Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

ХХ ғ. Қазақстан тарихы бөлімінің меңгерушісі


Аты-Жөні: Закарья Рахметолла

Лауазымы: Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының, ХХ ғ. Қазақстан тарихы бөлімінің меңгерушісі.

Ғылымидәрежесі, атағы: тарих мамадығының PhD докторы

Мамандығы: Тарих, Құқықтану

Байланысдеректері:

Ұялы телефоны: +77017951782

e-mail: krzakarya@gmail.com

Туғанкүні мен жері: 15 қараша 1993 ж. Ақтөбе қаласы.

Білімі: жоғары

Кәсіби тәжірибе:

Ғылымиқызығушылықтары: ғылыми қызығушылықтары кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихын зерттеумен байланысты. Гранттық қаржыландырудың 7 ғылыми жобасының және бағдарламалық-нысаналы қаржыландырудың 1 ғылыми жобасының орындаушысы болды.

Жобаларға қатысу:

1. 1916 жылғы Қазақстан мен Орта Азия халықтарының ұлт-азаттық көтерілісіндегі шетелдік державалардың саяси ықпалы

2. Атырау облысының ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі тарихы

3. 1920-1925 жылдардағы қазақ автономиясының Орынбор кезеңінің зерттелмеген аспектілері: Қазақ АССР құрылуының 100 жылдығына.

4. Түркістан ұлттық бірлестігі және оның екінші дүниежүзілік соғыстағы әскери тұтқындар арасындағы қызметі

5. Соғыстан кейінгі онжылдықтағы Қазақстан шаруалары: әлеуметтік трансформация және күнделікті өмір

6. ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Қазақстандағы жаппай саяси қуғын-сүргін және оңалту процестері: бірыңғай деректер базасын құру

7. Қазақстанның батыс өңірінің әскери тарихы (XVIII-XX ғасырлар)

Біліктіліктіарттыру:

Тілдерді білуі:

Дағдыларды меңгеру:

Компьютерлік дағдылар:MS Office, Adobe InDesign.

Кәсіби дағдылар:Еңбек, шаруашылық заңнамаларын қолдана отырып іс жүргізу, келісім-шарт жасай білу, іс жүргізушінің негізгі дағдыларын қолдану, құжат айналымын жұмыс істеу, мәселелерді талдау және шешу, процесстер мен ұжымды ұйымдастыру және басқару, оқытылатын пәннің ерекшелігіне сәйкес білім алушыны оқыту.

Жарияланымдары: отандық және шетелдік басылымдарда жарияланған 25-дан астам мақалалар мен шолулардың авторы.

Мақалалар мен баяндамалар:

  1. Ракишев Р.Т. Структура войска казахских кочевников // Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса: сборник материалов Международных научно-практических конференции за октябрь 2013 года /Под общ. ред. С.В. Кузьмина. – Казань, 2013. – С. 97-10 ISSN 2308-7641
  2. Ракишев Р.Т. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қалыптасу тарихы // Сборник материалов IX Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование – 2014». – Часть 1. – 11 апреля 2014 г., Астана. – С. 148-153 (Proceedings of the IX International Scientific Conference for students and young scholars “Science and education – 2014”. – Part 1. – 11.04.2014. – Astana. – P. 148-153) 
  3. Rakishev R.T. The Art of War and Organizational Structure of Kazakh Nomads Troops // Eastern European Scientific Journal. – № 5, 2014. – Р. 162-165. ISSN 2199-7977

4. Ракишев Р.Т. Боевой путь легендарной казахстанской 312-й стрелковой дивизии // Сборник материалов X Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование – 2015». – Астана. – С. 4797-4799 (Proceedings of the X International Scientific Conference for students and young scholars “Science and education – 2015”. – Astana. – P. 4797-4799) ISBN 978-9965-31-695-1

5. Ракишев Р.Т., Оразбаева А.И. Историческая феноменология и интерпретация войны // Актуальные проблемы военной истории Казахстана: Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 550-летию образования Казахского ханства (г. Астана, 30 ноября 2015 г.). / отв. ред. А.А. Мартынов. – Астана: Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан, 2015. – С. 134-137

6. Ракишев Р.Т. Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы әскери фактордың ролі / Астана. 2016. – 48 б. ISBN 978-6017882-01-3

7. Ракишев Р.Т. Феномен войны в кочевом обществе казахов: теоретико-методологический аспект // Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2016». Москва: МГУ.- 2016.- 11-15 апрель (электронный сборник)

8. Ракишев Р.Т. К изучению вопросов теории войны как составной части военной истории / Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане: Сб. статей международной научной конференции Фонда Первого Президента Республики Казахстан (г. Алматы, 20-21 октября 2016 г.). – Алматы, 2016. – С. 168-171

9. Rakishev R.T. Orbulak – Thermopylae: Historical analogies of Battles //«European Journal of Humanities and Social Sciences». – # 9-10. – 2016. – P. 58-72  

10. Ракишев Р.Т. Особенности военно-организационной структуры Казахского ханства в XIV-XVI веках //Гуманитарные проблемы военного дела. – №6, 2016. –  С. 13-17 

11. Ракишев Р.Т. Қазақхандығы (XV-XVII ғ.ғ.) әскерижасағыныңқұрылымдықүлгіерекшеліктеріжәнеәскеристратегиясы / Принята в сборник научно-методической конференции «Великая степь: военная история», приуроченной к 25-летию Независимости Республики Казахстан. Сборник в печати

12. Ракишев Р.Т.,  Оразбаева А.И.Орталық  Азия көшпенділерініңсоғыстабиғатынаәртүрліфакторларәсерініңтарихижәнефилософиялықталдауы / Сборник научных трудов  «Диалог двух культур Запада и Востока через призму единства и многообразия: древний мир, средневековье, новое и новейшее время» /отв. ред. В.Н. Вдовин. – Алматы: институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2017. – С. 198-203

13. Материалы ХХІХ Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2017. ‒ Вып. 29. ‒ С. 213-217

14. «Еуразия кеңістігіндегі Алаш қозғалысын  зерттеу: көзқарастар мен ұстанымдар» атты XIV халықаралық Еуразияғылыми форумы. – Астана қ., 25 қазан 2017 жыл.

15. «Миграционная политика Советской власти в 1920-1940 гг.» International innovative center “Perspektiva   plus”. MSBooks Publishing, Winnipeg, Canada. 2019.37-40 p.

16. Migration policy of the USSR in first half of xx century. International innovative center “Perspektiva   plus”. MSBooks Publishing, Winnipeg, Canada. 2020. 82-84 p.

17. 1920-1930 жылдар аралығындағы шетелдік саяси және еңбек мигранттарына қатысты Кеңес Одағының саясаты. Электронды ғылыми журнал «edu.e-history.kz» 2020 жыл.

18. Қеңес үкіметінің екінші дүниежүзілік соғысына дейінгі шетелдік мигранттарының көшіп келуіне қатысты саясаты. Электрондық ғылыми журнал «Туркестанский вестник». 55-62 бб.

19. Еуропалық эмигранттарға қатысты революция күрескерлеріне көмек көрсетудің халықаралық ұйымының қызметі. Электрондық ғылыми журнал«Туркестанский вестник». 64-72 бб.

20. Activities of the International Organization for Assistance to Revolutionary Fighters in Relation to European Emigrants. Электронды ғылыми журнал «edu.e-history.kz» 2021.

21.Культура Казахстана советского периода в немецкой историографии второй половины ХХ-начала ХХІ вв. «Отан тарихы» No1 (97) 2022. ISSN 1814 – 6961  E-ISSN: 2788-9718. DOI 10.51943/1814-6961_2022_1_41. С. 41-49.

  1. Kokebayeva G. Zakarya R. Evacuation and repression: the Spaniards’ life in Kazakhstan Evacuación y represión: la vida de los españoles en Kazajistán. Historia Contemporánea, 2022, 70, 919-950 https://doi.org/10.1387/hc.2235 ISSN 1130-2402 – eISSN 2340-0277 (Scopus). 919-950 бб.
  2. 1917 – 1940 ЖЖ. КСРО-ДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ЖҰМЫСКЕРЛЕР МЕН САЯСИ ЭМИГРАНТТАРДЫҢ ТҰРМЫСТЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫ. «ǴYLYM JÁNE BILIM – 2022» cтуденттер мен жас ғалымдардың XVII Халықаралық ғылыми конференциясы = ХVII Международная научная конференция студентов и молодых ученых «ǴYLYM JÁNE BILIM – 2022» = The XVII International Scientific Conference for students and young scholars «ǴYLYM JÁNE BILIM – 2022». – Нұр-Сұлтан: – …… б. – қазақша, орысша, ағылшынша. 4256-4258 бб.
  3. PREREQUISITES FOR MIGRATION OF EUROPEAN MIGRANTS TO THE USSR, AS WELL AS THEIR MAIN CATEGORIES. ISSN 2710-3994 «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 3 (31) 2022 https://edu.e-history.kz https://doi.org/10.51943/2710-3994_2022_31_3_81-97 IRSTI 03.09.55. 81-97 бб.
  4. THE REPRESSIVE POLICY OF THE SOVIET GOVERNMENT TOWARDS EUROPEAN EMIGRANTS. ISSN 2710-3994 «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 2 (30) 2022 https://edu.e-history.kz https://doi.org/10.51943/2710-3994_2022_30_2_112-124 IRSTI 03.09.55. 112-124 бб.