IMG_2482

Құрманалина Нұргүл Нұрсұлтанқызы

Тарихнама, деректану және заманауи методология бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері

PhD

Тел.: 87714630863, e-mail: nurgulca@mail.ru

 

Биографиясы

Құрманалина Нұргүл Нұрсұлтанқызы 1985 ж. 1-мамыр күні Алматы облысы Ақсу ауданының Сағабиен ауылында дүниеге келді. 2002 ж. сол жерде Т. Тоқтаров ат. Орта мектепті үздік бітірді.

Абай атындағы ҚазҰПУ тарих факультетінің студенті (2002-2006), аталған университеттің магистратурасында оқып, тәмамдады (2006-2008).

Ғылыми еңбек жолын 2009 ж. Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында лаборант ретінде бастады.

2013-2016 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ тарих, археология және этнология факультетінің PhD докторанты. 2017 ж. «Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресінің тарихнамасы (XVII-XVIII ғғ.)» тақырыбында PhD докторлық диссертациясын қорғады. Отандық кеңесшісі – т.ғ.д., профессор Т.Ә. Төлебаев, ал шетелдік кеңесшісі –  доктор Ширин Акинер (Ұлыбритания). Докторантура бағдарламасы бойынша Кембридж университеті жанындағы Орталық-Азия Форумында ғылыми тағылымдамадан өтті.

 

Ғылыми бағыты

Қазақ-жоңғар күресінің тарихнамасы мәселелерімен айналысады, жаңа заман тарихына, ауызша тарихқа және қазақтардың киелі жерлерін зерттеу ісіне ден қойып жүр.

Ғылыми-зерттеу шығармашылығындағы негізгі ғылыми бағыттары жүзеге асырылған жобалармен байланысты, мәселен: «Қазіргі Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа енуі: Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамалары және тарих ақиқаты» (2009-2011 жж.), «Қазақстан тарихы және балама тарихнама: тарихи білімнің балама нұсқасына сыни талдау (2012-2014 жж.)», «Халық жадындағы құжаттық хроникалар: пәнаралық синтез әдістерімен деректанулық зерттеу (компьютерлендірілген талдау және мәліметтер базасын құру)» (2015-2017 жж.) атты іргелі зерттеу және Қазақстанның киелі жерлер географиясы бойынша (2017) жобалардың орындауға атсалысты. 2018 ж. бері Өзбекстандағы қазақтардың киелі жерлері және тарихи энциклопедия бойынша жобалардың орындаушысы.

 

Жарияланымдар

Республикалық және халықаралық басылымдарда 40-дан астам мақалалары жарияланған.

1           ХІХ ғ. қазақ қоғамындағы жатақтардың жағдайының орыс тарихнамасында зерттелуі //«Президенттің 2008 жылғы Халыққа жолдауына сәйкес туындаған қоғамдық ғылымдардың проблемалары» (тарих факультетінің магистранттарының мақалалар жинағы) Абай ат. ҚазҰПУ. – Алматы, 2008. – Б. 64-69.

2            Шоңай батыр тарихынан // «Аудиовизуалды құжаттар тарихи білім жүйесінде» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 15 қараша 2013. / Жауапты ред. Н.К. Алпысбаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 252 б. – Б. 125-128.

3           Ел аузындағы Көтентәуіп әулие тарихынан // Бекмаханов оқулары аясындағы «Е.Б. Бекмаханов және тарихи тұлғаларды тану мәселелері»: халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – Б. 107-110.

4           Из современной казахстанской историографии этнонима «калмык» // Материалы Международной (заочной) молодежной научно-практической конференции «Наука в современном мире» / под общ. ред. А.И. Вострецова. – Нефтекамск: РИО ООО «Наука и образование», 2015. – С. 13-15.

5           Қазақ-жоңғар күресін зерттеудегі халық ауыз әдебиетінің орны // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных статей VІІІ Междунар. научн.-практ. инт.-конф. – Переяслав-хмельницкий, 2015. – Вып. 8, ч. 2. – С. 58-61. https://iscience.in.ua/arkhyv/22-23-dekabria-2015/isctoricheskie-nauki-3/863-kaxak-gon-1

6           Ойрат этнонимінің зерттелу тарихынан // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. (бірл. авт. Төлебаев Т.Ә.) URL: http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/277

7           Казахско-джунгарские отношения в трудах дореволюционных российских ученых // Bylye Gody. – 2016. – Vol. 41, Is. 3. – С. 753-760. (соавт. Тулебаев Т., Сексенбаева Г., Байгунаков Д.) http://bg.sutr.ru/journals_n/1472756644.pdf

8           Қазақ-жоңғар күресі мәселелерінің 1920-1953 жж. зерттелуі // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеум. ғыл. сериясы. – 2016. – № 3 (50). – Б. 310-315.

9           Некоторые вопросы современной российской историографии казахско-джунгарских отношений // Bylye Gody.– 2016. – Vol. 39, Is. 1. – С. 253-260. (соавт. Тулебаев Т., Алпысбаева Н.) http://bg.sutr.ru/journals_n/1458582608.pdf

10       Жоңғарлар туралы қытай тарихнамасынан // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. – 2016. – № 3(82). – С. 54-60. (бірл. авт. Қанай Ө.)

11       Халық ауыз әдебиетіндегі қазақ-жоңғар күресінің кейбір мәселелері // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғыл. сер. – 2016. – № 2 (49). – Б. 366-371.

12       М. Тынышбаевтың Ақтабан шұбырынды… туралы тұжырымдарына орай // Интеграционные процессы в науке в современных условиях: матер. межд. научн.-прак. конф. – Прага, 2016. – Б. 138-141. https://elibrary.ru/item.asp?id=28169983

13       История русско-крымских отношений: новая книга – новый взгляд // Евразийский союз ученых (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал. №2(23) / 2016. Часть 3. – С. 141-143. (соавт. Тулебаев Т.А.) http://euroasia-science.ru/istoricheskie-nauki/istoriya-russko-krymskix-otnoshenij-novaya-kniga-novyj-vzglyad/

14       Nomadic Empire and Its Enemy: The Views of English-speaking Historians // «The Ninth International Conference on Eurasian scientific development». Proceedings of the Conference. Austria, Vienna. 2016. – Р. 53-57. (co-author Tulebaev T.) http://ppublishing.org/upload/iblock/291/Conf-Eurasia-09.pdf

15       Тәуелсіз Қазақстандағы қазақ-жоңғар күресінің зерттелу мәселелері // Отан тарихы. – №3. – 2017. – Б. 37-52.

16        Қазақ-жоңғар қатынасы алыс шетел зерттеушілерінің еңбектерінде // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. URL: http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/725. – 2017.