историографии Казахстана как угроза модернизации общественного сознания (рукопись монографии) – Алматы, 2020.
 4. Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық. Көп томдық жинақ: 2 т. Құрастырушы: Т. Байқұлов, тех. редакция Маргулан А.С. –Алматы: «Базарбаева» ЖК, 2020. – 673 б.  – URL: https://zhambyl-archive.kz/%D3%99ulie-ata-%D3%A9%D2%A3irindegi-asharshyly%D2%9B-atty-kitap-zhary%D2%9B-k%D3%A9rdi/?print=pdf.
 5. Болатхан А. Казахи и Хивинское ханство // Каскелен: коллективная монография. – 2020. – С. 57–75. Раздел: Архив хивинских ханов (соавт. Тулебаева Ж., Аллаева Н.).
 6. Борбасов С.Н., Тоқтабай А.У., Жәди Шәкен. Қожаберген батыр Жәнібек ұлы. Бас редакторы Қабылдинов З.Е. – Алматы, 2020.
 7. Из истории Казахстана (XVIII – первая половина XIX веков). // Коллект. монография / [М.Ж. Абдиров, А.К. Избаиров, З.Е. Кабульдинов, Г.А. Шотанова и др.]; под ред. Кабульдинова З.Е., тех. редакция Маргулан А.С. – Алматы: Изд-во ИП «Базарбаева», 2020. – 592 с. (492–538)
 8. Инкорпорированные и внежузовые группы в составе казахов (XVIII – начало XX в.). // Коллективная монография / Е. Абиль, А. Исин, Г.А. Шотанова и др., тех. редакция Маргулан А.С. – Алматы: Атамура, 2020. – 401 с. – URL: https://www.kaznu.kz/ru/17282/news/one/23399/.
 9. Каипбаева А.Т. Ілияс Омаров мемлекет және қоғам қайраткері (1912-1970 ж.) Монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 180 б. + 8 бет жапсырма
 10. Козыбаева М.М. и др. Казахстанская модель общенационального согласия и единства Н.А. Назарбаева в контексте модернизации общественного сознания. Монография. – Нур-Султан, 2020. – 423 с.
 11. Мухатова О.Х. Тарихи жадта сақталған есімдер. Монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 253 б. ISBN 978-601-04-5123-0
 12. Мухатова О., Кокебаева Г., ЖугенбаеваГ., Каипбаева А., Оразов Р. Қазақcтандағы ұлттық бірегейлікті сақтау мен нығайту ауқымындағы ұлт-азаттық қозғалыстар (ХVІІІ ғ. соңы – ХХ ғ. басы). Ұжымдық монография. – Алматы: ЖШС Литера-М, 2020. – 560 б.
 13. Саркенова К.А. «Әл-Фараби» тұлғалық энциклопедиясы (қазақ және орыс тілдерінде). – Алматы, 2020. – 684 б. + 20 б. жапсырма (әл-Фараби энциклопедиясын әзірлеуге қатысқан шығармашылық топ мүшесі әрі авторларының бірі).
 14. Тоқтабай А. Қазақтың киелі жерлері (тарихи-архитектуралық, этнографиялық зерттеулер, мақалалар, фольклорлық деректер). – Алматы: «Литера-М» ЖШС, 2020. – 348 б.
 15. Уалтаева А.С. Қазақстан республикасы қарақалпақтары арасындағы этно-мәдени үрдістер (Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша). – Алматы: Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, «Формат-Принт» баспасы, 2020. – 181 бет.