«ОТАН ТАРИХЫ» ЖУРНАЛЫНЫҢ АВТОРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 24.04.2018

Мақаланы жазу ережесі: Мақала көлемі 1 аралық, 14 шрифтпен жазылғанда 10-15 беттен кем емес, А4 форматта. Оң, сол жағы 2 см, төменгі және жоғары жағы – 2 см. Негізгі мәтін Word редакторында теріледі. Негізгі мәтіннің шрифтісі – Times New Roman. Мәтін 14 шрифтпен жазылғанда 10-15 беттен кем болмасын, 1 аралық. Стиль біркелкі болу үшін шрифтік бөлуді қолданбаңыз
?>