Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Дүниежүзілік тарих және сыртқы байланыстар бөлімінің меңгерушісі


Аты-жөні: КАЛЫБЕКОВА МАНАРА ЧАЛЬТЕНОВНА

Лауазымы: ҚР БҒМ ҒК Ч.Ч.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Сыртқы байланыстар, ақпараттық-ғылыми кластер бөлімінің меңгерушісі

Ғылыми дәрежесі, атағы: тарих ғылымдарының кандидаты

Байланыс мәліметтері: e-mail: k.manara@mail.ru.

Өмірбаяны: 1969 т.ж. 16 тамызда Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Дегерес ауылының тумасы

Білімі:

1988-1993 жж. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, тарих факультеті. Мамандығы: тарих, қосымша құқық мамандығымен.

  2005 ж. – «Қазақстан депортацияланған халықтардың қоныс аудару объектісі ретінде /1937-1956 жж. Тарихи аспект» тақырыбы бойынша тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін кандидаттық диссертация қорғады.

Кәсіби тәжірибе:

2020 жылдан қазіргі уақытқа дейін – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының сыртқы байланыстар, ақпарат және ғылыми кластер бөлімінің меңгерушісі. 

2019 – 2020 жж. – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері.

2011-2019 жж. – Абай атындағы ҚазҰПУ Қазақстан тарихы кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

2009-2011 жж. – Халықаралық Бизнес Университетінің (UIB) әлеуметтік пәндер кафедрасының қауымдастырылған профессоры. 

2005-2009 жж. – «Әділет» академиясы – ЖЖМ әлеуметтік пәндер кафедрасының доценті м.а.

2004-2005 жж. – «Әділет» академиясы – ЖЖМ аға оқытушысы.

1999 -2004 жж. – ҚР ТЖМ кадрлар және бақылау басқармасының бас маманы.

1993-1999 жж. – С.Мұқановтың мемориалдық мұражайының аға ғылыми қызметкері.

Көтермелеулері:

2009 ж. – Бельгия Еуропалық Университетінің құрметті профессоры (Honorar-professor).

2013-2014 жж. – «Болашақ» халықаралық грантының иегері (Бэкингем университетінде және Оксфорд университетінің Бодлиан кітапханасында ғылыми-зерттеу тағылымдамасынан өткен (2013 -2014 жж.).

2018 ж. – «ЖОО үздік оқытушысы 2018» грантының иегері.

Ғылыми қызығушылықтары: ғылыми қызығушылықтары Қазақстанға этностардың күштеп қоныс аудару тарихын, жаппай және саяси қуғын-сүргінді, лагерлік экономиканы және т. б. зерттеумен байланысты.  

–  Хирша индексінің болуы – 5 (Scholar Citations), i10-индекс – 2, 53 сілтеме.

– Докторлық диссертацияға басшылық (PhD) – 3.

– Магистрлік диссертацияларды қорғауға басшылық ету – шамамен 40.

– Бірнеше рет ғылым кандидаты ғылыми дәрежесін ізденушінің, оның ішінде тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуға шетелдік ізденуші Сон Ен Хуннің (Оңтүстік Корея) ресми оппоненті ретінде болды.

– Докторантура және магистратура бойынша 10-нан астам элективті курстардың авторы.

– ҚР БҒМ 12 іргелі жобасын және 2 халықаралық жобаны орындаушы.

– Сивитас университетінде шетелдік дәріскер (Варшава қ., Польша), 03.04.17 -13.04.17 ж.

– Авторлық құқық нысанына құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер (патент) – 4

– Стамбул университетінде ғылыми тағылымдама (2019 ж. 16-30 шілде)   (сертификат);

– «Litrature, language and history of education stadies» ІІІ Халықаралық Еуразиялық зерттеулер симпозиумы VII секциясының модераторы, 2019 ж. 17 шілде (Стамбұл қ., Түркия).

– Литва Білім министрлігінің Ғылым комитетінің, Литва Парламентінің қолдауымен Каунас университетінде, Education Academy-де (Вильнюс), литва профессоры Бенедиктас Шеткуспен бірлестікте «Балтық теңізінен Қазақстан даласына дейін» атты бірлескен халықаралық монографиясының мемлекеттік мұражайда тұсаукесері өтті. Презентация. 2019 ж. 3-8 желтоқсан.

– Vytautas Magnus UNIVERSITY Education Academy (Вильнюс) студенттеріне шетелдік лектор ретінде шақыру. 2019 ж. 3-8 желтоқсан. 

Жарияланымдары: ғылыми зерттеулердің нәтижелері 150-ден астам ғылыми жарияланымда көрсетілген, оның ішінде 5 монография, 9 ұжымдық жұмыс (4 монография, 1 оқу құралы, 3 жинақ, 1 хрестоматия).

М.Ч. Қалыбекованың негізгі жарияланымдары туралы мәліметтер:

 1. Калыбекова М.Ч. Науқанды заман: қазақ жеріне халықтарды депортациялау тарихы (1937-1956 жж.). – Алматы, 2019. – 208 б.
 2. Калыбекова М.Ч. Хрестоматия «Қоғамдық еңбек феномені». Учебное пособие. //Алматы: «Дәстүр» баспасы, 2016. – 120 б. (Ұжымдық еңбек).
 3. Калыбекова М.Ч. «Советтік қоғамдағы еңбек феномені». //Алматы: «Дәстүр» баспасы, 2016. -2712б. (Коллективная монография).
 4. Калыбекова М., Бенедиктас Ш., Болатхан Ә.  От Балтийского моря до степей Казахстана. -Алматы, 2019. – 260 с.
 5. Калыбекова М.Ч. Исторические документы о численности, составе, размещении спецконтингента в Казахской ССР в годы Великой Отечественной войны. //Институты развития демографической системы общества: V Уральский демографический форум: сборник материалов. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2014. –С.285-290. РИНЦ.
 6. Калыбекова М.Ч. Спецпереселенцы Казахстана: трудовые армии, рабочие колонны, батальоны 1941-1945 гг. //Российский научно-практический журнал «Российские регионы: взгляд в будущее», – №2(3), 2015. – С.56-61. РИНЦ. (в соавторстве).
 7. Калыбекова М.Ч. Депортация народов в Казахстан в годы Великой Отечественной войны //Гуманитарные науки в Сибири. – №1, 2015. – С.98-101. РИНЦ, ВАК РФ.
 8. Kalybekova M. Labour mobilization of ‘special settlers’ during the Second World War (Research based on the example of Kazakhstan) The International Conference on Social Science and Humanity», London, 28-29 September 2014, –Р.67-71. (наплатформеThomson Reuters WEB OF KNOWLEDGE  SCIENCE AND ORCID), РИНЦ.
 9. Калыбекова М.Ч. Реабилитация жертв политических репрессий в Казахстане (1954-1956 гг.) The 1-st International Academic Conference Fundamental and Applied Studies in EU and CIS countries, UK, Oxford, 23 July 2014. – Р.123-127. РИНЦ.
 10. Kalybekova M. The Soviet government’s policy in relation to deported nationalities and problems of the destruction of national identity (30–60 years of XXth century). The first international scientific congress of young scientists of Europe and Asia Vienna, Austria, 2017 «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Wien, Österreich Центра научного знания «Логос» 1–3th April 2017 as part of the I International Scientific Forum of Young Scientists «East-West» (Austria – Russia – Kazakhstan) -P.29-35.
 11.  Kalybekova M. Everyday Live of Almaty region and City Dweller is in 1920-1930 of the XX century. Medwell Journals (Пакистан), 2017, p. 568-573. DOI.
 12.  Калыбекова М.Ч., Кабульдинов З.Е.  Из истории политических репрессий казахов в Республике Узбекистан: историографический обзор проблемы в научном журнале // The Scientific heritage (Венгрия). -2021. -VOL 5, No 72 (72). – Р. 15-18. DOI: 10.24412/9215-0365-2021-72-5-15-18.
 13. Kalybekova M., Kassymova D. The role and place of Kazakhstan in the military-strategic plans of the USSR in the post-war //The scientific heritage. Volt. 3, No 74 (74) (2021). (РИНЦ, DOI).

БҒССҚК (2016-2020 жж.):

1. Калыбекова М.Ч. Трудовая армия в годы второй мировой войны (1939-1945 гг.) /Вестник КазНПУ им. Абая. – Выпуск №2 (49), Алматы, 2016. – С.48-51.

2. . Калыбекова М.Ч. Реабилитация депортированных этносов в СССР (на примере Казахской ССР) //Высшая школа Казахстана. – № (1) 2016. – С.55-59.

3. Калыбекова М.Ч. Принудительное переселение народов в Казахстан как форма репрессивной политики СССР В 30-40-е годы ХХ века. /Вестник КазНПУ им. Абая. -Выпуск №2(57), 2018, – С.20-27.

4. Калыбекова М.Ч. Государственная политика СССР в отношении депортированных народов: проблемы разрушения национальной идентичности в 30-60-е годы ХХ века.  ОТАН ТАРИХЫ ғылыми журналы. 2019. №2 (86) Б.152-167.

5. Калыбекова М.Ч. Санитарно-медицинское обслуживание и состояние в Казахстане в годы Великой Отечественной войны. Вестник ЖенПУ 2019. №3 (79), С.181-187.     

6. Калыбекова М.Ч. ЖҰМАҒАЛИ ТІЛЕУЛИННІҢ   ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ЖӘНЕ АҒАРТУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ. Вестник ЖенПУ   № 4 (76), 2018. 105-109 бб.

7.  Kalybekova M.Ch. Forced resettlement of peoples to Kazakhstan as a form of repressive policy of the USSR (1937-1945). Электронный журнал Edu-history. 2019. № 4 (соавторство).

8. Калыбекова М.Ч. «НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПОЛЯКОВ В КАЗАХСТАН И ИХ РЕПАТРИАЦИЯ НА РОДИНУ» // Отан Тарихы.   № 1 (89), 2020. С.141-155.

9. Kalybekova M.Ch. «HISTORY OF KAZAKHSTAN ACCORDING TO POLISH ARCHIVES» // Отан Тарихы.   № 2 (90), 2020. С.28-39.

10. Калыбекова М.Ч. «ЖАЗАЛАНҒАН ХАЛЫҚТАР: ҚАЗАҚ ЖЕРІНЕ ХАЛЫҚТАРДЫ ДЕПОРТАЦИЯЛАУ ТАРИХЫНАН» // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 2(22) сəуір-маусым 2020.